Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis, ettekandja rahandusminister Martin Helme.

Esimesel lugemisel on valitsuse 12. novembril algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE).

Eelnõuga luuakse neljandas kvartalis sünnitus- või koondamishüvitise saanutele võimalus lükata osa oma hüvitisest maksustamise mõttes järgmisesse aastasse, et kasutada oma maksuvaba tulu senisel tasemel. Hüvitise osalise n-ö ülekandmisega järgmisse aastasse saavutatakse maksustamisel olukord, kui sünnitushüvitist või koondamishüvitist saaks iga kuu.

Eelnõuga võetakse üle EL-i vastav direktiiv, millega muudetakse direktiivi kolmandate riikidega seotud maksustamise ebakõlade osas. Eesmärk on vältida topeltmittemaksustamist. Seletuskirjas märgitakse, et sellised ebakõlad võivad põhjustada topeltmahaarvamist või mahaarvamist ilma tuluna arvesse võtmiseta, nähakse eelnõus ette normid, mille kohaselt kas maksustatakse makset, kulu või kahjumit, mida saab teises riigis maha arvata või mis on teises riigis tulumaksust vabastatud, või ei lubata rakendada tulumaksuvabastust tulule, mis on teises riigis maha arvatud või tulumaksust vabastatud.

Lähtudes direktiivi eesmärgist vältida topeltmittemaksustamist ja tagada äriühingute kasumi maksustamine, vabastatakse edaspidi välismaalt saadud dividend Eestis tulumaksust üksnes juhul, kui dividendilt on tulumaks kinni peetud või selle aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud.

Samuti vabastatakse tulumaksust riigieelarvest makstavad toetused lasterikka pere elamistingimuste parendamiseks ja väikeelamu energiatõhususe suurendamiseks. Sätestatakse, et täiendav maksuvaba tulu lapse eest ei vähene, kui laps saab toitjakaotuspensioni või rahvapensioni toitja kaotuse korral. Täiendav maksuvaba tulu lapse eest suureneb alates kolmandast lapsest 100 euro võrra kuus.

Lisaks tagatakse residendist füüsilise isiku välismaalt saadud tulule, sealhulgas pensionile Eestis saadud tuluga võrdväärsed maksustatavast tulust tehtavad mahaarvamised. Sama võimaldatakse ka EMP lepinguriigi residentidele, kes saavad tulu Eestis. Hetkel piiratakse mahaarvamisi Eestis maksustatavast tulust proportsionaalselt Eestis maksustatava tulu osakaaluga maksustamisperioodi kogu maksustatavas tulus. Muudatuse tulemusena saab teha kõiki mahaarvamisi täies ulatuses hoolimata sellest, kui suur osa tulust on teenitud Eestis.

Füüsilise isiku, mitteresidendi, lepingulise investeerimisfondi fondivalitse ja aktsiaseltsifondi tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega pikendatakse 30. aprillini ning tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtaega 1. oktoobrini. Samuti  tõstetakse füüsilisest isikust ettevõtja avansiliste maksete tasumise piirmäära 64 eurolt 300 eurole.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 21.–22. novembril toimuval Euroopa Liidu hariduse-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (EYCS), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; parlamentaarne kuulamine: „Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030“, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohtadest 21. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kasvuhoonegaasi SF6 kasutamisest; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) ning uue alushariduse riikliku õppekava koostamisest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – kell 11.10: regionaaltoetustest, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab;

majanduskomisjonis – kell 11.10: alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE); arvamuse andmine sotsiaalkomisjonile: kollektiivse pöördumise „Eesti vajab kanepireformi“ kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Tervise Arengu Instituudi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kohtumine Eesti Panga esindajatega; maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (93 SE);

riigikaitsekomisjonis – mõjutustegevusest, kutsutud Siseministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: pikaajalise hoolduse süsteemist, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Terviseameti, Haigekassa ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE);

väliskomisjonis – „Eesti välispoliitika arengukava 2030“: eestlaskonna kaasamine võõrsil ja tõhusad konsulaarteenused, kutsutud Välisministeeriumi, Siseministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

õiguskomisjonis kell 11.15: Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (75 SE) ning meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; arvamuse andmine sotsiaalkomisjonile kollektiivse pöördumise „Eesti vajab kanepreformi“ kohta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.15: julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade töö tõhususest, siseturvalisusest ja rahastamisest, kutsutud peaminister Jüri Ratas ja Riigikantselei esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: opositsiooni kaasamisest kohalikes omavalitsutes; erikomisjonis 14.11 toimunud erakorralisel istungil toimunud kohtumisest ja Maaeluministeeriumist saabunud materjalidest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: eelarverevisjoni tegevusest ja tõhustamiskavade rakendamisest riigieelarve protsessis, kutsutud on Rahandusministeeriumi esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: eestlastest Soomes ning nende tagasirände plaanidest ja tegelikkusest, kutsutud Tartu Ülikooli ja Vabamu esindajad.

Sündmus

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab vastu Estonia vraki ülestõstmise poolt allkirja andnud inimeste pöördumise.

Välislähetused

14.–18. november
Riigikogu Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Heljo Pikhof osaleb Valgevene parlamendi valimiste vaatlemisel.

18.–24. november
Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma esimees Andres Sutt, aseesimees Hele Everaus ning liikmed Raimond Kaljulaid (19.–24.11), Toomas Kivimägi (19.–24.11) ja Sven Sester (19.–24.11) on visiidil Pariisis Prantsusmaal. Sutt ja Everaus külastavad 19.11 Euroopa Kübernädalat Rennesis.

18.–22. november
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder ja Riigikogu liige Siim Kiisler (19.–21.) viibivad EPP kongressil Zagrebis Horvaatias.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside