Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorra järgi vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip ning majandus-ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised on keskkonnatasude tõstmise põhiseadusvastasuse kohta (nr 377), kaitseministri avalduse kohta (nr 375) ja reisijateveo korraldamise kohta raudteel (nr 374). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral on vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: uuendtoidu, loomade kloonimise ja kloonloomadest saadud toidu turulelaskmise paketi kohta. Kutsutud põllumajandusministeeriumi esindaja. Jätkub arutelu menetlusõiguste paketi üle.

keskkonnakomisjonis ­­– ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (569 SE).

kultuurikomisjonis – kultuuriministeeriumi esimese poolaasta tööplaanide arutelu. Kutsutud kultuuriminister Urve Tiidus. Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtade kohta Euroopa Komisjoni korraldatud autoriõiguse regulatsiooni läbiviimist puudutavas avalikus konsultatsioonis. Kutsutud justiitsministeeriumi esindajad. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE).

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad uuendtoidu, loomade kloonimise ja kloonloomadest saadud toidu turulelaskmise paketi kohta. Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.

majanduskomisjonis – kell 11.10: ehitusseadustiku eelnõu (555 SE), planeerimisseaduse eelnõu (571 SE), ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse eelnõu (572 SE).

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu. Osaleb Eesti Panga Nõukogu esimees Mart Laar. Riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE). Sisekokkuleppe nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahel EL-i abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa” ratifitseerimise seaduse eelnõu (585 SE). Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE). Käibemaksuseaduse muutmise seaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 UA).

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu rahutagamismissioonil Kesk-Aafrika Vabariigis” eelnõu (583 OE). Kutsutud kaitseministeeriumi ja kaitseväe esindajad.

sotsiaalkomisjonis – hariduslike erivajadustega laste õppekorralduse kontseptsioon. Tutvustab haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE). Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE). 

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Ukrainas. Kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Sulev Kannike. Informatsioon NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee istungist Washingtonis ja Las Vegases 5.-13. veebruaril 2014. Ülevaade Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest. Kutsutud Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja delegatsiooni sekretär Tanja Espe.

õiguskomisjonis – meretöö eelnõu (552 SE). Kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas. äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (549 SE). Kutsutud justiitsministeeriumi esindajad. Arvamus Euroopa Liidu asjade komisjonile: „Eesti seisukohad EL-i direktiivi ettepaneku suhtes, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset” juurde.

korruptsioonivastases komisjonis – väljasõiduistung algusega kell 13.30 Riigiprokuratuuris: Ülevaade prokuratuuri tegevusest korruptsioonikuritegude menetlemisel 2013. aastal, Erikomisjoni tegevuse ülevaate (jaanuar 2013 kuni jaanuar 2014) läbivaatamine.

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ruumis L333: Riigikontrolli kontrolliaruande „Kiire elanike arvu kasvuga valdade tegevus ebaseaduslike uusehitistega (järelaudit)“ arutelu. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske, justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus, Notarite Koja esimees Anne Saaber, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Saku vallavanem Janec Leppik, Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli, auditijuht Illar Tõnisson, kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattson.

NB! Komisjoni istung on avalik. Toimub veebiülekanne.

Sündmused

Näitus Toompeal

Riigikogu hoone teisel korrusel on alates esmaspäevast, 17. veebruarist avatud Roman Tavasti kullassepafirma 90. aastapäevale ja Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud näitus. Näitusel on võimalik tutvuda valikuga firmas toodetud teenete- ja militaarmärkidest ning ehetest. 

Väljapanek koosneb kahest osast, millest esimene tutvustab ettevõtte tooteid, mis on valmistatud enne 1940. aastat. Muuhulgas saab näha 1930-ndatel valmistatud riiklikke teenetemärke koos nende originaalpakenditega. Teise osa näitusest moodustab valik viimase 15 aasta jooksul valmistatud au- ja teenetemärke, firmaehteid ning koolide lõpusõrmuseid. 

Näitus Riigikogus jääb avatuks 20. märtsini ja kõigil huvilistel on seda võimalus vaadata tööpäeviti kella 10-16-ni. Lossi sissepääsuks on vajalik pildiga isikut tõendav dokument.

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tartu Ülikooli rektori Volli Kalmuga Toompeal.

Välislähetused

15. – 17. veebruar
Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee poliitika- , kaitse- ja julgeoleku-, teadus- ja tehnoloogia ning majandusko
miteede ühisistungil Brüsselis. Teemadena tulevad arutlusele NATO antud hetke olulisemad väljakutsed ja käimasolevad operatsioonid, 2014. aasta sügisel Walesis toimuva tippkohtumise võimalikud teemad, suhted Venemaa, Ukraina ja Gruusiaga. Mati Raidma osaleb ka NATO peakorteris toimuval kohtumisel NATO liikmesriikide suursaadikutega 17. veebruaril.

16. – 18. veebruar
Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste osaleb EL-i parlamentide õigus- ja siseasjade komisjonide esimeeste konverentsil Kreeka parlamendis Ateenas.

16. – 19. veebruar
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv ja Riigikogu liige Kaja Kreisman osalevad IPU ja Rumeenia parlamendi koostöös toimuval seminaril “Rahvusparlamentide panus ÜRO Inimõiguste Nõukogu töösse” Bukarestis, Rumeenias.

17. – 21. veebruar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps on Ukrainas, Kiievis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee monitooringu komitee raportöörina infokogumise missioonil. 

Tagasiside