Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad valitsuse liikmetest peaminister Taavi Rõivas, kaitseminister Sven Mikser ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud viis Riigikogu liiget.

Küsimused peaministrile puudutavad riigieelarve tasakaalu, vanemapensionit, Europarlamendi valimisi ja riigi rahandust. Küsimused kaitseministrile puudutavad rahutagamismissiooni Kesk-Aafrika Vabariigis.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorra järgi toimub istungi alguses Riigikogu liikme ametivande andmine. Ametivande annab Aivar Rosenberg. Riigikogu täiskogu menetleb kokku üheksat eelnõu, millest kaks on teisel ja seitse esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE), mis kehtestab uued nõuded pankadele, investeerimisühingutele ja alternatiivfondide valitsejatele. Pankadele ja investeerimisühingutele kehtestatakse uued kapitalinõuded. Alternatiivfondide valitsejatele kehtestatakse nõuded nende tegevuse suuremaks kontrolliks. Eelnõuga soovitakse suurendada finantsstabiilust ning tagada finantssektori usaldusväärsus ja läbipaistvus. Rahanduskomisjon otsustas teise lugemise eel teha eelnõu kohta 18 muudatusettepanekut, millest suur osa on direktiivide ülevõtmisega seonduvad täpsustused.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE). Eelnõuga luuakse uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteemis andmekogu. Uued psühhoaktiivsed ained kujutavad tervisele potentsiaalset ohtu. Varajase hoiatuse infosüsteemi eesmärk on vahetada infot süsteemis osalevate asutuste vahel, jälgida uue psühhoaktiivse aine turuletulekut ning teha ettepanekuid uue psühhoaktiivse aine lisamiseks vastava seaduse alusel kehtestatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja ja muude kontrollimeetmete rakendamiseks.

3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE). Eelnõu muudab seaduse sõnastust seoses tööinspektsiooni kliendiportaali kasutuselevõtuga, et võimaldada klientidele selle kaudu lihtsamat ja kiiremat elektroonilist suhtluskanalit erinevates toimingutes. Tööinspektsiooni kliendiportaal on klientidele suunatud veebileht, mille abil nad saavad inspektsiooniga elektrooniliselt suhelda ja dokumente vahetada. Tööinspektsiooni kliendiportaali kasutuselevõtmist takistab praegu kehtivas seaduses olev nõue esitada dokumendid kirjalikult. Eelnõuga muudetakse tööõnnetusest ja töötajale tööõnnetuse tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest teatamise skeemi. Uue korra kohaselt hakkab edaspidi arsti asemel tööandjat tööõnnetusest ja tööõnnetuse tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest  teavitama tööinspektsioon. Eelnõu kehtestab volitusnormi kahele andmekogule, et oleks võimalik valideerida olemasolev töökeskkonna andmekogu riigi infosüsteemi haldussüsteemis ja luua uus ohutu tööelu andmekogu.

4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE). Eelnõuga lihtsustatakse ajutisest töötamisest teavitamise menetlust, mille isik peab läbima, kui ta soovib välisriigist tulles asuda Eestis ajutiselt töötama reguleeritud ametikohal või kutsealal. Kaotatakse ära tähtajad ajutise töötamise teatise ja dokumentide esitamiseks ning vähendatakse andmeid, mida isik peab teatises esitama.

5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE). Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega (MsüS). Kehtivas veterinaarkorralduse seaduses on sätestatud veterinaararsti tegevusloa nime kandev luba, mis oma olemuselt on kutsetegevuse luba ning tuleb seetõttu MsüS-i regulatsiooni all välistada. Senine „veterinaararsti tegevusluba“ saab uueks nimeks „veterinaararsti kutsetegevuse luba“. Kutsetegevuse loa väljastamisel on olulised isiku oskused teatud töö tegemisel, tegevusloa väljastamisel aga isiku võime tagada iseseisva majandusüksuse või ettevõtja tegevuse vastavus majandustegevuse nõuetele. Põllumajandusministrile antakse volitus asutada veterinaararstide register, mis asendab senise veterinaar- ja toiduameti peetava loendi.

6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE). Eelnõuga kõrvaldatakse seadustiku ebatäpsused ja ühtlustatakse eriseaduste regulatsioonid. See on vajalik aja jooksul toimunud muudatuste tõttu ja ajendatud peatselt jõustuva korrakaitseseaduse rakendamisest.

7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Ülemaailmse Postiliidu 25. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (610 SE). Üldeeskirjad on Ülemaailmne Postiliidu tööd korraldav dokument ja liikmesriikidele lisakohustusi sellega ei kaasne. 25. kongressil võeti vastu üldeeskirjade uus kokkuvõttev versioon ning esitati kinnitamisele üldeeskirjade täistekst. Täisteksti vastuvõtmine annab parema ülevaate Postiliidu üldeeskirjadest ja töö korraldamisest. Konventsioon sisaldab kogu rahvusvahelises postiteeninduses kohaldatavaid reegleid ja see on kõikidele liikmesriikidele siduv. Liikmesriigid tagavad, et nende määratud ettevõtjad täidavad konventsioonist tulenevaid kohustusi. Ülemaailmne Postiliit koordineerib postiteenuse osutajate ülemaailmset koostööd, kehtestab rahvusvahelise postiteenuse osutamisreegleid, annab soovitusi rahvusvaheliste postiteenuste arenguks ja nende kvaliteedi tõstmiseks.

8. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE). Eelnõuga on kavas muuta paindlikumaks avaliku veekogu kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega koormamise regulatsiooni. Avaliku veekogu kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega koormamiseks peab veeseaduse kohaselt olema väljastatud asjakohane hoonestusluba. Hoonestusloa taotlust ei saa aga seaduse kohaselt menetlusse võtta, kui sama avaliku veekogu veeala suhtes on algatatud teine hoonestusloa taotlus või maakonnaplaneering ning selle koostamise menetlus ei ole lõppenud. Käesoleva eelnõuga muudetakse hoonestusloa menetluse algatamise keeldu paindlikumaks ja kehtestatakse sätted, mille kohaselt võib hoonestusloa menetluse algatada teatud juhtudel ka siis, kui sama ala suhtes on juba algatatud mõne teise hoonestusloa menetlus või maakonnaplaneering. Samuti muudetakse lihtsamate ehitiste puhul hoonestusloa andjat, et võimaldada selliste ehitiste osas kiiremat ja paindlikumat menetlust. Eelnõu kohas
elt on sellisteks ehitisteks supelranda teenindavad kuni 60 m2 ehitisealuse pinnaga puhke- ja spordirajatised.

9. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (612 SE). Euroopa Liidu õiguse kohaselt peavad liikmesriigid tagama kodanikele hõlpsa juurdepääsu avalike asutuste valduses olevale keskkonnainfole. Seletuskirjas märgitakse, et Euroopa Komisjon olles hinnanud Eesti õigusakte selles valdkonnas, on jõutud järeldusele, et nendes on puudujääke. 2013. aasta aprillis esitas komisjon Eestile puudujääkide küsimuses põhjendatud arvamuse, millele saadetud vastuses oli Eesti kõikide komisjoni nimetatud punktidega nõus ning lubas puudujäägid kõrvaldada keskkonnaseadustiku üldosa muutmisega 2013. aasta neljandas kvartalis. Siiani ei ole aga Eesti komisjonile mingitest muudatustest teada andnud, mistõttu komisjon kaebab nüüd Eesti Euroopa Liidu kohtusse.


Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: komisjoni raportite teemaline arutelu, kutsutud Riigikogu esimees Eiki Nestor (ruum L263).

VEB Fondi uurimiskomisjonis – kell 9.30: Vahur Kraft’i täiendav kuulamine (ruumis L 241).


Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Haraka lasteaia inimestega.

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Eesti Moldova kogukonnaga (ruum L241).


Välislähetused

6. – 11. aprill
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Liisa-Ly Pakosta ning liikmed Mailis Reps (5-11.04), Ester Tuiksoo ning Rait Maruste (6-10.04) osalevad ENPA 2014. aasta istungjärgu kevadisel täiskogu osaistungil Strasbourgis. Reps osaleb monitooringukomitee Ukraina raportöörina kiireloomulisel Ukraina arutelul 10. aprillil.

6. – 14. aprill
ENPA Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb ENPA 2014. aasta istungjärgu kevadisel täiskogu osaistungil Strasbourgis ja ENPA delegatsiooni koosseisus Makedoonia presidendi valimiste missioonil Skopjes. 9. aprillil toimuval osaistungil peab Hanson kõne küberjulgeoleku ja interneti teemalisel arutelul.

 

Tagasiside