Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kokku kuue eelnõu menetlemine, millest viis on kolmandal ja üks teisel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE). Seaduseelnõu eesmärk on anda sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna ametnikele ja Tervise Arendamise Instituudi tervisestatistika osakonna tervisestatistikat tegevatele töötajatele seadusest tulenev õigus kasutada vastavas andmebaasis olevaid andmeid tervisepoliitika juhtimiseks ja rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks vajalike ülevaadete, analüüside ning tervisestatistika tegemiseks.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE). Eelnõuga muudetakse psühhiaatrilise sundravi rahastamise korda, mis käesoleval ajal toimub justiitsministeeriumi kaudu. Ministeeriumite vahelise kokkuleppe tulemusel annab justiitsministeerium psühhiaatrilise sundravi rahastamise üle sotsiaalministeeriumile koos vastavate eelarvevahenditega.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE). Eelnõu tasakaalustab kehtivat vanemahüvitise ümberarvutamise valemit, mis on ebaühtlane ning võib anda tulemuse, kus hüvitise saaja kogusissetulek töötasu saamisel väheneb. Eelnõuga muudetakse hüvitise vähendamise valemit ühtlasemaks, enamikul juhtudel isikutele soodsamaks. Eelnõuga kaotatakse töötasu ülempiir, mille saamisest alates vanemahüvitist ei maksta. Vanemahüvitise saajale säilib alati vähemalt hüvitise määra suurune vanemahüvitis. Regulatsioon muutub rohkem töötamist soodustavaks.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE), mille eesmärk on ajakohastada ja täiendada veekogude paisutamise regulatsiooni, et lahendada seaduse rakendamisel ilmnenud probleemid ning tagada veekogude tõhusam kaitse. Samuti vähendada paisutamiseks vee erikasutusloa taotlemise ja menetlemisega kaasnevat halduskoormust. Et vähendada vee erikasutuslubade menetlemisega kaasnevat halduskoormust ning soodustada suuremahulisi investeeringuid, mille eelduseks on pikaajaline vee erikasutuse õigus, muudetakse vee erikasutusload tähtajatuks. Muudatustega viiakse põhjaveealased sätted kooskõlla EL-i veepoliitika raamdirektiiviga ning põhjaveedirektiiviga. Keskkonnakomisjon on teinud eelnõule kaheksa muudatusettepanekut, mis peamiselt puudutavad paisusid.

5. Kolmandal lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja valitsuse algatatud ühendatud eelnõud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (209 & 469 SE). Eesmärk on viia Eesti seadused kooskõlla laste seksuaalset ärakasutamist ja kuritarvitamist käsitleva EL vastava direktiiviga, millega kehtestatakse konkreetsed kaitsemeetmed seksuaalselt väärkoheldud laste jaoks ning reguleeritakse lastepornovastast võitlust. Lisaks ennetusmeetmete kasutusele võtmisele ja teadlikkuse suurenemist puudutava poliitika väljatöötamisele käsitleb direktiiv seksuaalkuriteo ohvriks langenud lapse kohtlemist, väärkohtlemisest teatamist, õiguskaitsevahenditele juurdepääsu tagamist ning lapsohvritele lühi- ja pikaajalise abi andmist. Ühtlasi kehtestab direktiiv miinimumnõuded laste seksuaalse väärkohtlemise kuriteokoosseisudele ja karistustele.

6. Teisel lugemisel on Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks“ muutmine“ eelnõu (511 OE). Ettepanek on pikendada VEB fondi komisjoni tegevuse tähtaega kuni 7. aprillini 2014.

 

Kell 14 – komisjonide istungid

majanduskomisjonis – majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (504 SE); omandireformi aluste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (480 SE); riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (474 SE); kindlustustegevuse seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE); riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE);

rahanduskomisjonis – tulumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 riigikontrolli kontrolliaruanded „Infosüsteemide pidamine ja arendamine keskkonnaministeeriumi valitsemisalas“ ning „Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta“, kutsutud riigikontrolli esindajad (L 263).

 

Sündmused

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti KaubandusTööstuskoja 88. aastapäeva tähistamisel (Teaduste Akadeemia saal, Kohtu 6).

MTÜ Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku korraldatava „Töövarju päeva kroon 2013“ raames saadab Riigikogu esimeest Ene Ergmat töövari Elisabeth Abner, Tallinna 21. kooli 11. klassi õpilane.


Välislähetused

21. november
Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Balti Assamblee presiidiumi istungil Riias. 

21. – 22. november
Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste osaleb Euroopa Komisjoni poolt korraldataval konverentsil teemal “Milline on kohtusüsteem Euroopa Liidus?” Brüsselis. 

21. – 22. november
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb ENPA büroo ja alalise komitee istungil Viinis. 

21. – 23. november
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee majandus-, rahandus-, sotsiaal- ja hariduskomitee istungil Istanbulis. 

21. – 28. november
ENPA Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb ENPA õigusküsimuste ja inimõiguste komitee raportöörina inimõiguste kaitsjate kaitse infokogumise missioonil Jerevanis, Thbilisis ja Bakuus. 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside