Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Andrus Ansip ja rahandusminister Jürgen Ligi. Küsimuste esitamiseks on registreerunud neli Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad hariduspoliitikat, pensione, maksupoliitikat ja ebaseaduslike maksude sissenõudmist.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on kokku viis eelnõu, millest kolm on teisel ja kaks esimesel lugemisel.

1.    Täiskogus on teisel lugemisel valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Mehhiko Ühendriikide vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid lepinguosaliste riikide vahel. Rahvusvahelise õiguse instrumendina annab leping investoritele võrreldes riigisisese õigusaktiga suurema õiguskindluse nende maksusüsteemi elementide osas, mis on lepinguga reguleeritud, kuna kahepoolse rahvusvahelise lepingu muutmine nõuab üldjuhul rohkem aega kui riigisisese õigusakti muutmine. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide tulule võib kehtestada, tagab isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldab võimaliku topeltmaksustamise. Lepingus sätestatud vastastikkuse teabevahetuse kohustus loob täiendavaid võimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Eelnõu esimene lugemine toimus 25. septembril, muudatusettepanekuid enne teist lugemist ei esitatud.

2.    Teisel lugemisel on valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE). Eelnõuga täpsustatakse EL-i välisest riigist reisija toodud aktsiisikauba aktsiisivabastuse reegleid, et vähendada piiriületuste järjekordi, takistada ebaseaduslikku kauplemist liiduvälisest riigist toodud aktsiisikaubaga ning tagada EL vastava direktiivi otstarbekohane rakendamine. Eelnõu kohaselt loetakse aktsiisivaba koguse piires aktsiisikauba toomine mitte juhuslikuks, kui alkoholi ja kütust tuuakse Eestisse pärast esmakordset saabumist kalendrikuu jooksul ning tubakatooteid pärast teistkordset Eestisse saabumist kalendrikuu jooksul. Samuti sätestatakse maksuhalduri kaalutlusõigus aktsiisivabastuse kohaldamiseks pärast esma- või teistkordset Eestisse saabumist. Lisaks sellele muudetakse eelnõuga teises liikmesriigis asuvate õhusõidukite ja laevade aktsiisikaubaga varustamise korda vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele ning tehakse muid redaktsioonilisi täpsustusi õigusselguse huvides.

     Eelnõu teise lugemise eel esitati rahanduskomisjonile 11 muudatusettepanekut, millest üks võeti hiljem tagasi. Komisjon tegi eelnõus konsensuslikult ühe muudatuse jõustumissättes, lükates jõustumise edasi varasemalt 1. oktoobrilt käesoleva aasta 1. detsembrile. Menetlusse jäänud tähtajaks esitatud muudatusettepanekud ei leidnud komisjonis toetust.

3.    Teisel lugemisel on valitsuse algatatud taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE). Eelnõu kohaselt hakkab taimekaitseseadmete tehnilist kontrolli ning selle tegemiseks vajalikku tööalast koolitust korraldama valitsuse korralduse „Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ja Eesti Maaviljeluse Instituudi ümberkorraldamine” alusel Eesti Taimekasvatuse Instituut. Asutuse peamaja on Jõgeva maakonnas ja katsepunktid erinevates Eesti kohtades. Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli ja selle tegemiseks vajaliku tööalase koolituse korralduse asukoha määrab Eesti Taimekasvatuse Instituut. Seni väljaantud taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli läbimist tõendav dokument kehtib kuni järgmise korralise tehnilise kontrolli tähtaja saabumiseni. Maaelukomisjon tegi teise lugemise eel eelnõusse ühe tehnilise muudatuse.

4.    Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Riigikogu otsuse „Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2014–2020 kinnitamine“ eelnõu (461 OE). Eesti riiklik turismiarengukava tulevaks seitsmeks aastaks seab eesmärgiks kasvatada turismisektorit ligi kolmandiku võrra. Turismi ekspordi maht peaks kasvama 2012. aasta 1,2 miljardilt eurolt 1,6 miljardi euroni 2020. aastaks. Turistide ööbimiste arv peaks kasvama 2012. aasta 3,82 miljonilt viie miljoni ööbimiseni aastaks 2020. Riigikogu kinnitab turismiarengukava kahe lugemisega.

5.    Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE). Eelnõuga muudetakse psühhiaatrilise sundravi rahastamise korda, mis käesoleval ajal toimub justiitsministeeriumi kaudu. Ministeeriumite vahelise kokkuleppe tulemusel annab justiitsministeerium psühhiaatrilise sundravi rahastamise üle sotsiaalministeeriumile koos vastavate eelarvevahenditega. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 30. oktoober.
 

Välislähetused

12. – 16. oktoobrini

Riigikogu liige Väino Linde osaleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) parlamentaarse assamblee sügisistungil ja alalise komitee istungil Montenegros.

16. – 17. oktoober
Riigikogu liige Urve Tiidus osaleb Leedu seimi korraldataval parlamentaarsel konverentsil „Euroopa Liidu majanduse ja rahanduse valitsemine“ Vilniuses.

Riigikogu pressiteenistus
15. oktoober 2013

 

Tagasiside