Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorra järgi toimub Riigikogu täiskogu istungil olulise tähtsusega riikliku küsimus „Kohalike teede hoiu korraldamine“ arutelu, ettekandjateks on riigieelarve kontrolli erikomisjoni liige Andre Sepp, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik Märt Moll. 

Seaduseelnõusid on menetluses neli, neist kaks on jõudnud lõpphääletuseni ja kaks on teisel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE). Eesmärk on võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv tarbija õiguste kohta. Sisuliselt luuakse kõnealuse direktiiviga uus väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute ning sidevahendi abil sõlmitud lepingute regulatsioon, mis lähtub maksimumharmoneerimise printsiibist.  See tähendab, et liikmesriigid ei tohi säilitada ega vastu võtta sätteid, mis erinevad direktiivis sätestatust. Direktiivi ülevõtmine toob kaasa mitmeid muudatusi, millest olulisimaks võib pidada seda, et suureneb oluliselt ettevõtja kohustus anda tarbijale enne lepingu sõlmimist kauba või teenuse kohta teavet. Teine olulisem muudatus puudutab tarbija taganemisõigust. Sama valdkonda puudutavad direktiivid, mis lähtuvad minimaalse ühtlustamise printsiibist, tunnistatakse kehtetuks.

2. Kolmandal lugemisel on Riigikogu sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE). Eelnõu kõrvaldab kutseõppeasutuse seaduse jõustumisega tekkinud puuduse, mis jätab kutseõppe statsionaarses õppevormis õppijad ilma võimalusest võtta end töötuna arvele. Eelnõu taastab olukorra, kus kutseõppe õpilased, kelle põhitegevus on õppimine, saavad teatud juhtudel siiski olla töötuna arvel. Samuti taastab eelnõu endise korra peretoetuste maksmisel kooli lõpetamisel suvel.

3. Teisel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (478 SE) soovitakse täiendada seadust sättega, mille alusel kuuluksid vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel arvestamisele gümnaasiumis õppivad need perekonnaliikmed, kes ei ole alaealised.

Kultuurikomisjoni eelnõu teise lugemise eel toimunud istungitel osalesid Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajad. Haridus- ja Teadusministeerium esitas eelnõule kolm ettepanekut, Eesti Üliõpilaskondade Liit tegi ettepaneku täiendada õppetoetuste ja õppelaenu seadust vajaduspõhise eritoetusega. Kultuurikomisjon otsustas teha eelnõule neli muudatusettepanekut, millega muudetakse vajaduspõhise õppetoetuse taotlemist üliõpilasele paindlikumaks, samuti muudetakse üliõpilase perekonnaliikmete hulka kuuluvate isikute loetelu. Samuti on ettepanek teha erand üliõpilastele, kes on kasvanud üles vanemliku hoolitsuseta ja jätta ära seaduse tagasiulatuvalt jõustumise.

4. Teisel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE), mis leevendab Kaitseliidu noorliikmete kodakondsusnõuet ja lubab alaliselt Eestis elavatel Eesti kodakondsuseta 7-15-aastastel noortel astuda Kaitseliidu noorliikmeteks.

 

Kell 14 – komisjonide istungid

Maaelukomisjon – maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE).

Majanduskomisjon – avaliku teabe seaduse, elektroonilise side seaduse ja hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE); elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (536 SE) eelnõu; tolliseaduse, karistusseadustiku ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmise seaduse eelnõu (515 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjon, kell 8.30 – Riigikontrolli kontrolliaruannete „Järelaudit investeeringute kavandamise kohta valdades ja linnades“ ning „Riigi toetusel arendatud veetaristu jätkusuutlikkus ja mõju keskkonnaeesmärkide saavutamisele“ tutvustus (ruum L263).


Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb teadusaparatuuri hindamiskomisjoni koosolekul (Eivere mõis).

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma annab töölõuna Soome kaitseväe juhataja kindral Ari Tapani Puheloinenile.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb jõulueelsel kohtumisel Nõmme sotsiaalmaja inimestega.

Kell 16 – Komandandi majas kogunevad MTÜ Eesti Vabaduse Eest! ja MTÜ 20. Augusti Klubi liikmed traditsiooniliseks ühiseks kokkusaamiseks.


Välislähetused

12.-14. detsember – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb ENPA monitooringukomitee istungi töös Pariisis.

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside