Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad valitsuse liikmetest peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ja kultuuriminister Urve Tiidus. Küsimuste esitamiseks on registreerunud viis Riigikogu liiget.

Küsimused peaministrile puudutavad Estonian Airi ja IMF-i soovitusi, küsimused haridus- ja teadusministrile puudutavad vaegkuuljate, kurtide laste ja noorte hariduse võimalusi ning hariduse tulevikku, küsimused kultuuriministrile puudutavad treenerite sotsiaalseid garantiisid.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorra järgi toimub nelja seaduseelnõu menetlus. Üks seaduseelnõu on jõudnud lõpphääletuseni, üks on teisel ja kaks esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE). Eelnõu reguleerib Riigikogule üleantava kollektiivse pöördumise esitamise ja menetlemise korda.

Eelnõu kohaselt tuleb kollektiivse pöördumise esitamiseks Riigikogule koguda vähemalt 1000 toetusallkirja. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses nähakse ette sätted, mis puudutavad kollektiivse pöördumise menetlemise korda. Eelnõu väljatöötamisel on arvestatud 2012. aasta lõpus presidendi ellukutsutud Rahvakogu ettepanekuga rahvaalgatuse seadustamiseks.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE). Eelnõuga kavandatakse muuta töötuna arvelevõtmise avalduse ja nõutavate dokumentide esitamise kord paindlikumaks ja lihtsamaks. Isikul on võimalus töötuna või tööotsijana arvelevõtmise avaldus esitada kas elektroonselt töötukassa veebilehel või töötukassa kohalikus osakonnas. Avalduse elektroonselt esitamine on inimese jaoks mugavam ja odavam. Samuti säästab aega isiku teenindamiseks töötukassas, sest töötukassa saab enne isiku pöördumist kohalikku osakonda kontrollida avaldusele kantud andmete vastavust töötuna arvelevõtmise tingimustele ja teha otsuse. Taotlejal on võimalik vaadata töötuna või tööotsijana arvelevõtmise otsust ning valida töötukassa kohalikku osakonda pöördumise aeg. Eelnõuga  tehakse kaks muudatust töötuna arvelevõtmise tingimustes. Muudatuste eesmärk on tagada, et töötuna oleksid arvel ning tööturuteenuseid ja -toetusi ning töötuskindlustushüvitist saaksid need isikud, kes on ilma tööta ja otsivad tööd. 

3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE). Eelnõuga täiendatakse ning korrastatakse kriminaalmenetluse seadustikus rahvusvahelise kriminaalmenetlusalase koostöö osa. Täiendamise vajadus on tingitud nii rahvusvahelise koostöö praktikas tekkinud probleemidest kui ka Euroopa Liidu (EL) liikmelisusega seotud kohustusest võtta Euroopa Liidus heakskiidetud õigusaktid üle Eesti õigusesse.

Nähakse ette regulatsioon järgmiste EL-i kriminaalmenetlusalase koostöö meetmete rakendamiseks: konfiskeerimisotsuste tunnustamine, vabaduskaotuslike ja tingimuslike karistuste vastastikune tunnustamine, lähenemiskeelu otsuse tunnustamine ja jälitusteabe vahetamine. Samuti reguleeritakse teises EL-i riigis tehtud tagaseljaotsuste tunnustamine. See on seotud olukorraga kui isik oli teadlik kohtumenetlusest, kuid ei ole osalenud ega vaidlustanud tehtud otsust. Muudatuste tulemusena hakkab Eesti teise EL-i riigi taotlusel täitma selles riigis kriminaalasjades tehtud eelpoolnimetatud otsuseid. Vabaduskaotuslike karistuste vastastikuse tunnustamisega kaasneb Eesti kohustus teise EL-i riigi taotlusel võtta vastu karistuse kandmiseks Eesti kodanikke, kelle alaline elukoht on Eestis või kelle alaline elukoht ei ole küll enam Eesti, kuid kelle väljasaatmine EL-i liikmesriigist on otsustatud süüdimõistva kohtuotsusega. Teises EL-i riigis vanglakaristust kandva isiku nõusolek ei ole selleks vajalik. Võetakse üle direktiiv, milles käsitletakse kahtlustatava ja süüdistatava õigust saada kriminaalmenetluses teavet. Eelnõuga sätestatakse lisaks kehtivatele kahtlustatava ja süüdistatava õigustele eraldi õigus eeluurimise ajal taotleda juurdepääsu tõenditele, mis on olulised kahtlustuse sisu täpsustamiseks, isiku kinnipidamise või vahistamise vaidlustamiseks. Ühtlasi tuleb edaspidi anda kahtlustatavatele ja süüdistatavatele, kellelt on vabadus võetud, õiguste deklaratsioon. Eelnõuga lahendatakse ka mõningaid praktikas tekkinud probleeme.

4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (589 SE). Seaduseelnõu eesmärk on ratifitseerida Euroopa Nõukogu ja Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioon. Konventsiooni eesmärk on edendada rahvusvahelist koostööd muutmaks riikide maksuseadused paremini toimivateks, seejuures arvestades maksumaksjate põhiõigusi. Halduskoostööd maksuasjades reguleerivad suuremal või vähemal määral ka kahepoolsed topeltmaksustamise vältimise lepingud ning Euroopa Liidu (EL) õigusaktid. Konventsiooni ratifitseerimine annab võimaluse teha maksualast koostööd ka nende välisriikidega, kellega ei ole sõlmitud maksulepingut ja kes ei ole EL-i liikmesriigid, kuid kes on konventsiooniosalised. Konventsiooni ratifitseerimine ning selle jõustumine annavad maksu- ja tolliametile võimaluse laiemapinnaliseks maksualaseks halduskoostööks teiste konventsiooniosaliste riikidega.

Sündmused

Kell 9 – 12.30 – majanduskomisjoni ja Arengufondi konverents „Ideed, mis toovad majanduskasvu“ Riigikogu konverentsisaalis. Kümme oma valdkonda oluliselt mõjutanud inimest esitavad praktilisi ettepanekuid, kuidas Eesti majandust kiiremini kasvama ergutada. Toimub veebiülekanne, küsimusi saab esitada kohapeal ja Twitteri kaudu (#ideekonverents).

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Linnupesa lasteaia inimestega ja Saue päevakeskuse inimestega (kell 11).

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Itaalia suursaadiku Marco Clementega.

Kell 12.30 – Toompea lossi kunstisaalis avatakse Mari ja Uno Roosvalti näitus “Märkmik”, mis valmis Itaalias Mazzano Romano külalisateljees saadud muljete põhjal 2013. aasta oktoobris.

Välislähetused

12. – 14. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb raportöörina ENPA migratsiooni-, pagulaste- ja ümberasustatud isikute komitee istungi töös Pariisis.

 

Tagasiside