Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kahe eelnõu menetlemine, millest üks on teisel ja üks kolmandal lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on (kui kolmapäeval teine lugemine lõpetatakse) valitsuse algatatud raudteeseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (482 SE). Eelnõuga viiakse raudteeseaduse sõnastus vastavusse Euroopa Liidu (EL) vastavate direktiividega. Täpsustub raudteeseaduse terminoloogia. Ohutusjuhtimise süsteemi ohutustunnistuse ja tegutsemise ohutustunnistuse asemel antakse raudteeinfrastruktuuri ettevõtjatele ohutusluba,  raudteeveo ettevõtjatele aga ohutustunnistus ja mitteavaliku raudtee puhul tegutsemise ohutustunnistused. Raudteeliiklusõnnetuste, raudteeintsidentide ja otsasõitude asemel võetakse kasutusele direktiivide terminoloogia: õnnetusjuhtumid, tõsised õnnetusjuhtumid ja vahejuhtumid. Samuti täpsustatakse tehnilise järelevalve ameti ja ohutusjuurdluse keskuse ülesandeid ning õigusi järelevalvemenetluse raames. Eelnõu käsitleb ka EL-i ja SRÜ riikide raudteeveeremi numbri kasutamisega seotud aspekte. Eelnõuga muudetakse veel seaduse sätteid seoses Rail Balticu projekti arendamisega. Kehtestatakse väiksem raudteekaitsevööndi laius.

2. Teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud  märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE). Eelnõu reguleerib Riigikogule üleantava kollektiivse pöördumise esitamise ja menetlemise korda. Eelnõu kohaselt tuleb kollektiivse pöördumise esitamiseks Riigikogule koguda vähemalt 1000 toetusallkirja. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses nähakse ette sätted, mis puudutavad kollektiivse pöördumise menetlemise korda. Eelnõu väljatöötamisel on arvestatud 2012. aasta lõpus presidendi ellukutsutud Rahvakogu ettepanekuga rahvaalgatuse seadustamiseks.

Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu teise lugemise ettevalmistamisel 21. ja 27. jaanuari istungitel, kus osalesid siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad. Samuti olid kaasatud e-Riigi Akadeemia programmijuht Liia Hänni ja Poliitikauuringute Keskuse Praxis valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi ekspert Hille Hinsberg.

21. jaanuari istungil vaatas põhiseaduskomisjon läbi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud muudatusettepanekud. Komisjon toetas konsensusega ettepanekut, mille kohaselt komisjon kutsub pöördumisel märgitud kontaktisiku või tema esindaja komisjoni istungile pöördumist selgitama.

27. jaanuari istungil vaatas komisjon läbi valitsuse esitatud soovituslikud ettepanekud. Nende ettepanekute pinnalt otsustas komisjon ise teha eelnõusse üheksa muudatust, millest enamik on täpsustavad ja redaktsioonilised. Sisulisematest muudatusettepanekutest on komisjon näiteks muutnud alalise elaniku mõistet nii, et alaline elanik on Eestis elav Eesti kodanik ja Eestis elav Euroopa Liidu, Euroopa Majandusühenduse liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, kellel on alaline elamisõigus ning Eestis elav välismaalane, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus.

Muudatusettepaneku kohaselt teeb komisjon 30 kalendripäeva jooksul otsuse menetlusse võtmise osas, mitte otsuse pöördumise suhtes üldiselt. Samuti on sätestatud, et komisjon arutab pöördumist kolme kuu jooksul pöördumise menetlusse võtmisest arvates ja komisjon võib pöördumises esitatud ettepanekuga osaliselt või täielikult nõustuda või mitte nõustuda. Lisaks täiendatakse eelnõu komisjoni teavitamiskohustusega, nähes ette, et komisjon teavitab pöördumisel märgitud kontaktisikut või -isikuid, millise seisukoha komisjon ettepaneku suhtes võtnud on. Muudatusettepaneku kohaselt võib komisjon edastada kollektiivse pöördumisega tehtud ettepaneku pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.

Kell 14 – komisjonides istungid

maaelukomisjonis – kell 13: kohtumine keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusega, kohtumise teemad on põllumajandusmaade rendile andmine ja kasutusvaldus, keskkonnatasud, keskkonnatoetused maaelu arengukavas ja maa korraline hindamine;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30: ülevaade Riigikontrolli tööplaani tekkimisest (ruum L263);

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga ning võtab osa paneeldiskusioonist Enn Soosaarele pühendatud rahvusvahelisel konverentsil „Kuidas tõlkida maailmavaadet“ (Tallinna Ülikooli Astra saal).

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Enn Soosaarele pühendatud konverentsil „Kuidas tõlkida maailmavaadet“ (Tallinna Ülikooli Astra saal).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Gustav Adolfi Gümnaasiumi 11. klassi õpilastega.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv annab Ene Hionile MTÜ Eesti Naiste Koostööketi Teenäitaja aunimetuse (Kalevipoja saal).

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Pirita Sotsiaalkeskuse inimestega.

Kell 18.30 Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Viljandi eakate e-klubiga (Posti 6, endise kino Täht majas).

Välislähetused

13. – 14. veebruar
Riigikogu liikmed Olga Sõtnik ja Juku-Kalle Raid osalevad Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Eesti delegatsiooni koosseisus OSCE Parlamentaarse Assamblee 13. talveistungil Viinis.

 

Tagasiside