Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo kolmapäevaks, 11. novembriks

Kell 13 – infotund

Valitsuse ministritest osalevad infotunnis tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski peaministri ülesannetes, maaeluminister Urmas Kruuse ja siseminister Hanno Pevkur.

Ossinovski vastab küsimustele erakoolide ja nende tegevuskulude rahastamise kohta, valitsusliikme poliitilise avalduse kohta ja tervishoiu jätkusuutlikkuse kohta. Veel puudutavad talle esitatud küsimused õigusselgust ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poliitikat.

Pevkur vastab küsimustele Euroopa Liidu tuleviku kohta immigratsioonikriisi valguses, olukorra kohta politsei- ja piirivalveametis, idapiiri piiripunktides nõutava ooteala tasu kohta ning varjupaiga taotlejate keskuse loomise kohta Vägeval.

Kruusele esitatud küsimused puudutavad põllumajanduse olukorda ja veterinaar- ja toiduameti ennetavale tegevusele hinnangu andmist sigade Aafrika katku leviku tõkestamisel.

Kell 14 – täiskogu istung

Riigikogu päevakorras on kokku 13 eelnõu lugemine. Toimub kahe eelnõu kolmas lugemine, viie eelnõu teine lugemine ja kuue eelnõu esimene lugemine.

Riigikogu jätkab teisipäevasel istungil tööaja lõppemise tõttu pooleli jäänud eelnõude menetlust.

Esimesel lugemisel on:

 1. Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esitatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE), mille põhieesmärgiks on õiglasema maksusüsteemi kehtestamine, mis jõuliselt parandaks madalapalgaliste majandusliku olukorda ja suurendaks kokku ligi 85% palgasaajate sissetulekuid.
 2. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE), mis näeb ette lõpetada Riigikogu liikmetele kuluhüvitiste maksmine.

Kolmandal lugemisel on:

 1. Valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE). Eelnõuga kehtestatakse alates 2016. aastast tervise taastamise toetuse ja sõidusoodustuse asemel represseeritu toetus, mille suurus on 192 eurot kalendriaastas ning mille taotlemiseks ei nõuta kuludokumentide esitamist.
 2. Valitsuse algatatud perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE). Eelnõu järgi täiendatakse perioodi struktuuritoetuse seadust Euroopa naabruspoliitika instrumendi piiriülese koostöö programmi elluviimisega seotud regulatsiooniga. Eelnõu on seotud Euroopa Liidu õiguse rakendamisega. Eelnõuga sätestatakse Euroopa naabruspoliitika instrumendi rakendusmäärusest tulenevate pädevate asutuste määramise kord, rahastamiselepingu erisused ning kulude abikõlblikkuse ja finantskorrektsioonide tegemise määruse volitusnormid.

Teisel lugemisel on:

 1. Valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE). Eelnõu täpsustab seadust vastavalt Euroopa Liidu õiguses toimunud muudatustele, mille kohaselt peavad ettevõtjad end registreerima Ravimiameti juures, kui soovitakse hakata omandama narkootiliste või psühhotroopsete ainete lähteaineid. Samuti võimaldatakse riiklikul ekspertiisiasutusel anda narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ning nende lähteaineid asutustele teadus- ja arendustegevuseks.
 2. Valitsuse algatatud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE). Eelnõuga täiendatakse tahtest olenematu ravi kohaldamise sätteid eriti ohtlikku nakkushaigust põdevale nakkushaigele. Samuti täpsustatakse perearsti kohustust tagada oma nimistu patsientidele immuniseerimise kättesaadavus. Eelnõuga väheneb tööandjal kohustus korraldada ja rahastada töötaja tervisekontrolli tegevusaladel, kus on suur nakkuse edasikandumise risk. Eelnõu kohaselt ei nõuta edaspidi enam töötajate regulaarset tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes.
 3. Valitsuse algatatud meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE). Eelnõuga viiakse meditsiiniseadme seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Selleks täpsustatakse meditsiiniseadme vastavusmärgise paigaldamise nõudeid ning järelevalveasutuse teavitamise nõudeid.
 4. Valitsuse algatatud jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE), mille eesmärk on tõhusam jahipidamine, et kiiresti vähendada metssigade arvukust ja tõkestada sigade Aafrika katku levikut. Seaduseelnõu kohaselt lubatakse metssigu küttida seisva mootoriga maastikusõidukist ja muust mootorsõidukist, tehisvalgusallika abil ning lubatakse metssigu püüda püünisaedadega. Analoogselt marutauditunnustega looma surmamisele lubatakse eelnõu kohaselt surmata jahiloata ka ilmsete seakatku tunnustega metssiga. Maaomanikule või tema määratud isikule oma kinnistul küttimiseks on jahipiirkonna kasutaja kohustatud lisaks väikeulukiloale andma tasuta ka metssea küttimiseks jahiloa.
 5. Valitsuse algatatud jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE). Eelnõuga muudetakse jäätmeseaduses ohtlikke jäätmeid ja jäätmete kahjulikku toimet käsitlevaid sätteid seoses muutunud Euroopa Liidu õigusega. Valmistatakse ette ka volitusnorm, mille alusel kehtestatava määrusega täpsustatakse jäätmete liigitamist käsitlevaid sätteid. Jäätmete kahjulikku toimet käsitlev paragrahv kehtivas jäätmeseaduses tunnistatakse kehtetuks.

Esimesel lugemisel on:

 1. Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (65 SE). Eelnõu kaasajastab arvestusala õigusraamistikku ning viib selle kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Olulisemate teemadena käsitletakse eelnõus mikro- ja väikeettevõtja majandusaasta aruande lihtsustamist, mikro- ja väikeettevõtja ning keskmise suurusega ja suurettevõtja määratlemise kriteeriume.
 2. Valitsuse algatatud aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (120 SE). Eelnõuga viiakse sisse selle aasta riigieelarve muudatused, millega kohandatakse kulusid seoses muutunud vajadustega. Riigieelarve kulude ja tulude kogumaht selle tulemusel ei muutu, kuid täpsustuvad ministeeriumide ja teiste asutuste jooksva aasta kulud. Eelnõu sisaldab 84 muudatusettepanekut.
 3. Valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (112 SE). Eelnõuga tagatakse Rooma III määruse sujuv rakendamine. Nimetatud määrust kohaldatakse kui abielu lahutamisel on kokkupuude rohkem kui ühe riigi õigusega. Rooma III määrusega ühtlustatakse abielulahutuste ja lahuselu suhtes kohalduva õiguse norme, antakse abikaasadele võimalus valida abielulahutuse või lahuselu suhtes kohalduv õigus piiratud kriteeriumide hulgas ning määratakse kohalduva õiguse reeglid abikaasade valiku puudumisel. Rooma III määruse kohaldamine annab abikaasadele võimaluse igal ajal notari juures kokku leppida, millise riigi õigust tuleb nende abielu lahutamise eeldustele kohaldada.
 4. Valitsuse algatatud pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (113 SE). Eelnõuga tagatakse EL-i pärimisasjade määruse sujuv rakendamine. Nimetatud määrusega luuakse Euroopa Liidu tasandil ühtsustatud menetlusreeglid rahvusvaheliste pärimisasjade lahendamiseks.

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu; Riigikontrolli kontrolliaruande „Lasteaiakohtade kättesaadavus valdades ja linnades“ tutvustus, kutsutud riigikontrolli esindajad.

riigikaitsekomisjonis – kell 17.45: Riigikogu otsuste eelnõud kaitseväe osalusega rahvusvaheliste kohustuste täitmisel, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso.

Kohtumine

Kell 12 – sotsiaalkomisjoni liikmed kohtuvad Kasahstani delegatsiooniga, kes tutvuvad Eesti tervishoiukorraldusega.

Kell 13 väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub ametisse astunud Vene suursaadiku Aleksandr Petroviga.

Sündmused

Kell 10.45 – riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme osaleb Briti suursaatkonna eestvedamisel toimuval I maailmasõja lõppu tähistaval mälestuspäeval Kaitseväe kalmistul ning asetab langenute mälestamiseks riigikaitsekomisjoni poolt pärja.

Välislähetused

7. – 13. november
Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb Stockholmis Euroopa julgeolekupoliitika teemalisel koolitusel.

9. – 11. november
Riigikogu liige Vilja Savisaar Toomast osaleb Wilton Parki HIV-teemalisel konverentsil Sussexis, Ühendkuningriigis, kus arutatakse HIVi leviku üle Euroopas, et leida lahendusi teemaga seotud probleemidele.

9. – 11. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ja rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer osalevad parlamentidevahelisel konverentsil Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union Luksemburgis ning Euroopa Parlamendi seminaril LNG terminali teemal LNG Terminals – Game Changers for Regional Energy Security Brüsselis.

10. – 12. november
Riigikogu liige Jaanus Marrandi osaleb messil Agritechnica Hannoveris, Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside