Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kolm eelnõu:

Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõuga (356 SE) tehakse muudatused, mis seonduvad riigi 2021. lisaeelarve seaduse rakendamisega. Esiteks laiendatakse ministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt riigisisese toetusprogrammi elluviimisega seotud halduslepingu sõlmimise võimalust riigi osalusel asutatud sihtasutusele. Teiseks täiendatakse seadust uue paragrahviga COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusprogrammide üldtingimuste kehtestamiseks.

Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (355 SE) luuakse seaduslik alus COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seonduvate meetmete kasutuselevõtuks, mille rahaline pool tagatakse riigi 2021. aasta lisaeelarvega. Varasemalt on riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu eriolukorra ajal Vabariigi Valitsuse määruse alusel Eesti Haigekassa kaudu tasutud tervishoiuteenuse osutajale või kiirabibrigaadi pidajale eritingimustel teenuste eest tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks riigieelarvega ettenähtud summa piires. Samuti on varasemalt eraldatud Eesti Haigekassale COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud mõjude ja tagajärgede leevendamiseks erakorraliselt raha Vabariigi Valitsuse reservfondist ning Vabariigi Valitsuse heakskiidul võetud kasutusele osaliselt Eesti Haigekassa reservkapital.

Valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE).

Loovisikute ja loomeliitude seadust muudetakse, et seaduses ette nähtud reservi saaks täiendavalt paigutada lisaraha. Vabakutseliste loovisikute osa loomesektoris tervikuna on suurenenud ning ka töö tegemise viisid muutunud. Kindla tööandjata sihtrühm on kultuurivaldkonnas üks rohkem kannatanud tööturu osalisi.

Eelnõuga võimaldatakse maksta suuremale hulgale loovisikutele loometoetusi ning seoses  koroonakriisiga leevendatakse ajutiselt ka toetuse taotlemise tingimusi. Loometoetus on kuue kuu jooksul makstav töötasu alammäära (584 eurot) suurune toetus.

Kuni 2021. aasta lõpuni kaotatakse nõue loometoetust saanul kahe aasta jooksul uut toetust mitte taotleda. Samuti on tal õigus saada loometoetust ka juhul, kui loometoetuse maksmisele eelnenud kuul on saadud kuni ühe loometoetuse suuruses tulu, töövõimetoetust või töövõimetuspensioni. Sarnased muudatused tehti seadusesse ka aasta tagasi, 2020. aasta kevadel jõustunud seadusemuudatusega, kuid need kehtisid eriolukorra ajal ja kuus kuud pärast selle lõppu.

Püsiva iseloomuga muudatused puudutavad loomeliidu toetuse kujunemise aluseid. Muudatusega nähakse ette, et loometoetuse reservi võib erandjuhul suurendada riigieelarvest või valitsuse selleks eraldatud vahenditest, kui seaduse sätestatud alusel eraldatud summast loometoetuste maksmiseks abivajajatele ei piisa.

Püsiva iseloomuga on ka muudatus, millega määratakse nende vabakutseliste loovisikute, kes ei kuulu ühtegi loomeliitu, loometoetuste taotluste menetlejaks ja toetuste maksjaks Kultuuriministeerium. Kehtiva seaduse alusel on see ülesanne loomeliitudel. Lisaks täpsustakse sotsiaalmaksu arvestamise korda olukorras, kus loovisik kuulub korraga mitmesse loomeliitu.

Riigikogu liikme arupärimisele riigipiiri seaduse rikkumise kohta STS-operatsioonidel (nr 57) vastab keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Euroopa Liidu tasandi läbirääkimiste hetkeseisust Eesti jaoks olulistel teemadel, kutsutud suursaadik Aivo Orav Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: Keskkonnaministeeriumi kavandatavatest ettepanekutest riigi eelarvestrateegiasse, ohtlike ja kahjulike ainete käitlemise korrast Eesti merealal, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: „Spordipoliitika põhialustest aastani 2030“, kutsutud kultuuriminister Anneli Ott; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – 23.–24. märtsil Brüsselis toimunud NATO välisministrite kohtumisest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Justiitsministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Siseministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning muudatusettepanekute esitajate esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – arengutest Ukrainas, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk ja Välisministeeriumi esindajad; Kagu-Eesti elanike piiriülese liikumisega seotud probleemidest;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Eesti Advokatuuri, Õiguskantsleri Kantselei ja Andmekaitse Inspektsiooni esindajad;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: GRECO V hindamisvooru soovituste rakendamisest Politsei- ja Piirivalveameti valdkonnas, kutsutud siseminister Kristian Jaani; lobisuhtluse läbipaistvuse suurendamise ettepanekust, kutsutud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad; huvide deklareerimisest 2021. aasta kevadel, kutsutud Justiitsministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, Rahandusministeeriumi ning Kultuuriministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest „Olmejäätmete hulgas olevate biojäätmete ringlussevõtt“, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder, maaeluminister Urmas Kruuse ja Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen; Riigikontrolli kontrolliaruandest „Jäätmete taaskasutustoimingud prügilates ja järelevalve ladestamise üle“, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder, Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart, Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala, AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse juhatuse esimees Kertu Tiitso ja Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 16 – Riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad komisjoni liikme Madis Millingu korraldatud gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste riigikaitseõppe kursuse teemalisel ümarlaual. Kutsutud on ka Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, Kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk ja riigikaitseõpetajate esindus (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside