Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete Signe Riisalo ja Rein Suurkase ametivanne.

Esimene lugemine – seitse eelnõu:

Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (21 OE) näeb ette nimetada Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Signe Kivi, Mihhail Lotman ja Peeter Rahnel ning Eesti Rahvusraamatukogu töövaldkondade tunnustatud asjatundjad Andres Kollist ja Priit Pirsko.

Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu on rahvusraamatukogu kõrgeim juhtimisorgan, kuhu kuulub 7 liiget. Riigikogu nimetab kultuurikomisjoni ettepanekul nõukogusse kolm Riigikogu liiget ja kaks Rahvusraamatukogu töövaldkondade tunnustatud asjatundjat volituste tähtajaga neli aastat.

Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (19 OE) näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Jevgeni Ossinovski, Valdo Randpere, Urmas Reitelmann ja Marika Tuus-Laul.

Seaduse kohaselt nimetab Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul Eesti Rahvusringhäälingu nõukogusse ühe esindaja igast Riigikogu fraktsioonist Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni. Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest liikmeid käesoleva otsusega ei nimetata, kuivõrd nende volitused kestavad viis aastat.

Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (20 OE) näeb ette nimetada rahvusooperi nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Enn Eesmaa, Helle-Moonika Helme ja Urve Tiidus.

Rahvusooperi nõukogu on rahvusooperi kõrgeim juhtimisorgan, mis koosneb üheteistkümnest liikmest, kellest kolm nimetab Riigikogu oma otsusega kultuurikomisjoni ettepanekul Riigikogu liikmete seast. Nõukogusse kuuluvad veel kaks kultuuriministri nimetatud liiget, üks haridus- ja teadusministri nimetatud liige, üks rahandusministri nimetatud liige, üks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu nimetatud liige, üks Eesti Teatriliidu juhatuse nimetatud liige, üks Eesti Heliloojate Liidu juhatuse nimetatud liige ning üks Estonia Seltsi juhatuse nimetatud liige.

Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (8 SE) muudetakse virtuaalvääringu teenusepakkuja ja rahakotiteenuse pakkuja tegevusloa saamise nõudeid, et vähendada nende teenustega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise ning muude kuritegude toimepanemise riske.

Eelnõu kohaselt hakkab rahapesu andmebüroo virtuaalvääringu tegevusloa menetlemisel kontrollima ettevõtte juhatuse liikmete tausta ja sobivust, sh laitmatu maine olemasolu. Samuti peavad ettevõtte registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht ja tegevuskoht asuma Eestis. Juhul kui tegemist on välisriigi ettevõttega, peab ta tegevusloa taotlemiseks Eestis avama filiaali.

Eelnõuga tehtava muudatuse kohaselt tõstetakse virtuaalvääringu tegevusloa riigilõiv 345 eurolt 3300 eurole. Tegevusloa andmise või sellest keeldumise menetlus pikeneb 30 tööpäevalt kolme kuuni.

Virtuaalvääring on digitaalsel kujul väärtus (nt bitcoin), mis on digitaalselt ülekantav, säilitatav või kaubeldav ja mida kauplejad aktsepteerivad omavahel maksevahendina, kuid mis ei ole ühegi riigi seaduslik maksevahend.

Ettevõttel, kellel on juba tegevusluba olemas, on aega käesoleva aasta 31. detsembrini, et viia oma tegevus seaduse nõuetega kooskõlla ja esitada rahapesu andmebüroole täiendavad andmed.

Valitsuse algatatud jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (15 SE) viiakse jäätmeseadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega.

Eelnõuga täiendatakse seadust tulenevalt ELi vastavast direktiivist elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta. Direktiivi alusel täiendatakse jäätmeseadust terminiga „elektroonikaromu“ ning täpsustatakse termineid „meditsiiniseade“ ning „in vitro diagnostikameditsiiniseade“.

Eelnõuga täiendatakse  jäätmeseaduse sätteid teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes. Samuti nende turule laskmist käsitlevaid sätteid, mis on seotud seadmetes kasutatavate ohtlike ainetega. Euroopa Majanduspiirkonnas on keelatud turule lasta elektri- ja elektroonikaseadmeid ja nende osi, mis sisaldavad pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, kaadmiumi ning alates 22. juulist 2019 ka teatud ftalaate. Eelnõuga täpsustatakse elektri-ja elektroonikaseadmete osade määratlust, mis hõlmab ka kaableid ja seadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks mõeldud varuosasid.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine eesti keele õppe arenguga tegelemiseks“ eelnõu (3 OE) kohaselt on komisjoni ülesanne uurida eesti keelega seotud riiklike poliitikate põhialuste, valdkonna arengukavade ja programmide hetkeseisu ning teha ettepanekuid kvaliteetse eesti keele õppe tagamiseks läbi kvaliteetsete õppevahendite, õppekavade ja metoodikate ettevalmistamise.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ eelnõu (4 OE) kohaselt on komisjoni ülesanne kujundada Eesti rahvastikupoliitikat, et tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 8.30: Eesti seisukohad 28. mai erakorralisel Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas; kell 13.30: valitsuse ELi poliitika 2019 – 2023 ettevalmistusest, kutsutud Riigikantselei esindaja; ELi järgmise perioodi eelarveraamistiku läbirääkimistest, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohast autoriõigusi digitaalsel ühtsel turul käsitleva direktiivi eelnõu suhtes 15. mail toimunud Euroopa Liidu nõukogu istungil;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu (23 OE); Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (24 OE); metsanduse arengukavast aastateks 2021 – 2030, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade Kultuurkapitali tegevusest, kutsutud Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Eesti Energia ASi juhtidega, kutsutud juhatuse esimees Hando Sutter ja nõukogu esimees Väino Kaldoja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme (C-ITS) käsitleva Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse eelnõu kohta (C(2019)1789);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve; avaliku teabe seaduse täitmisest ja isikuandmete kaitse tagamisest 2018. aastal, kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Õiguskantsleri kirjadest; kohtumine Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus (783 UA); kohtulahendist (2-8/19-8);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ülevaade Eesti Haigekassa tegevusest, kutsutud Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; ülevaade ioniseerivast ja mitteioniseerivast kiirgusest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamisest; ülevaade arengutest Iraanis, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; 16. – 17. mail 2019 Helsingis toimunud Euroopa Nõukogu välisministrite kohtumisest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja ja Eesti alaline esindaja Euroopa Nõukogu juures;

õiguskomisjonis kell 11.15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjonile rahvusvaheliste kriminaalõigusalase koostöö lepingute läbirääkimistel osalemiseks volituste andmise kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine;

Sündmus

Kell 14 – rahanduskomisjoni liikmed kohtuvad IMFi delegatsiooniga (ruum O. Strandman).

Välislähetused

26. – 31. mai
Riigikogu väliskomisjoni liige Keit Pentus-Rosimannusosaleb Ottawas Kanada parlamendis toimuval arutelul, kus tutvustab väliskomisjoni raportit „Valmisolek tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel“ ning esineb Torontos Tartu Kolledžis loenguga.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
tel 631 6456; 58 213 309
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside