Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Andrus Ansip, regionaalminister Siim-Valmar Kiisler ning sotsiaalminister Taavi Rõivas. Küsimuste esitamiseks on kokku registreerunud kuus Riigikogu liiget.

Küsimused peaministrile puudutavad ühtsest põllumajanduspoliitikat, küsimused regionaalministrile puudutavad maagümnaasiumide rahastamist ja haldusreformi ning küsimused sotsiaalministrile perede toimetulekut, tervishoidu ja laste vaesust.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorra järgi menetleb täiskogu kokku kuus seaduseelnõu, millest kolmandal lugemisel on kaks, teisel lugemisel kaks ning esimesel lugemisel samuti kaks seaduseelnõu.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE). Eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu (EL) vastav direktiiv rahva tervise paremaks kaitseks. Ühtlustatakse ravimiohutuse järelevalve süsteemi ja müügiloa saanud ravimite riskijuhtimissüsteemi toimimise nõudeid. Täpsustatakse ravimiohutuse ohumärkide tuvastamise ning kiireloomuliste meetmete rakendamise reegleid.  Eelnõu viib kooskõlla Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides läbiviidava tegevuse ja otsustusprotsessi ravimiohutuse tagamisel.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE). Eelnõu näeb ette psüühiliste erivajadustega inimestele riigieelarvest rahastatavate erihoolekandeteenuste sisu ja korraldust puudutavate kitsaskohtade kõrvaldamise.  Erihoolekandeteenuste osutamist puudutav regulatsioon  muutub arusaadavamaks nii teenust saavatele inimestele, teenuse osutajatele kui ka sotsiaalkindlustusametile, mis on erihoolekandeteenustele suunav, halduslepinguid sõlmiv ja järelevalvet tegev asutus.

3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud meretöö seaduse eelnõu (552 SE).   Eelnõuga reguleeritakse reederi ja laevapere liikme vahelisi meretöölepingu alusel tekkivaid suhteid. Eelnõu on suunatud uue meretöölepingut reguleeriva normistiku (meretöölepingu sõlmimine, muutmine ja lõppemine, poolte õigused ja kohustused) kehtestamisele. Eelnõu viib Eesti õiguse kooskõlla kahe olulise dokumendiga. Need on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioon ning EL-i vastav direktiiv, mis reguleerivad laevadel, sealhulgas kalalaevadel töötavate isikute töötingimusi.

4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse eelnõu (572 SE). sätestatakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamine. Selle toomine eraldi seadusesse on vajalik eelkõige selguse ning arusaadavuse huvides. Rakendusnormid on omavahel tihedalt seotud ja nende jagamine kahe eelnõu vahel tekitaks arusaamatusi normide omavahelise hierarhia seisukohast. Rakendusseadusel on kaks eesmärki. Esimene neist on üleminekunormid uute seaduste kehtima hakkamisel. Teine sätestab teiste seaduste muutmise vajaduse tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse heakskiitmisest. Seaduste jõustumine on ettenähtud üheaegselt.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (549 SE). Eelnõuga nähakse ette osaühingute ja aktsiaseltside lihtsustatud lõpetamine. Uue korra kohaselt on äriühingu vara võimalik ühendada füüsilise isiku varaga juhul, kui see füüsiline isik on osaühingu või aktsiaseltsi ainuosanik või -aktsionär. Äriühingu vara läheb sellisel juhul füüsilisele isikule üle üldõigusjärgluse korras. Selle kohaselt ühingu varasse kuuluvate üksikute õiguste ja kohustuste müük ja eraldi üleandmine ei ole vajalik. Taolisel juhul ei pea osaühing või aktsiaselts läbima likvideerimismenetlust. See on võimalik asendada kiirema ühinemismenetlusega. Samas kaasneb ühinemisega füüsilise isiku piiramatu isiklik vastutus ühendatava ühingu kohustuste eest. Eelnõuga viiakse äriseadustik kooskõlla ka EL-i aktsiaseltside ühinemist käsitleva direktiiviga.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE).          Eelnõu eesmärk on maksustada kütuseid, sealhulgas vedelat põlevainet, vastavalt kasutusotstarbele. Selleks laiendatakse maksuhalduri õigusi võimaldamaks kütust kinni pidada ning vajadusel küsida ettevõtjalt aktsiisi tagatist. Laiem eesmärk on tagada võrdne konkurents kõigile kütuseturu osalistele ning suurendada maksulaekumist.


Komisjonides

õiguskomisjonis – kell 12: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni korraldatud autoriõiguse regulatsiooni läbivaatamist puudutavas avalikus konsultatsioonis, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Enn Eesmaa ja liige Imre Sooäär kohtuvad Hispaania suursaadiku Álvaro de la Riva Guzmán de Frutosiga.

Kell 12.50 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Narva Vanalinna Riigikooli õpilastega programmi Minu Riik raames.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on töövisiidil Tartus.


Välislähetused

26. veebruar – 2. märts
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Marianne Mikko osaleb Euroopa Sotsialistide Partei naistegrupi (PES Women) aastakonverentsil ja Euroopa Sotsialistide Partei kongressil Roomas.

26. veebruar – 2. märts
Riigikogu liige Mailis Reps osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee monitooringu komitee töös Maltal.

Tagasiside