Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad valitsuse liikmetest peaminister Taavi Rõivas, haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, kultuuriminister Urve Tiidus.

Küsimused peaministrile puudutavad riigieelarve strateegiat, valitsuse koostööd ja õpilasmalevaid. Küsimused haridus- ja teadusministrile puudutavad hariduspoliitikat ja elukestva õppe strateegiat ning küsimused kultuuriministrile lõimumispoliitikat.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on kokku 12 eelnõu menetlus, neli on jõudnud kolmandale, neli teisele lugemisele ja neli on esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (545 SE). Eelnõuga muudetakse tsiviilkohtumenetluses kehtivat menetluskulude kindlaksmääramise korda. Eelnõuga luuakse võimalused muuta tsiviilkohtumenetluses menetluskulude rahalise suuruse kindlaksmääramine ja vastaspoolelt väljamõistmine menetlusosalistele võrreldes senisega märkimisväärselt kiiremaks. Luuakse menetluskulude kindlaksmääramise kord, kus kulud määratakse kindlaks konkreetse kohtumenetluse raames, millega kulud kaasnesid. Kui seni lahendasid kulude kindlaksmääramise asju valdavalt kohtunikuabid, siis edaspidi määrab menetluskulud kindlaks põhiasja menetleja kohtunik.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE). Eelnõu reguleerib täpsemalt ja suurendab laiendatud tootjavastutuse põhimõttel toimivate pakendi taaskasutusorganisatsioonide tegevuse läbipaistvust. Sellega tõhustatakse kontrolli nende tegevuse üle. Senine praktika on näidanud, et pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteem ei toimi vajalikul tasemel ega taga riigi taaskasutamiskohustuste täitmist. Jäätmete taaskasutamine, eelkõige materjalina ringlussevõtt, muudetakse märgatavalt keskkonnahoidlikumaks. Pakendijäätmete suuremal taaskasutamisel on otsene positiivne keskkonnamõju ringlussevõetud materjalide kasutamise kaudu.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud avaliku teabe seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (649 SE). Eelnõu täpsustab riigi infosüsteemi ameti ülesandeid ja järelevalvepädevust ning järelevalve korda. 1. juunist 2011 korraldati riigi infosüsteemi arenduskeskus ümber riigi infosüsteemi ametiks. Sellega loodi valitsusasutus, kelle ülesandeks on põhimääruse järgi teostada järelevalvet andmekogu kasutuselevõtmise ja andmekogu pidamise avaliku teabe seadusele vastavuse üle ning selle alusel kehtestatud õigusaktidele. Samuti muudetakse elektroonilise side valdkonna riiklikku korraldust ja järelevalvet puudutavaid sätteid. Kahe majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi allasutuse vahel jagatud ülesanded koondatakse ühe regulaatori pädevusse. Konkurentsiameti sideturu regulaatori ülesanded, õigused ja kohustused viiakse tehnilise järelevalve ameti pädevusse alates 1. juulist 2014. Eelnõus kavandatav muudatus tagab optimaalse valdkonnakorralduse. Tehnilise järelevalve ametil tekib õiguslik alus televisiooni- ja raadioteenuse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest küsida riigilõivu.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud käibemaksuseaduse muutmise seaduse teistkordne menetlemine (493 UA), mille eesmärk on vähendada käibe varjamise võimalusi, parandada konkurentsitingimusi ning suurendada maksulaekumist läbi käibemaksuseaduse rikkumistega tekitatud kahju vähendamise. Seadus kehtestab käibemaksu deklaratsiooni lisa, ette on nähtud ka üleminekuaeg ning arvestatud on ka presidendi osundatud märkustega.

5. Teisel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (638 OE). Otsuse eelnõu näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Neeme Suure asemele Tatjana Jaanson, asendusliikmeteks Marianne Mikko ja senise asendusliikme Urve Palo asemele Maimu Berg.

6. Teisel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (639 OE). Eelnõnu näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Heljo  Pikhofi asemel Tiit Tammsaar ja asendusliikmeks Karel Rüütli. Samuti nähakse ette nimetada asendusliikmeks Eiki Nestori asemel Heljo Pikhof.

7. Teisel lugemisel on Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni Riigikogu otsuse ” Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (640 OE). Eelnõu näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Ülo Tuliku asemele Siim Valmar Kiisler ja asendusliikmeks Kaja Kresimani asemel Ken-Marti Vaher. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

8. Teisel lugemisel on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (628 SE).

9. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (641 SE). Eelnõuga täpsustatakse linnade ja valdade kohustuse sisu lasteaiakohtade tagamisel ning koolieelse lasteasutuse töökorralduse alusena täiskasvanute ja laste suhtarve koolieelses lasteasutuses. Eelnõu eesmärk on muuta lapsehoiuvõimalused paindlikumaks. Samuti võimaldada alusharidus koolieelsetes lasteasutustes vähemalt 95%-le lastest ja ühe pere lastele õigus käia samas lasteaias.

10. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE). Eelnõuga nähakse ette elektroonilise saatelehe kasutamine aktsiisikauba Eesti-sisesel veol, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaost. Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem (SADHES) võimaldab elektroonilise taotluse esitamist aktsiisi tagasisaamiseks, teise liikmesriiki lähetatava aktsiisiga maksustatud aktsiisikauba saatelehe esitamist ning aktsiisivaldkonna aruannete eeltäitmist saatelehtede andmetel. Elektroonilise süsteemi kasutuselevõtt lihtsustab saatelehtede ja aruannete koostamist ja esitamist, vähendab paberikulu ning võimaldab paremat järelevalvet aktsiisikauba liikumise üle aktsiisi maksmise õigsuse kontrollimis
e eesmärgil. Lisaks täpsustatakse aktsiisikauba mõõtmise reegleid. Registreeritud kaubasaaja peab aktsiisikaupa mõõtma mitte ainult statsionaarses mahutis ladustamise korral, vaid ka mittestatsionaarses mahutis ladustamise korral. Õigusselguse huvides täpsustatakse seadust redaktsiooniliselt.

11. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (644 SE). Eelnõus kavandatud muudatusega piiratakse sõiduautode omatarbe maksustamise asemel sõiduautode ostmisel ja kasutuslepingu alusel kasutamisel (sh rentimisel, liisimisel) ning nende tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel (mootorikütus, remont, hooldus jms) tasutud käibemaksu mahaarvamist eesmärgiga maksustada sõiduautode kasutamist õiglasemalt, mis ühtlasi suurendab riigieelarve laekumist.

12. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE). Eelnõu eesmärk on korrastada töötajale isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest makstava hüvitise maksuvabastuse reegleid ja suurendada maksuvaba hüvitise piirmäära.

Sündmused

Kell 9 – riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin ja erikomisjoni liikmed kohtuvad Jordaania Kuningriigi delegatsiooniga (ruum L333).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb paneeldiskussioonis emadepäevale pühendatud konverentsil “Tahan last, aga normaalset meest ei ole”, mille korraldaja on SA Väärtustades Elu (Nordic Hotel Forum).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Kajaka lasteaia inimestega ja Tallinna Rännaku lasteaia inimestega (kell 17).

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Iisraeli suursaadiku Dan Ashbeli vastuvõtul Iisraeli riigi iseseisvuse 66. aastapäeva puhul (Radisson Blu Sky Hotel).

Välislähetused

5. – 11. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Maimu Berg, Juhan Parts ja Imre Sooäär on väliskomisjoni töövisiidil Hiina Rahvavabariigis.

7. – 9. mai
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb ENPA poliitikakomitee töös Ateenas, Kreekas.

Tagasiside