Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE).

Eelnõuga luuakse alus maamaksu infosüsteemi üleviimiseks Maa-ametist Maksu- ja Tolliametisse (MTA) ning lahendatakse praktikas üles kerkinud probleem, kus maamaksuteadet ei ole võimalik väljastada maa pärijatele, kes ei ole maa omandiõigust kinnistusraamatus ümber vormistanud. Lisaks viiakse maamaksuseadus kooskõlla riigivaraseadusega, mille kohaselt on asjaga seotud maksude tasumise kohustus riigivara kasutajal. Eelnõuga täpsustatakse MTA õigust edastada vajadusel valla- või linnavalitsusele teavet maksukohustuslase maksukohustuse kohta.

Maamaksu administreerijaks on MTA, kes arvutab tasumisele kuuluva maamaksusumma kohaliku omavalitsuse poolt maamaksu infosüsteemi kaudu esitatud alusandmete põhjal. Hetkel on maamaksu infosüsteemi vastutav töötleja Rahandusministeerium ning volitatud töötleja Maa-amet. Kuna MTA on maamaksu administreerijaks, peaks maamaksu infosüsteem asuma MTA-s, mitte Maa-ametis, ning olema integreeritud maamaksu arvutamiseks loodud rakendusega. Muudatus toetab riigivalitsemise reformi elluviimist, kuna korrastab seni kehtivaid süsteeme, aitab vältida dubleerimist ning muudab KOV-ide maamaksuga seotud ülesanded lihtsamaks, funktsionaalsemaks, läbipaistvamaks ja mugavamaks.

Lahendatakse ka praktikas üles kerkinud probleem, kus maamaksu tasumisest on võimalik hetkel kõrvale hoida pärijatel, kellele on pärimise käigus küll maa omandiõigus üle läinud, kuid kes ei ole kinnistusraamatu pidajale esitanud avaldust kinnistusraamatus omaniku kande muutmiseks. Sellise olukorra vältimiseks oleks MTA-l edaspidi võimalik maamaksuteade väljastada ka maa pärijale, kellele on pärimisregistri kohaselt maa omandiõigus üle läinud.

Valitsuse algatatud maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE).

Eelnõuga parandatakse seaduses mõned tehnilised vead. Muudatustega viiakse ratifitseerimise seaduse eestikeelne tekst vastavusse ingliskeelse teatiste ja reservatsioonide originaaltekstiga.

Eelnõuga muudetakse topeltmaksustamise vältimise lepingute tabelis, mille suhtes soovib Eesti konventsiooni kohaldada, Valgevene lepingut puudutavaid andmeid. Teise muudatusena lisatakse seadusesse teatis, mille kohaselt hakkab Eesti konventsiooni kohaldama maksulepingutega hõlmatud maksude suhtes kalendriaasta algusest.

Konventsioon ratifitseeriti Riigikogus 4. detsembril 2019, kuid see ei ole Eesti suhtes veel kehtima hakanud. Pärast muudatuste jõustumist saab Eesti esitada ratifitseerimiskirja konventsiooni hoiuleandjale ning konventsioon saab Eesti suhtes kehtima hakata. Eesti suhtes hakkab konventsioon kehtima ratifitseerimiskirja hoiule andmise kuupäevast kolme kalendrikuu möödumisele järgneva kuu esimesel päeval.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele Eesti Energia AS tütarettevõtte Enefit Green tegevuse kohta (nr 44) vastab rahandusminister Martin Helme.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 27. novembril toimuval ELi  teadusministrite mitteametlikul videokohtumisel ning 30. novembril toimuval ELi haridus- ja noorteministrite mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühine videoistung – kell 13.45: Euroopa Kontrollikoja 2019. aasta aastaaruanne, kutsutud Eesti Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Eesti kui maheriik, kutsutud Organic Estonia, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse kasutamisest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, HARNO, Eesti Noorteühenduste Liidu ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (226 SE), kollektiivsest pöördumisest „„Ei“ lemmikloomadega kerjamisele“, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatiste „Kliimaneutraalse majanduse saavutamine – lõimitud energiasüsteem kliimaneutraalse Euroopa nimel“ ja „Kliimaneutraalse Euroopa vesinikustrateegia“ kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele vesinikustrateegia väljatöötamine“ eelnõu (279 OE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; kohtute haldamise nõukoja liikme nimetamine;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (247 OE); 2020.  aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE); krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (248 SE) (A. Rei nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjonis – kohalike omavalitsuste rollist lähtuvalt riigikaitse laiast käsitlusest, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; olulise tähtsusega riiklikku küsimuse algatamisest teemal „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse maksmisest perehüvitiste seaduse alusel, kutsutud Siseministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad; COVID-19 immuniseerimiskavast, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE); kutsutud Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Päästeameti esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.15: laiast riigikaitsest, kutsutud Riigikantselei esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Maaelu Edendamise Sihtasutuse kriisimeetmete elluviimisest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller (ruum L332);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eesti keele õppe kvaliteedist, kutsutud Tallinna Haridusameti esindajad;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eesti rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukavast, kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Brasiilia suursaadiku Roberto Coliniga.

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed osalevad videosilla vahendusel NATO PA plenaaristungil.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside