Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 infotund

Riigikogu infotunnis osalevad valitsuse liikmetest peaminister Taavi Rõivas, sotsiaalminister Helmen Kütt ja siseminister Hanno Pevkur.

Küsimused peaministrile puudutavad riigieelarvet ja rongiliiklust, küsimused sotsiaalministrile puudutavad palgalõhet, puuetega inimesi ja pensionisüsteemi.

Kell 14 täiskogu istung

Päevakorras on kokku kuue eelnõu menetlemine, neist üks on kolmandal lugemisel ja viis on teisel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (403 SE). Eelnõu viib kehtiva regulatsiooni vastavusse põhiseadusega ning suurendab õigusselgust selles osas, kuidas tohib õigusaktis standardile viidata. Eelnõu ei mõjuta otseselt kehtiva õiguse standardeid kohustuslikuks tegevaid sätteid. Standardi kohustuslikuks tegemise keelatavus ei tulene käesolevast eelnõust, vaid otse põhiseadusest. Eelnõul on standarditele viitamise osas üksnes selgitav ja edasist õigusloomet suunav tähendus.

2. Teisel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (634 OE). Eelnõu näeb ette nimetada komisjoni liikmeks Andres Anvelti asemele Rein Randver ja Helmen Küti asemele Jaak Allik. Samuti tehakse ettepanek nimetada komisjoni asendusliikmeks Rein Randveri asemel Kalvi Kõva ning Jaak Alliku asemel Kalev Kotkas. Liikmete vahetuse tingib Andres Anvelti asumine justiitsministriks ning Helmen Küti asumine sotsiaalministriks.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE). Eelnõu reguleerib täpsemalt ja suurendab laiendatud tootjavastutuse põhimõttel toimivate pakendi taaskasutusorganisatsioonide tegevuse läbipaistvust. Sellega tõhustatakse kontrolli nende tegevuse üle. Senine praktika on näidanud, et pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteem ei toimi vajalikul tasemel ega taga riigi taaskasutamiskohustuste täitmist. Jäätmete taaskasutamine, eelkõige materjalina ringlussevõtt, muudetakse märgatavalt keskkonnahoidlikumaks. Pakendijäätmete suuremal taaskasutamisel on otsene positiivne keskkonnamõju ringlussevõetud materjalide kasutamise kaudu.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (545 SE). Eelnõuga muudetakse tsiviilkohtumenetluses kehtivat menetluskulude kindlaksmääramise korda. Eelnõuga luuakse võimalused muuta tsiviilkohtumenetluses menetluskulude rahalise suuruse kindlaksmääramine ja vastaspoolelt väljamõistmine menetlusosalistele võrreldes senisega märkimisväärselt kiiremaks. Luuakse menetluskulude kindlaksmääramise kord, kus kulud määratakse kindlaks konkreetse kohtumenetluse raames, millega kulud kaasnesid. Kui seni lahendasid kulude kindlaksmääramise asju valdavalt kohtunikuabid, siis edaspidi määrab menetluskulud kindlaks põhiasja menetleja kohtunik.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud avaliku teabe seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (649 SE). Tegemist on eelnõuga, kus on kokku ühendatud kaks esimese lugemise läbinud seaduseelnõu: valitsuse algatatud avaliku teabe seaduse, elektroonilise side seaduse ja hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE) ja valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (536 SE). Eelnõu täpsustab riigi infosüsteemi ameti ülesandeid ja järelevalvepädevust ning järelevalve korda. 1. juunist 2011 korraldati riigi infosüsteemi arenduskeskus ümber riigi infosüsteemi ametiks. Sellega loodi valitsusasutus, kelle ülesandeks on põhimääruse järgi teostada järelevalvet andmekogu kasutuselevõtmise ja andmekogu pidamise avaliku teabe seadusele vastavuse üle ning selle alusel kehtestatud õigusaktidele. Samuti muudetakse elektroonilise side valdkonna riiklikku korraldust ja järelevalvet puudutavaid sätteid. Kahe majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi allasutuse vahel jagatud ülesanded koondatakse ühe regulaatori pädevusse. Konkurentsiameti sideturu regulaatori ülesanded, õigused ja kohustused viiakse tehnilise järelevalve ameti pädevusse alates 1. juulist 2014. Eelnõus kavandatav muudatus tagab optimaalse valdkonnakorralduse. Tehnilise järelevalve ametil tekib õiguslik alus televisiooni- ja raadioteenuse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest küsida riigilõivu.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse teistkordne menetlemine (493 UA). Eelnõu eesmärk on vähendada käibe varjamise võimalusi, parandada konkurentsitingimusi ning suurendada maksulaekumist läbi käibemaksuseaduse rikkumistega tekitatud kahju vähendamise. Rahanduskomisjon esitas eelnõule kuus muudatusettepanekut, mis tulenevad valitsuse ja huvigruppide seisukohtadest. Regulatsiooni on täpsustatud arvestades presidendi otsuses osundatud märkustega.

Olulisemate muudatustena seaduses võib välja tuua, et käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata andmeid, millele laieneb seaduse alusel reservatsioonita kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustus. Samuti on huvigruppide arvamusi silmas peetud ja seadust täpsustatud rakendussätetega, mis peaksid võimaldama sujuvama ülemineku uuele regulatsioonile. Esiteks, otsustati anda maksuhaldurile õigus tähtajaliste erandite kohaldamiseks ja nn üleminekuperioodi rakendamiseks, et ettevõtetele jääks piisavalt aega infotehnoloogilisteks arendustöödeks, kui selleks on objektiivsed põhjused. Teiseks antakse võimalus kuni 2016. aasta 20. jaanuarini esitada käibedeklaratsiooni lisal arvete summad summeerituna tehingupartnerite lõikes. Loobutud on raamatupidamise seaduse muutmisest.

Käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale ning riigi-, valla- ja linnaasutusele väljastatud ning nendelt saadud arvete andmed ning tehingupartnerile Eestis väljastatud registrikood, notari ja kohtutäituri puhul isikukood. Füüsilisele isikule, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtja, väljastatud arveid lisal ei kajastata. Seega jaekaubanduses ei kajastata käibedeklaratsiooni lisal isikustamata müüki. Näiteks kui ostja pole müüja poole pöördunud palvega väljastada arve ettevõtte nimele, võetakse seda kui isikustamata müüki ning selle arve andmeid käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata. Käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse arved, mille
le kauba võõrandaja või teenuse osutaja on märkinud 20-protsendilise ja 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatava käibe, välja arvatud erikorra esitatud arved, kui arve või arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt 1000 eurot. Tehingupartneripõhist piirmäära arvestatakse ostu- ja müügiarvete puhul eraldi.


Sündmused

Kell 9 Riigikogu riigikaitsekomisjon osaleb Paldiskis Afganistanis hukkunud kaitseväelaste mälestusmärgi avamisel ning asetab pärja.

Kell 10 Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus Tallinna Sikupilli Lasteaia õpilastega.

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Keenia parlamendi esimehe David Ekwee Ethuroga, Keenia spiiker teeb sissekande Riigikogu külalisteraamatusse (Valge saal).

Kell 11.30 Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus Õismäe Gümnaasiumi 10 klassi õpilastega.

Kell 12 – Riigikogu esimehe Eiki Nestori töölõuna Keenia parlamendi esimehe David Ekwee Ethuroga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub USA Kongressi luurekomitee liikme Michele Bachmanniga.

Kell 16.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Eesti, Läti ja Leedu rahvusraamatukogude juhtidega.

Kell 17 – Riigikogu esimehe Eiki Nestori ja Riigikogu Kantselei direktori Maria Alajõe vastuvõtt Eesti parlamendi 95. sünnipäeva auks.

Kell 20 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Jüriöö ülestõusu 671. aastapäeva pidulikul tähistamisel (Jüriöö park).

Välislähetused

23.-24. aprill

Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb seminaril „Ühendatud erinevustes – EL 10 aastat peale suurt laienemist“ Rootsis, Stockholmis.

Tagasiside