Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad valitsuse liikmetest peaminister Taavi Rõivas, põllumajandusminister Ivari Padar ja tervise- ja töövaldkonna eest vastutav minister Urmas Kruuse. Küsimuste esitamiseks on registreerunud kuus Riigikogu liiget.

Küsimused peaministrile puudutavad riigieelarve strateegiat, venekeelsest inforuumi ning vaesust ja inimeste toimetulekut. Küsimused põllumajandusministrile puudutavad põllumajanduspoliitikat ja maaelu arengukava.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on kokku kaheksa eelnõu menetlemine, neist viis on teisel ja kolm esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE). Eelnõuga lihtsustatakse ajutisest töötamisest teavitamise menetlust, mille isik peab läbima, kui ta soovib välisriigist tulles asuda Eestis ajutiselt töötama reguleeritud ametikohal või kutsealal. Kaotatakse ära tähtajad ajutise töötamise teatise ja dokumentide esitamiseks ning vähendatakse andmeid, mida isik peab teatises esitama.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE). Eelnõuga täiendatakse pöördmaksustatavate kaupade nimekirja väärismetallide ja väärismetalli sisaldavate metallimaterjalide ning vääriskividega. Muudatuste eesmärk on maksupettuste vältimiseks rakendada kõikide väärismetallide ja vääriskivide käibe pöördmaksustamist, kuna pettuseid pannakse toime lisaks kullamaterjalile ka muude väärismetallide ja vääriskividega. Üksnes kogu kullamaterjali käibele pöördmaksustamise kehtestamine tooks kaasa teiste väärismetallide ja vääriskividega toime pandud pettuste hüppelise kasvu. Alates 1. aprillist 2012 kehtestati pöördmaksustamine kullamaterjalile, sealhulgas pooltoodetele, mille puhta kulla sisaldus on vähemalt 325 tuhandikku kaaluosa, ja investeeringukullale, kui selle maksustamise on maksukohustuslane valinud. See muudatus vähendas käibemaksupettuseid kullaturul lühiajaliselt. Pöördmaksustamise vältimiseks hakati müüma sulatatud kulda, mille puhta kulla sisaldus jääb alla sätestatud piiri.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE). Eelnõu muudab seaduse sõnastust seoses tööinspektsiooni kliendiportaali kasutuselevõtuga, et võimaldada klientidele selle kaudu lihtsamat ja kiiremat elektroonilist suhtluskanalit erinevates toimingutes. Tööinspektsiooni kliendiportaal on klientidele suunatud veebileht, mille abil nad saavad inspektsiooniga elektrooniliselt suhelda ja dokumente vahetada. Tööinspektsiooni kliendiportaali kasutuselevõtmist takistab praegu kehtivas seaduses olev nõue esitada dokumendid kirjalikult. Eelnõuga muudetakse tööõnnetusest ja töötajale tööõnnetuse tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest teatamise skeemi. Uue korra kohaselt hakkab edaspidi arsti asemel tööandjat tööõnnetusest ja tööõnnetuse tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest  teavitama tööinspektsioon. Eelnõu kehtestab volitusnormi kahele andmekogule, et oleks võimalik valideerida olemasolev töökeskkonna andmekogu riigi infosüsteemi haldussüsteemis ja luua uus ohutu tööelu andmekogu.

4. Teisel lugemisel on Riigikogu sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE). Eelnõuga luuakse apteegiteenuse korraldamisel uus raamistik. Eelnõuga vähendatakse ärihuvide mõju apteegiteenuse osutamisel, mille puhul esineb huvide konflikti oht.

Valitsuse, õiguskantsleri ja Riigikontrolli arvamusi arvestades tegi sotsiaalkomisjon koostöös sotsiaalministeeriumi ja ravimiametiga eelnõule enne selle teist lugemist 16 muudatusettepanekut. Eelnõu ja muudatusettepanekud arutati läbi koos huvigruppide esindajatega komisjoni 5. mai istungil. Istungil osalesid apteekrite liidu, ravimihulgimüüjate liidu, apteekide ühenduse, OÜ Euroepteek ja Yliopiston Apteekki OÜ esindajad. Samuti osalesid istungil sotsiaalministeeriumi, ravimiameti ja riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna esindajad ning õiguskantsler. Komisjon arutas muudatusettepanekuid istungitel neljal maikuu istungil ning kõik muudatusettepanekud otsustati teha konsensusega.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE). Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega (MsüS). Kehtivas veterinaarkorralduse seaduses on sätestatud veterinaararsti tegevusloa nime kandev luba, mis oma olemuselt on kutsetegevuse luba ning tuleb seetõttu MsüS-i regulatsiooni all välistada. Senine „veterinaararsti tegevusluba“ saab uueks nimeks „veterinaararsti kutsetegevuse luba“. Kutsetegevuse loa väljastamisel on olulised isiku oskused teatud töö tegemisel, tegevusloa väljastamisel aga isiku võime tagada iseseisva majandusüksuse või ettevõtja tegevuse vastavus majandustegevuse nõuetele. Põllumajandusministrile antakse volitus asutada veterinaararstide register, mis asendab senise veterinaar- ja toiduameti peetava loendi.

Maaelukomisjon arutas eelnõu teise lugemise ettevalmistamiseks kokku kolmel istungil. Kaasatud Eesti maaülikooli ja loomaarstide ühingu esindajate hinnangul on eelnõuga saavutatud osapooli rahuldav tulemus. Eelnõusse on sisse viidud olulised muudatused, mis tagavad loomaarstide kvaliteedi jätkusuutlikkuse. Komisjon tegi kokku viis muudatusettepanekut.

6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE). Eelnõu viib loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse kooskõlla majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega ja korrakaitseseadusega, mis jõustuvad 2014. aasta 1. juulil. Muudatus näeb ette seni mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks mõeldud vabatsooni, vabalao ja tollilao ning mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustava ettevõtte tunnustamise nõude asendamise loakohustusega. Muudatuse kohaselt peab ettevõtjal olema tegevusluba kas loomatauditõrje seaduse või toiduseaduse kohaselt. Muudatusega eristatakse riikliku järelevalve teostamine haldusmenetluse käigus tehtavast kontrollist. Eelnõu toob selgemalt välja, et imporditava toidu nõuetekohasust kontrollib veterinaar- ja toiduamet. Samuti viiakse sõnastus kooskõlla Riigikogus 19. veebruaril 2
014 vastu võetud korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduses muudetava toiduseaduse terminitega.

7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (642 SE). Eelnõuga tagatakse Euroopa Liidust tulenevate kohustuste rakendamine kahes valdkonnas: toidualase teabe esitamine tarbijale ning eritoidud. Lisaks ajakohastatakse õigusaktide aluseks olevad volitusnormid, andes õigusaktide kehtestamise volituse valitsuselt põllumajandusministrile. See on tingitud toiduvaldkonnas toimunud õigusloome ja järelevalve arengutest.

8. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (654 SE). Eelnõuga muudetakse valitsuskabineti moodustamine ning vastutusalade jaotamine ministrite vahel paindlikumaks. Muudatuste kohaselt loobutakse seaduses ministrite ametinimetuste sätestamisest. Seejuures jääb kehtima senine valitsuse liikmete piirarv 15. Ministrite pädevused määratakse peaministri korralduses ning nende ametinimetused võib määrata presidendi otsuses valitsuse ametisse nimetamisel. Muudatus võimaldab määrata ühte ministeeriumisse mitu ministrit ning anda ministritele ülesandeid ka teises ministeeriumis. Ministritel oleks samad pädevused, kui peaministri korralduses ei ole sätestatud teisiti. Eelnõuga loobutakse abiministri institutsioonist. Portfellita ministri regulatsiooni ei muudeta. Eelnõu sätestab samuti, et Vabariigi Valitsus ja peaminister saavad anda korraldusi elektroonilises vormis.

Sündmused

Kell 12.00 avab Toompea lossi kunstisaalis Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kunstnik Tarrvi Laamanni näituse „kunst / art LIVE!“. Näitus jääb avatuks 21. juunini 2014.

Kell 14.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson peab Siseakadeemias loengu rahvusvahelistest suhetest.
 


Välislähetused

 

12.-15. mai
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) parlamendi esimeeste kohtumisel.

12. – 16. mai
Riigikogu liige Vladimir Velman osaleb rahvusvahelisel parlamentidevahelisel õigeusu assambleel Thessalonikis, Kreekas.

 

Tagasiside