Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, ning välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud kuus Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad vajaduspõhiseid õppetoetusi, hariduse eelarvet, Moldovat, superministeeriumi hoonet, riigigümnaasiume ja kutseharidust.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on kokku kuus eelnõu, kõik esimesel lugemisel.

1.    Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE). Eelnõuga lisatakse seadusesse uued terminid, määratakse vedelkütusevaru koosseis, sätestatakse varu hoidmise kohustuse ja olemasoleva varu arvutamise uued alused, sätestatakse erivaru moodustamise reeglid ning uued reeglid varu hoidmiseks teises liikmesriigis või teise liikmesriigi isiku poolt Eestis hoitavale varule. Samuti täpsustatakse nõudeid tegutsemiseks varustamisraskuste korral, täiendatakse nõudeid andmete esitamisele ning viiakse varu haldaja nõukogu puudutav regulatsioon kooskõlla riigivaraseadusega, sätestades samas erandid riigivaraseadusest.

2.    Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE). Muudatuste eesmärk on anda sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna ametnikele ja Tervise Arendamise Instituudi tervisestatistika osakonna tervisestatistikat tegevatele töötajatele seadusest tulenev õigus kasutada vastavas andmebaasis olevaid andmeid tervisepoliitika juhtimiseks ja rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks vajalike ülevaadete, analüüside ning tervisestatistika tegemiseks. Sotsiaalkomisjoni ettepaneku on esimene lugemine lõpetada.

3.    Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE), millega muudetakse hüvitise vähendamise valemit ühtlasemaks, enamikul juhtudel isikutele soodsamaks. Kehtiv vanemahüvitise ümberarvutamise valem on ebaühtlane ning võib anda tulemuse, kus hüvitise saaja kogusissetulek töötasu saamisel väheneb. Eelnõuga kaotatakse töötasu ülempiir, mille saamisest alates vanemahüvitist ei maksta. Vanemahüvitise saajale säilib alati vähemalt hüvitise määra suurune vanemahüvitis.  Regulatsioon muutub rohkem töötamist soodustavaks. Sotsiaalkomisjoni ettepaneku on täiskogus esimene lugemine lõpetada.

 

4.    Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud vandetõlgi seaduse eelnõu (460 SE), millega määratletakse vandetõlgi õiguslik seisund ja sisustatakse vandetõlgi kutsetegevuse mõiste. Eelnõu kohaselt on vandetõlk isik, kes osutab kutsetegevusena dokumentide tõlkimise teenust ja seaduses sätestatud juhtudel täidab muid tõlkimisega seotud ülesandeid. Vandetõlgi kutsetegevuse hulka kuulub dokumentide tõlkimine sellel tõlkesuunal, mille kohta on talle antud vandetõlgi kutsetunnistus, ning seaduste ja välislepingute tõlkimine avaliku ülesandena, samuti ärakirjade ja väljatrükkide kinnitamine ja isikute nõustamine dokumentide tõlkimise raames. Õiguskomisjon ettepanek on esimene lugemine lõpetada.

5.    Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (468 SE). Eelnõuga muudetakse karistusseadustiku laiendatud konfiskeerimise kohaldamist puudutavaid sätteid, laiendatakse võimalust kohaldada vangistuse asemel sõltuvusravi ja täpsustatakse karistusjärgse käitumiskontrolli kohaldamise regulatsiooni. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmisega võimaldatakse konfiskeerimise, konfiskeerimise asendamise, tsiviilhagi ja varalise karistuse tagamiseks kasutada hagi tagamise abinõusid. Õiguskomisjon ettepanek on esimene lugemine lõpetada.

6.    Esimesel lugemisel on karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (469 SE). Eelnõu eesmärk on viia Eesti seadused kooskõlla laste seksuaalset ärakasutamist ja kuritarvitamist käsitleva EL-i vastava direktiiviga, millega kehtestatakse konkreetsed kaitsemeetmed seksuaalselt väärkoheldud laste jaoks ning reguleeritakse lastepornovastast võitlust. Lisaks ennetusmeetmete kasutusele võtmisele ja teadlikkuse suurenemist puudutava poliitika väljatöötamisele käsitleb direktiiv seksuaalkuriteo ohvriks langenud lapse kohtlemist, väärkohtlemisest teatamist, õiguskaitsevahenditele juurdepääsu tagamist ning lapsohvritele lühi- ja pikaajalise abi andmist. Ühtlasi kehtestab direktiiv miinimumnõuded laste seksuaalse väärkohtlemise kuriteokoosseisudele ja karistustele. Õiguskomisjoni ettepaneku on lugemine lõpetada.

Komisjonides

sotsiaalkomisjonis – kell 12 toimub uue kodanikualgatuse koosolek, kus asutatakse Eesti Hooldajate Liit, millest on kutsutud osalema sotsiaalkomisjoni liikmed ja teised Riigikogu liikmed (konverentsisaal);

Sündmused

Kell 8 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonna üliõpilastega.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse eriala üliõpilastega.

Kell 14.45 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv tervitab Euroopa Õiguse Ühenduse (FIDE) presidendi nõukogu (Valge saal).

 

Välislähetused

6. – 9. oktoobrini

Riigikogu liikmed Tõnis Kõiv ja Jaan Õunapuu osalevad Parlamentidevahelise Liidu 129. Assambleel Genfis, Šveitsis.

 

Tagasiside