Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikohtu liikme Urmas Volensi ametivanne.

Esimene lugemine – neli eelnõu:

Valitsuse algatatud 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE).

Vastavalt riigieelarve seaduse § 43-le võib Vabariigi Valitsus riigieelarve muutmiseks kulude kogumahtu muutmata algatada mitte hiljem kui kaks kuud enne eelarveaasta lõppu riigieelarve muutmise seaduse eelnõu.

Arvestades, et 2020. aasta riigieelarve seadus on koostatud eelmise aasta sügisel ning osa rahastamisvajadusi on muutunud, siis on otstarbekas riigiasutuste poolt seatud eesmärkide tõhusamaks saavutamiseks algatada riigieelarve muutmine. Kokku kajastab eelnõu 85 muudatust.

Valitsuse algatatud 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE).

Järgmisel aastal on riigieelarve kulutuste maht pea 13 miljardit eurot ja tulude maht ligi 11 miljardit eurot. Vahe on tingitud vajalikest investeeringutest majanduse kasvu taastamisse, tänu millele ületab kulude maht tulude kasvu.

Valitsussektori investeeringute maht ulatub järgmisel aastal ligikaudu 1,9 miljardi euroni. Euroopa Liidu toetusi on 2021. aasta riigieelarvesse kavandatud üle 1,4 miljardi euro.

Maksutulu kasvab järgmisel aastal 9,3 miljardile eurole võrreldes ligikaudu üheksa miljardi euroga tänavu. Maksukoormus langeb järgmisel aastal 32,7 protsendile SKPst võrreldes 33,8 protsendiga tänavu.

Prognoosi järgi saab riigikassa vajadusel võtta 2021. aastal laenude ja võlakirjadega täiendavaid kohustusi 2,4 miljardit eurot. Seega võib Eesti valitsussektori võlakoormus kasvada järgmisel aastal 6,6 miljardi euro ehk 23,6 protsendini SKPst.

Järgmise aasta riigieelarve tugineb tavapärastele reeglitele ja arvestab kriisist tingitud erandeid. Valitsussektori eelarve on järgmisel aastal prognoosi järgi nominaalselt 6,7 protsendiga ja struktuurselt 6,6 protsendiga SKPst puudujäägis.

Eesmärk on, et 2024. aastaks väheneb valitsussektori struktuurne eelarvepuudujääk tavapäraste reeglitega lubatud tasemele – nominaalselt 2,5 protsendile ja struktuurselt 1,3 protsendile SKPst.

Riigieelarve on ministeeriumide valitsemisalades teist aastat järjest tegevuspõhine, sest alates 2020. aastast on riigil uue ülesehitusega eelarve. Varasema, kulude lõikes kirjeldatud eelarve kõrval koosneb riigieelarve ministrite juhitavatest programmidest. See tähendab, et valitsus seab tulemuseesmärgid programmidele ja nende saavutamiseks osutavad riigiasutused teenuseid, mille kvaliteet, maht ja hind on määratud riigieelarves.

Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE).

Eelnõuga tehakse seadusandlusesse vajalikud muudatused seoses Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksusena tegutseva rahapesu andmebüroo üleviimisega alates 1. jaanuarist 2021 Rahandusministeeriumi valitsemisala iseseisvaks valitsusasutuseks.

Eelnõus sätestatud seaduste muudatused puudutavad rahapesu andmebüroo kui valitsusasutuse staatust ja eeskätt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks vajaliku informatsiooni kättesaadavust ning teistele asutustele info jagamisel õiguskindluse tagamist. Lisaks täpsustab eelnõu enne 1. jaanuari 2021 sõlmitavate lepingute ja haldusaktide allkirjastamise õigust.

Eelnõu eesmärk on tagada rahapesu andmebüroo kui valitsusasutuse infovahetus ja koostöö teiste asutustega Eestis ja välismaal võimalikult sarnastel alustel nagu see on senini toimunud, mil rahapesu andmebüroo on olnud Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksus.

Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE).

Eelnõus käsitletakse pensionide suurendamist läbi baasosa ja laste kasvatamise eest antava pensionilisa, samuti suurendatakse rahvapensioni määra. Muudatuse eesmärk on vähendada eakate vaesust ning tõsta nende toimetulekut ja heaolu.

Eelnõu kohaselt suurendatakse riikliku I samba pensioni baasosa täiendavalt 1. aprillil 2021 16 euro võrra ning samal ajal suurendatakse pensionilisa laste kasvatamise eest ühelt aastahindelt 1,5 aastahindeni.

Seletuskirjas märgitakse, et pensionide baasosa tõstmine puudutab ligi 320 000 inimest. Sotsiaalkindlustusamet andmetel sai 2019. aastal vanemapensioni (pensionilisa laste eest) ligikaudu 203 300 pensionäri 428 600 lapse eest, seega keskmiselt on ühel vanemapensioni saajal 2,11 last. Eelnõuga suureneb rahvapensioni määr 30 euro võrra ning see puudutab mõnevõrra enam kui 3000 inimest.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 22. – 23. oktoobril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ministrite kohtumisel (siseturg ja tööstus), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohad 23. oktoobril toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk;

keskkonnakomisjonis – kell 12: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), Euroopa Nõukogu filmialase kaastootmise konventsiooni (uuendatud) ratifitseerimise seaduse eelnõu (258 SE), kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: põllumajanduse teadus- ja arendustegevusest, kutsutud Maaeluministeeriumi, Eesti Maaülikooli, Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Jõgeva Sordiaretuse esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – turismivaldkonna olukorrast ja tuleviku väljavaadetest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, SA KredEx, Maaelu Edendamise SA, Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu, Eesti Turismifirmade Liidu, Reisibüroode Liidu, MTÜ Eesti Maaturismi, Eesti Kämpingute Liidu, SA Põhja-Eesti Turism ja SA Tartumaa Turism esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (213 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11.15: Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest BA kaitse- ja julgeolekukomisjonis Eesti eesistumise ajal, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees ja Balti Assamblee presiidiumi liige Johannes Kert ning delegatsiooni liige Urve Tiidus; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel“ eelnõu (211 OE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; digitaalsest julgeolekust, kutsutud NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud rahvastikuminister Riina Solman; töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks“ eelnõu (224 OE);

väliskomisjoni videoistungil – Eesti Arktika Nõukogu vaatlejastaatuse taotlusest, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: komisjoni tööst;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.15: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised; Danske Banki uurimisest, kutsutud riigi peaprokurör Andres Parmas; julgeolekuolukorrast, kutsutud Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajatega, kutsutud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus ja tegevjuht Carina Paju (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: riigi eelarvestrateegiast aastateks 2021–2024, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; komisjonide ja fraktsioonide ettepanekutest Riigikontrolli 2021. aasta tööplaani; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eesti keel teise keelena õppe tulemuslikkusest; eesti keel teise keelena õppematerjalidest;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialustest; arengustrateegia „Eesti 2035“ rahvastiku valdkonda puudutavast.

Sündmus

Kell 13 – Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni liikmed Toomas Kivimägi ja Helle-Moonika Helme osalevad videosilla vahendusel IPU 12+ koosolekul.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside