Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – neli eelnõu:

Valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (206 SE) suurendatakse töötushüvitiste süsteemis paindlikkust ja pakutakse inimestele töötuse korral suuremat sotsiaalset kaitset.

Eelnõu kohaselt võib edaspidi töötuna arvel oleku ajal ajutiselt töötada kuni viiel päeval kuus, kuid kõige rohkem 12 kuul kahe aasta jooksul ning saada selle eest tasu, mis võib olla ühes kuus kuni 40 protsenti eelmise aasta kuu töötasu alammäärast ehk sel aastal 216 eurot.

Eelnõuga täpsustatakse töötuskindlustushüvitise arvutamist olukorras, kus kindlustatu töötas enne töötuks jäämist Eestis ning enne seda väljaspool Eestit teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis. Tõusevad ka töötasu hüvitised: esimesel sajal töötuse päeval hakkab töötutoetus olema senise 50 protsendi asemel 60 protsenti eelnevast sissetulekust ning töötutoetus hakkab olema 35 protsendi asemel 50 protsenti eelmise aasta töötasu alammäärast tõustes käesoleva aasta augustis 189 eurolt 270 euroni, seega üle arvestusliku elatusmiinimumi kuus, mis 2019. aastal oli 221 eurot.

Eelnõuga muudetakse töötute hooajalise töötamise soodustamiseks töötuskindlustushüvitise saamise tingimusi nii, et peale hooajatöö lõppemist taas töötuks jäädes jätkub hüvitise maksmine, kui eelmisest hüvitise maksmise perioodist on jäänud kasutamata päevi ning tööle asumisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud.

Eelnõu näeb ette seaduse jõustumise 1. septembril 2020, mil jõustuvad ajutise töötamise sätted. Töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitise asendusmäära suurendamine jõustub 1. augustil 2020. Asendusmäärade muudatused toimuvad seega alates 1. augustist arvestatavatele hüvitistele ning tagasiulatuvat mõju ei oma.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (183 SE) kaotatakse lapsevanemate jaoks kohustus tasuda lasteaia kohatasu, vastav kulu jääb riigi kanda. Saamata jäänud tulu kompenseerib riik kohalikele omavalitsustele. Eelnõu eesmärgiks on tagada igale lapsele tasuta lasteaiakoht.

Valitsuse algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (203 SE) vähendatakse põlevkivi kaevandavate ettevõtjate kulusid, võimaldades neil ajutiselt kasutada eriotstarbelist diislikütust.

Eelnõuga lubatakse põlevkivi kaevandavatel ettevõtjatel ajutiselt kasutada eriotstarbelist diislikütust põlevkivikaevanduste- ja karjääride territooriumitel, karjääritehnikas ja seadmetes, sealhulgas kaevandusmasinates ning põlevkivi ja tuha transpordiks kasutatavates masinates. Avalikel teedel erimärgistatud kütusega sõita ei tohi. Erimärgistatud diislikütust saab kasutada perioodil 1. juuli 2020 kuni 30. juuni 2022.

Kehtiva seaduse kohaselt on perioodil 1. mai 2020 kuni 30. aprill 2022  diislikütuse aktsiisimäär 372 eurot ning erimärgistatud diislikütuse aktsiisimäär 100 eurot 1000 liitri kohta. Alates 1. maist 2022. on diislikütuse aktsiisimäär 493 eurot ning erimärgistatud diislikütuse aktsiisimäär 133 eurot 1000 liitri kohta.

Valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE) näeb ette põlevkivi kaevandavate ettevõttete kulude vähendamise, võimaldades neil ajutiselt tasuda põlevkivi lend- ja koldetuha ladestamisel madalamat saastetasu.

Eelnõuga võimaldatakse põlevkivi kaevandavatel ettevõtetel ajutiselt alates 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 tasuda põlevkivi lend- ja koldetuha ladestamisel 1,31 eurot tonni eest. Sellega alandatakse tuha ladestustasu aheraine ladestustasu tasemele. Praegu on põlevkivi lend- ja koldetuha ladestustasu 2,98 eurot tonni eest. Ladestustasu alandamine mõjutab eelkõige kolme ettevõtet, kellele on väljastatud põlevkivi kaevandamise luba: Enefit Kaevandused AS, VKG Kaevandused OÜ, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele mikro- ja väikeettevõtetele suunatud eelarve- ja maksupoliitiliste meetmete kohta (nr 33) vastab rahandusminister Martin Helme.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 9. juunil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite kohtumisel, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem; Eesti seisukohtadest 9. juunil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel ning Eesti seisukohtadest 12. juunil toimuval Euroopa Liidu terviseministrite kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Eesti seisukohtadest 9. juunil toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite kohtumisel, kutsutud rahandusminister Martin Helme;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE), kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk ja Maa-ameti esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa roheline kokkulepe“ ja „Euroopa kliimaseadus“ kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE); ettepaneku tegemisest Haridus- ja Teadusministeeriumile kõrghariduse rahastamismudeli analüüsiks;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; kollektiivsest pöördumisest „Karusloomafarmide keelustamine Eestis“, kutsutud loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE), kutsutud: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Timo Tatar, Rahandusministeeriumi, OÜ Energiatootmine, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni ja OÜ Rande Agro esindajad; autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (157 SE), kutsutud: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu; märgukirjast pankadele laenude tagasimaksest; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE);

riigikaitsekomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 10: Soome varustusekindluse keskuse tegevusest, kutsutud Soome Transpordi ja -Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: Eesti valmisolekust viirushaigustega tegelemiseks, kutsutud Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse; ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (158 SE); kollektiivsest pöördumisest „Nõuame valitsuselt seaduse 165 SE* tühistamist“; Euroopa Komisjoni tehnilisest normist teavitamise menetlusest;

väliskomisjonis – Eesti seisukohtadest 9. juunil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem ning Välisministeeriumi esindaja; Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikoha kandidaadist Itaalia Vabariigis, Malta Vabariigis, San Marino Vabariigis ja Malta ordu juures, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikoha kandidaadist Püha Tooli juures ning Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikoha kandidaadist Leedu Vabariigis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaadid; arengutest Ameerika Ühendriikides, kutsutud Välisministeeriumi asekantsler Paul Teesalu ja rahvusvaheliste suhete vaatleja Andreas Kaju; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE) (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

õiguskomisjonis – kell 11.15: päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 UA), kutsutud Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Riigikohtule karistusseadustiku § 422 lõige 2 punkti 1 põhiseaduspärasuse kohta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 12.30: Välisluureameti peadirektori kandidaadist, kutsutud kaitseminister Jüri Luik ja peadirektori kandidaat; kohtumine peaminister Jüri Ratasega;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine riigihalduse ministri Jaak Aabi ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eksperdikomisjoni esindajatega; 9. juunil toimuvast Euroopa Komisjoni õigusriigi meetmete teemalisest videokohtumisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Maaparandussüsteemide korrastamise jätkusuutlikkus“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv, Põllumajandusameti peadirektor Egon Palts, Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart, Maaeluministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: eesti keele õpetaja muukeelses koolis õpetajakoolituse korralduse kohta tehtud ettepanekutest;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: Kredexi peredele mõeldud meetmetest, kutsutud Kredexi esindaja.

 

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside