Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad kaitseminister Urmas Reinsalu peaministri ülesannetes, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Küsimuste esitamiseks on kokku registreerunud viis Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad üldhariduse jätkusuutlikkust, põlevkivijaamade ehitust, vajaduspõhiseid õppetoetusi ja parvlaevaliikluse tulevikus ja Estonian Airi tegevust spordi toetamisel.


Kell 14 – täiskogu istung

Täiskogu menetleb päevakorra järgi kokku üheksat seaduseelnõud ja kuut otsust. Kolm seaduseelnõu on kolmandal lugemisel, kuus teisel lugemisel. Kolmandale lugemisele on jõudnud tuleva aasta riigieelarve seaduse eelnõu. Kõik kuus Kaitseväe missioone puudutavat otsuse eelnõu on jõudnud lõpphääletuseni.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud vandetõlgi seaduse eelnõu (460 SE), millega määratletakse vandetõlgi õiguslik seisund ja sisustatakse vandetõlgi kutsetegevuse mõiste. Eelnõu kohaselt on vandetõlk isik, kes osutab kutsetegevusena dokumentide tõlkimise teenust ja seaduses sätestatud juhtudel täidab muid tõlkimisega seotud ülesandeid. Vandetõlgi kutsetegevuse hulka kuulub dokumentide tõlkimine sellel tõlkesuunal, mille kohta on talle antud vandetõlgi kutsetunnistus, ning seaduste ja välislepingute tõlkimine avaliku ülesandena, samuti ärakirjade ja väljatrükkide kinnitamine ja isikute nõustamine dokumentide tõlkimise raames. Eelnõu sätestab, et enne vandetõlgi seaduse jõustumist ametisse nimetatud vandetõlkidele väljastab justiitsminister uued kutsetunnistused ühe kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates. Enne vandetõlgi seaduse jõustumist väljastatud ametitunnistused kehtivad kuni uute kutsetunnistuste väljastamiseni.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE), mis kehtestab käibedeklaratsiooni lisa. Sellel kajastatakse 20-protsendise ja 9-protsendise käibemaksumääraga maksustatavate kaupade ja teenuste eest juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale või riigi-, valla- või linnaasutusele väljastatud ning nendelt saadud arvete andmed. Seda juhul, kui arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt 1000 eurot. Tehingupartneripõhist piirmäära arvestatakse ostu- ja müügiarvete puhul eraldi. Piiratud maksukohustuslane käibedeklaratsiooni lisa ei esita. 

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE). Tuleva aasta riigieelarve tulud on eelnõu järgi kokku 8,018 miljardit eurot ja kulud 8,056 miljardit eurot. Tuludest on maksu- ja sotsiaalkindlustusmaksete osa 6,625 miljardit eurot, välistoetusi on ligi 900 miljonit eurot. Kuludest on suuremad näiteks kulud sotsiaalsele kaitsele 2,665 miljardit eurot, tervishoiule 1,016 miljardit eurot, majandusele 977 miljonit eurot ja haridusele ligi 760 miljonit eurot. Investeeringuteks on kavandatud 209,5 miljonit eurot.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud eelnõud Kaitseväe missioonide pikendamiseks:

4. Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ja Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös” eelnõu (531 OE);

5. Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (528 OE);

6. Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (527 OE);

7. Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (526 OE);

8. Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (530 OE);

9. Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (525 OE).

10. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE). Eesmärk on võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv tarbija õiguste kohta. Sisuliselt luuakse kõnealuse direktiiviga uus väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute ning sidevahendi abil sõlmitud lepingute regulatsioon, mis lähtub maksimumharmoneerimise printsiibist.  See tähendab, et liikmesriigid ei tohi säilitada ega vastu võtta sätteid, mis erinevad direktiivis sätestatust. Direktiivi ülevõtmine toob kaasa mitmeid muudatusi, millest olulisimaks võib pidada seda, et suureneb oluliselt ettevõtja kohustus anda tarbijale enne lepingu sõlmimist kauba või teenuse kohta teavet. Teine olulisem muudatus puudutab tarbija taganemisõigust. Sama valdkonda puudutavad direktiivid, mis lähtuvad minimaalse ühtlustamise printsiibist, tunnistatakse kehtetuks.

11. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE). Eelnõuga muudetakse EL-i liikmesriigi kodaniku kandideerimisõiguse korda. Kandideerimisõiguse sisu ei muudeta. Täpsustatakse haldusorganite vahelist suhtlust Eesti ametiasutuste ja EL-i pädevate asutuste vahel, millega ei kaasne olulist ega keskmist haldusorgani tegevuse kasvu. Muudatuse aluseks on EL-i vastav direktiiv, mille kohaselt elukohaliikmesriigid on kohustatud teavitama kandideerimisavaldusest päritoluliikmesriiki, et kontrollida, kas liidu kodanikult ei ole päritoluliikmesriigis Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimise õigust ära võetud. Põhiseaduskomisjon otsustas teha teise lugemise eel neli muudatusettepanekut.

12. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE). Eelnõu ees
märgiks on leevendada probleeme, mis seonduvad vabakutseliste loovisikute ravi-ja pensionikindlustusega seoses nende tegevuse ja loometegevusest saadava sissetuleku laekumise eripäraga. Kultuurikomisjon otsustas enne teist lugemist teha eelnõule viis muudatusettepanekut.

Samuti on teisel lugemisel valitsuse algatatud topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõud:

13. Eesti Vabariigi valitsuse ja Usbekistani Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (523 SE);

14. Eesti Vabariigi valitsuse ja Bahreini Kuningriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (537 SE);

15. Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (538 SE). 
 

Sündmused 

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Eesti palvushommikusöögil (konverentsisaal).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb jõulueelsel kohtumisel Mustamäe Sotsiaalmaja inimestega.

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside