Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad valitsusliikmetest peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud seitse Riigikogu liiget.

Küsimused peaministrile puudutavad majanduskoostööd naabritega, ühe vanemaga peres kasvavate laste olukorda, Aafrikat, rongiliiklust ja uusi Elroni ronge. Küsimused välisministrile puudutavad kaitseministri ning majandus- ja kommunikatsiooniministri avaldusi. Küsimused majandus- ja kommunikatsiooniministrile puudutavad Rail Baltica trassi planeerimist.


Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorra järgi on Riigikogu täiskogus menetluses kokku üheksa eelnõu, neist üks on kolmandal, viis teisel ja kolm esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on  Riigikogu põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE). Eelnõu täpsustab erakondade rahastamise aluseid ning rahastamise üle teostatavat järelvalvet. Eelnõu muudab erakondade rahastamise selgemaks ning piiritleb konkreetsemalt erakondade tuluallikaid. Eelnõu sätestab seejuures ka tõhusamad järelevalvemehhanismid ja sanktsioonid. Eelnõuga täpsustatakse annetuste sisu ning keelatud annetuste loetelu. Samuti sätestatakse piirangud laenutegevusele ja erakonna majandustegevusele. Suurendatakse ka valimiskünnist mitte ületanud, kuid vähemalt 2% häältest kogunud erakondade riigieelarvelist toetust. Erakonna saab registreerida eelnõu järgi senise 1000 asemel 500 liikmega.

2. Teisel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (534 OE). Otsus näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Aadu Musta asemel Enn Eesmaa ja tema asendusliikmeks Priit Toobal.

3. Teisel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (540 OE), millega nimetatakse Kajar Lemberi asemel komisjoni liikmeks Jüri Morozov.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 “Teadmistepõhine Eesti” heakskiitmine” eelnõu (529 OE). Tegemist on Eesti kolmanda teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiaga. Selles arvestatakse eelnenud perioodi kogemuste, õppetundide ja asjatundjate soovitustega, põhiseadusest ja muudest õigusaktidest tulenevate ülesannetega ning tulevikusuundumustega. Strateegia koostamine on vajalik mitme ministeeriumi tegevusvaldkondade sidustatud juhtimiseks ja Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise parandamiseks, et tagada riigi konkurentsivõime suurendamine perioodil 2014-2020. Kui senistes strateegiates on keskendutud eelkõige meie teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni võimekuse arendamisele, siis uus strateegia seab eesmärgiks loodud potentsiaali kasutamise Eesti arengu ja majanduskasvu heaks. Prioriteetide seadmisel on aluseks nutika spetsialiseerumise metoodika. Et valdkonnaülene koordineerimine läheks sujuvamalt, on tehtud täpsustusi juhtimis- ja seireküsimustes.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE). Eelnõuga ühtlustatakse elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse maksustamise koha määratlemise reeglid Euroopa Liidus, mis hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2015. Samuti sätestatakse elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikord. Lisaks sellele viiakse Euroopa Liidu nõuetega kooskõlla postipakiga väljastpoolt Euroopa Liitu saadetava kohvi ja tee impordi maksuvabastuse piirmäärad.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (508 SE). Eelnõuga luuakse Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide vahel toimiv süsteem sõiduki ja selle omaniku või vastutava kasutaja andmete vahetuseks, et hõlbustada  EL-i liikmesriigis, välja arvatud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis ning Taanis, registreeritud sõidukitega toime pandud liiklusväärtegude (eelkõige automaatse liiklusjärelevalvesüsteemi poolt tuvastatud juhtumite) menetlemist. Väärteomenetlejal tekib võimalus esitada päring teistes Euroopa Liidu liikmesriikides registreeritud sõidukite omanike, vastutavate kasutajate ja kasutajate andmete saamiseks.

7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud avaliku teabe seaduse, elektroonilise side seaduse ja hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE). Alates 1. juunist 2011 korraldati Riigi Infosüsteemi Arenduskeskus ümber Riigi Infosüsteemi Ametiks. Sellega loodi valitsusasutus, kelle ülesandeks on põhimääruse järgi teostada järelevalvet andmekogu kasutuselevõtmise ja andmekogu pidamise avaliku teabe seadusele vastavuse üle ning selle alusel kehtestatud õigusaktidele. Eelnõu täpsustab ameti ülesandeid ja järelevalvepädevust ning järelevalve korda.

8. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (536 SE), millega muudetakse elektroonilise side valdkonna riiklikku korraldust ja järelevalve pädevust puudutavaid sätteid. Kahe majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi allasutuse vahel jagatud ülesanded koondatakse ühe regulaatori pädevusse. Konkurentsiameti sideturu regulaatori ülesanded, õigused ja kohustused viiakse tehnilise järelevalve ameti pädevusse alates 1. juulist 2014. Eelnõus kavandatav muudatus tagab optimaalsema valdkonnakorralduse. Tehnilise järelevalve ametil tekib õiguslik alus televisiooni- ja raadioteenuse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest küsida riigilõivu.

9. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Transpordi arengukava 2014–2020 kinnitamine” eelnõu (560 OE). Transpordi arengukava järgmiseks seitsmeks aastaks jätkab suuresti Transpordi arengukava 2006-2013 eesmärkide elluviimist. Arengukava võtab arvesse eelmisel perioodil seatud eesmärkide täitmist. Seitsme aasta jooksul on teataval määral muutunud majanduskeskkond ning sellest tulenevalt arenguvajadused. Muutunud või täpsustunud on ka EL-i poliitika ning sellest tulenevalt Eesti arengufookused. Arengukava kohaselt peab Eesti transpordisüsteem võimaldama inimeste ja kaupade liikumist kättesaadaval, mugaval, kiirel, ohutul ja kestval moel.


Välislähetused

22. – 24. jaanuar
Riigikogu esimees Ene Ergma on ametlikul visiidil Itaalia Saadikutekojas Camera dei Deputati. Teda saadavad Riigikogu liikmed Väino Linde, Heljo Pikhof, Kadri Simson ja Toomas Tõniste.

 

 

Tagasiside