Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 12 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas ja maaeluminister Urmas Kruuse.

Peaminister vastab küsimustele olukorra kohta riigis, elupindade kättesaadavuse kohta põgenike kriisis, julgeolekukriisi kohta, kaubavahetuse kohta Venemaa ja Valgevenega, samuti sõjapõgenike, Ukraina kaitsejõudude toetamise, NATO õhuruumi ja artikkel 5 ning piirikaitse kohta Ukraina kogemustele tuginedes. Maaeluminister vastab küsimusele võõrtööjõu kohta põllumajanduses.

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kolm eelnõu:

Valitsuse algatatud tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE), mille eesmärk on suurendada tarbijate usaldust ja kindlustunnet veebi teel tehingute tegemisel, samuti ajakohastada ebaausate kauplemisvõtete regulatsiooni, tulenevalt uutest tehnoloogiatest ning digitaalsetest võimalustest nii kaupade kui teenuste pakkumisel. Samuti tõhustatakse eelnõuga karistusi tarbijate õiguste kaitseks kehtestatud õigusnormide rikkumise korral, et tagada turul võrdsed konkurentsivõimalused. Uued karistusmäärad ja seniste karistusmäärade suurendamine puudutab rikkumisi seoses tarbijale kohustusliku teabe esitamisega kauba või teenuse pakkumisel ning ebaausa kauplemisvõtte kasutamisega, sealhulgas ka allahindlustest teavitamisele kehtestatud nõuetega, samuti muude tarbija õiguste kaitseks võlaõigusseaduses sätestatud nõuetega. Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle ELi vastav direktiiv, millega ajakohastatakse liidu tarbijakaitsenorme ja tagatakse nende parem täitmine. Muudatusettepaneku kohaselt vähendatakse juriidilisele isikule ettenähtud rahatrahvi  ülemmäära kauba realiseerimistähtaja, märgistuse või kasutusjuhendi kohta või kauba või teenuse hinna avaldamise või kauba hinna alandamisest teavitamisele kehtestatud nõuete rikkumise eest 40 000 eurole. Kehtivas seaduses on samade rikkumiste eest juriidilisele isikule kohaldatava trahvi ülemmääraks 3200 eurot, eelnõuga on soovitud seda määra tõsta 400 000 eurole.

Valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (505 SE) muudab investeerimisühingute juhtimis- ja kapitalinõudeid, et need võtaks paremini arvesse investeerimisühingute ärimudeleid ja riske. Samuti vähendab regulatiivset koormust professionaalsetele investeerimisteenuste osutajatele ja tõstab hoiuste tagamise hüvitamise määra. Eelnõuga võetakse üle kaks vastavat ELi direktiivi. Eelnõu näeb ette Finantsinspektsiooni õigused nõuda investeerimisühingutelt teatud juhtudel täiendavat kapitali ja likviidsete vahendite hoidmist. Eelnõuga muudetakse investeerimisühingute kapitalinõuded vastavalt sellele, milliseid teenused nad osutavad. Muudetakse investeerimisühingute juhtide ja juhtivtöötajate palkade maksmise tingimusi, mis praegu on samuti reguleeritud sarnaselt pankadele. Ühtlasi vähendatakse eelnõuga regulatiivset koormust investeerimisteenuste osutajatele, näiteks pankadele, investeerimisühingutele ja fondidele.

Valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE), mis puudutavad elatisabi maksmist ning vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi 1. aprillil jõustuva regulatsiooni täpsustusi. Eelnõuga täiendatakse senist elatisabi määramise ja maksmise regulatsiooni pankrotimenetlusaegse elatisabi sätetega, et lapsel, kelle elatist maksma kohustatud vanema suhtes on välja kuulutatud pankrot, oleks ka pankrotimenetluse ajal võimalik saada riigilt elatisabi. Elatisabi kuni 100 eurot kuus maksab riik lapsele, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust.

Teine lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE), tehakse tehnilised muudatused, mis puudutavad eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepingu (edaspidi Prümi leping) kohaste riiklike kontaktpunktide, riiklike kontakt- ja koordineerimispunktide ning pädevate asutuste ja ametnike määramise deklaratsiooni tegemist ja muutmist. Muudatusega jäetakse seadusest välja riiklikud kontaktpunktid, riiklikud kontakt- ja koordineerimispunktid ning pädevad asutused ja ametnikud ning antakse valitsusele volitus otsustada nende määramise deklaratsiooni tegemine ja muutmine. See annab vajaduse korral paindlikuma muutmisvõimaluse, kui asutuste nimed või kontaktpunktid muutuvad.

Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE), millega nähakse ette kohustuslik töövõtuahela ning ehitusplatsil viibitud aja kindlaks määramine ehitussektoris. Peamiseks kohustatud isikuks on peatöövõtja, kellel on lisaks alltöövõtja tuvastamise kohustusele ka kohustus kinnitada MTA veebikeskkonnas eeltäidetud andmetele tuginedes aruandekohustusega hõlmatud ehitustööd ja esitada ehitustööde tellija andmed. Rahanduskomisjon otsustas täiendada nimetatud eelnõu tulumaksuseaduse muudatustega, et võimaldada maksuvabalt teha annetusi Ukrainale seaduses nimetud ühingute kaudu. Teema on väga aktuaalne ja vajab kiiret käsitlemist, et luua paremad võimalused Ukraina inimeste abistamiseks sõjaolukorras. Eelnõu näeb ette vabastada 31. detsembrini 2022 tulumaksust residendist juriidiliste isikute poolt Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamiseks ning sihtotstarbeliselt humanitaarabi andmiseks ja korraldamiseks tehtud annetused ja kingitused. Eelnõus nimetakse annetuste vahendamiseks konkreetsed ühingud, milleks on MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo, Ukraina Kultuurikeskus, Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, Eesti Punane Rist, Päästeliit ja Rotary Klubi Tallinn Vanalinn, kellele on kindlal sihtotstarbel tehtavad kingitused ja annetused maksuvabad, kuivõrd läbi koordineeritud ja sihistatud tegevuse on võimalik abi kõige otstarbekam adresseerida.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Isamaa fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seadus Ukraina toetamiseks eelnõu (542 SE), mis näeb ette vabastada tulumaksust residendist juriidiliste isikute poolt Ukraina toetuseks tehtud annetused ja kingitused. Mainitud maksuvabastus on plaanitud üheks aastaks.

Arupärimine:

Riigikogu liikmete arupärimisele maapiirkondades asuvate munitsipaalomandis olevate koolide gümnaasiumiosa sulgemise ettepaneku kohta (nr 116) vastab peaminister Kaja Kallas.

Sündmused

Kell 11.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raimond Kaljulaid osaleb videosilla vahendusel ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil.

Kell 15 – väliskomisjoni aseesimees Mihhail Lotman ja komisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Liidu Lähis-Ida rahuprotsessi eriesindaja Sven Koopmansiga.

Välislähetused

12. – 17. märts
Kultuurikomisjoni liige Signe Kivi külastab maailmanäitust Expo 2020 Dubais Araabia Ühendemiraatides.

13. – 16. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski, liige Eerik-Niiles Kross ja asendusliige Raivo Tamm osalevad ENPA erakorralisel täiskogu istungil Strasbourgis Prantsusmaal.

15. – 21. märts
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide esimeeste visiidil Ameerika Ühendriikides Washingtonis ning osaleb Ameerika Ühendriikide Kongressi Esindajatekoja Helsingi komitee kuulamisel.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside