Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 18. maiks

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Peaminister Jüri Ratas esineb poliitilise avaldusega.

Kolmas lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (125 SE) rakendatakse Eestis uut ELi otsekohalduvat määrust, mis asendab varem kehtinud määruse ja käsitleb teises liikmesriigis turustatavate kaupade nõuetekohasuse vastastikust tunnustamist. Määrus aitab elavdada kaubavahetust Euroopa ühtsel turul ning kiirendada ja tõhustada pädevate asutuste tööd kaupade hindamisel. Uue määruse rakendamine muudab Eesti ettevõtjatele oma toodete viimise ELi turule lihtsamaks.

Vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaselt peavad ELi liikmesriigid laskma vabalt oma turule teises liikmesriigis seal kehtivate reeglite kohaselt turule lastud toote ka siis, kui sihtriigis kehtestatud nõuded neile on erinevad. Eelnõuga sätestatakse pädevate asutuste õigus keelata toote Eestis turule laskmine või nõuda turult eemaldamist, järgides sealjuures otsekohalduvas määruses sätestatud menetlust. Määrusest tulenevalt peab pädev asutus selgelt turule pääsemise piiramist põhjendama, seda saab teha näiteks ülekaaluka avaliku huviga seotud põhjustel ning hinnata tuleb piirangute proportsionaalsust taotletava eesmärgiga.

Pädevateks asutusteks on tulenevalt valdkondi reguleerivatest õigusaktidest näiteks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Terviseamet, Veeteede Amet, Põllumajandusamet, Keskkonnainspektsioon, Maanteeamet, Veterinaar- ja Toiduamet. Lisaks reguleerib seadus nende asutuste kohustust vahetada teavet teiste liikmesriikide pädevate asutustega.

Valitsuse algatatud tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) kaotatakse põhjendamatud erinevused juriidiliste isikute liikide vahel koosolekute pidamise ja otsuste vastuvõtmise regulatsioonis. Seega laiendatakse kõigi juriidiliste isikute organite võimalusi otsuste vastuvõtmiseks, ilma et oleks vaja läbi viia tavapärast, füüsilist kohalolekut nõudvat koosolekut.

Seletuskirjas märgitakse, et kuigi eelnõu koostamise vajadus ilmnes eriti selgelt 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra ajal, on eelnõus välja pakutud lahendused mõeldud kasutamiseks ka pärast eriolukorra lõppu.

Eelnõuga kaotatakse nõue, et mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku protokolli lisaks olev üldkoosolekust osavõtnute nimekiri peab olema omakäeliselt allkirjastatud. Muudatusega ühtlustatakse mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku osalejate registreerimise ja protokolli koostamise nõuded teistele ühingutele kehtivate nõuetega.

Samuti pikendatakse eelnõuga korteriühistute, mittetulundusühingute, sihtasutuste, tulundusühistute ning äriühingute majandusaasta aruande esitamise tähtaega 2020. aasta 31. oktoobrini.

Eelnõu sisaldab ka äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) muudatust, millega jõustatakse osa võõrandamise ja pantimise kohustustehingu vorminõude kaotamine esimesel võimalusel. Kiirkorras osa võõrandamise ja pantimise kohustustehingu vorminõude kaotamise jõustamine on vajalik, kuna tehingute notariaalne tõestamine on muutunud kriisiolukorras keeruliseks riikide poolt kehtestatud liikumispiirangute tõttu, samuti põhjusel, et välisriikide dokumentide väljastamine ning Eestisse saatmine nõuab tavapärasest rohkem aega.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Riigireformi elluviimisest“ eelnõu (181 OE).

Riigireformiga soovitakse saavutada tõhus valitsemine, milleks tuleb arendada e-riiki, pakkuda inimesekeskseid avalikke teenuseid ja tagada regionaalne tasakaal.

Riigireformi eesmärk on jätkusuutliku, tõhusa ja elanikkonna vajadustega arvestava riigivalitsemise kujundamine. Eesmärgi saavutamist nähakse nelja tegevussuuna kaudu. Need on tulevikule orienteeritud riik, kohanemisvõimeline ja tegus riik, inimeste vajadustele suunatud riik ja regionaalselt tasakaalus riik.

Eelnõu järgi tuleb korrastada strateegiline planeerimine ja tõhustada riigiülesannete täitmist. Riigi keskvalitsus, kohaliku omavalitsuse üksused ja nende asutused tegutsevad partnerluse põhimõttel ja teevad avalike teenuste pakkumisel igakülgset koostööd. Õigusloome peab olema kaasav, teadmispõhine ja ettenähtav ning tuginema hea õigusloome põhimõtetele. Oluline on jätkata kohaliku omavalitsuse üksuste tugevdamisega ja toetada kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlikke ühinemisi.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 15. mail toimunud eurorühma videokonverentsil ja 19. mail toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite videokonverentsil, kutsutud rahandusminister Martin Helme; Eesti seisukohtadest 19. mail toimuval Euroopa Liidu kultuuriministrite videokonverentsil, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas; Eesti seisukohtadest 18. mail toimuval Euroopa Liidu haridusministrite ja 19. mail toimuval Euroopa Liidu noorteministrite videokonverentsil, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni videoistungil – katastritoimingutega seotud bürokraatia vähendamisest, kutsutud Maa-ameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.15: kollektiivsest pöördumisest „Avalik pöördumine Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus“, kutsutud Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender, Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktor Jaan Undusk, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas, Eesti Kunstiakadeemia teadusprorektor Epp Lankots ning Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand; Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) (163 SE);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: “Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eelnõu, kutsutud Maaeluministeeriumi, Eesti Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Maaülikooli, Mahekeskuse SA, Eesti Looduskaitse Seltsi ja Eestimaa Looduse Fondi esindajad; välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE);

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: kohtumine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemiga;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep, Riigikohtu esimees Villu Kõve, Eesti Kohtunike Ühingu esimees Indrek Parrest ja Eesti Advokatuuri esimees Jaanus Tehver; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE);

rahanduskomisjoni videoistungil – Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (174 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise eelnõu; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 11.30: selgitustaotlustest Kaitseministeeriumi vastuste kohta (2-7/20-116); Euroopa Liidu kaitseministrite 12. mai kohtumisest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvirühmade esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Euroopa Liidu idasuunalise strateegilise kommunikatsiooni viimase viie aasta kogemusest, kutsutud Euroopa Liidu idapartnerlusele suunatud kommunikatsiooniprojekti EU Neighbhours East esindaja;

õiguskomisjonis – tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE), kutsutud siseminister Mart Helme; Riigikogu otsuse „“Õiguspoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu otsus „“Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus (128 UA);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine peaprokurör Andres Parmasega;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: kohtumine advokaatidega lobiteemal;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 13.15: eriolukorrast väljumisest, majanduse ja riigirahanduse olukorrast ning kriisimeetmete rakendamisest, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik, maaeluminister Arvo Aller, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, riigikontrolör Janar Holm ning Rahandusministeeriumi esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: ülikoolide ettepanekutest eesti keele õpetaja muukeelses koolis õpetajakoolituse korralduse kohta;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: täiskasvanukssaamisest ja selle seosest pereloomega, kutsutud Tallinna Ülikooli esindaja.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]

päringud [email protected]

Tagasiside