Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE).

Eelnõuga muudetakse senist avaliku võimu nõuete jagamise mudelit nii, et sarnaselt eranõude omanikuga võib avalik-õigusliku nõude omanik ise kohtutäituri valida. Samuti muudetakse eelnõuga kohtutäiturite tasusätteid. Alandatakse kohtutäituri põhitasu 50 protsendile tasumäärast, kui võlgnik täidab nõude maksegraafiku alusel ja maksegraafik sõlmitakse nõude vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul. Madalam tasu peaks motiveerima võlgnikku otsima lahendusi.

Kehtestatakse uus kohtutäituri ametitoiming, milleks on võlgniku täitemenetlusliku profiili koostamine. Ametitoiming on mõeldud sissenõudjate abistamiseks nõude sissenõudmise perspektiivikuse hindamisel. Selleks saab kohtutäitur anda sissenõudjale täieliku ülevaate võlgniku vastu algatatud täitemenetlustest, võlgniku majanduslikust olukorrast, mis võimaldaks sissenõudjal otsustada, kas on otstarbekas esitada avaldus täitemenetluse alustamiseks. Ametitoimingu maksumus on 15 eurot ja selle tasub sissenõudja.

Eelnõu näeb ette, et täiteasja saab anda üle menetlemiseks teisele kohtutäiturile, kui täiteasja on menetletud vähemalt kolm aastat. Kehtiva õiguse kohaselt saab seda teha siis, kui kohtutäitur on nõuet menetlenud vähemalt neli aastat. Eelnõule lisatud muudatustega täpsustatakse, et täiteasja üleandmisel on selleks vaja eelnevalt ülevõtva kohtutäituri nõusolekut ning et üleandmise lõpule viimise tähtajaks on kolm kuud arvates kohtutäituri nõusoleku saamisest. Samuti täpsustatakse, et esimesena täiteasja menetlenud alustamise tasu ja sissenõutavaks muutunud täitekulud nõuab sisse täiteasja ülevõtnud kohtutäitur.

Selgituse kohaselt on praegune kohtutäiturite süsteem mitmendat aastat toimeraskustes tulude kahanemise tõttu. Seetõttu on praktika ebaühtlane ja osa täitureid ei suuda tagada menetlusosaliste õigusi. Eelnõu kohaselt hakkab riik maksma kohtutäiturile tasu igakuise elatise sissenõudmise eest. Menetlusega kaasnevate kulude katmine on võlgniku kohustus ning elatise sissenõudmine on kohtutäiturile kahjumlik tegevus, kuna 18 või enam aastat kestva sundtäitmise menetluse eest saab kohtutäitur küsida tasu ühe korra täiteasja algatamisel 292 eurot. Eelnõu järgi on riigi makstav elatise sissenõudmise tasu suurus ühe täiteasja kohta kuni 100 eurot kalendriaastas. Orienteeruv eelarveline kulu aastas on 0,5 miljonit eurot.

Eelnõule lisatud muudatustega soovitakse ühtlasi luua uus Justiitsministeeriumi poolt peetav keskne täitmisregister, mis hakkab täitma täitemenetlusregistri ja elektroonilise arestimissüsteemi ülesandeid. Hetkel head lahendust menetlusosalisele tervikliku ülevaate saamiseks tema suhtes toimuva täitemenetluse, nõude täitmise ja seatud arestide kohta ei ole. Loodav register võimaldab menetlusosalistel saada kogu info kätte iseteenindusportaali kaudu. Täitmisregistris on ka kogu senise elektroonilise arestimissüsteemi funktsionaalsus – konto arestimine krediidi- ja makseasutustes ning infopäringute edastamine ja vastamine asutuste vahel, kellel on selleks seadusest tulenev õigus ja kohustus. Register võetakse kasutusele 1. jaanuaril 2024.

Eelnõuga tõstetakse kohtutäituri ametikindlustuse kindlustussumma alampiiri ühe kindlustusjuhtumi kohta seniselt vähemalt 63 910 eurolt vähemalt 200 000 euroni. Samuti tõstetakse kõigi kindlustusperioodil toimunud kindlustusjuhtumite kohta väljamakstavate kindlustushüvitiste ülempiiri vähemalt 191 700 eurolt vähemalt 600 000 euroni.

Valitsuse algatatud kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (296 SE) rakendatakse Euroopa Liidu vastava määruse nõudeid, millega ühtlustatakse norme, mis käsitlevad selliste ainete ja segude kättesaadavaks tegemist, sissetoomist, omamist ja kasutamist, mida võidakse väärkasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks. Regulatsiooni eesmärk on piirata sedalaadi ainete kättesaadavust tavainimestele ning tagada asjakohane teatamine kahtlustäratavatest tehingutest kogu tarneahelas.

ELi määruse peamised eesmärgid on tagada parem ja ühtsem nõuete rakendamine liikmesriikides. Selle all peetakse silmas sektoris tegutsevate ettevõtjate võrdset kohtlemist ja lõhkeainete lähteainete vaba liikumist siseturul sh e-kaubanduse vahendusel. Lisaks soovitakse kindlustada, et lõhkeainete lähteaineid kasutatakse selleks ettenähtud otstarbel.

Lõhkeainete lähteainetele kehtestatud nõuete tõhusamaks rakendamiseks peavad määruse kohaselt ettevõtjad, professionaalsed kasutajad ja internetipõhised kauplemiskohad teavitama kahtlustäratavatest tehingutest Politsei- ja Piirivalveametit. Seda juhul, kui nad teevad üldsusele kättesaadavaks lõhkeainete lähteaineid. Rangemad nõuded on kehtestatud ka isikute taustakontrollile, kes soovivad lähteaineid soetada.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 13.15: Eesti seisukohad 15. märtsil toimuval sise- ja välisministrite mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets;

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.45: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/66/EÜ ja muudetakse määrust (EL) 2019/1020, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 18. märtsil toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder; seisukoha andmine: Nõukogu direktiiv, millega muudetakse käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ seoses komisjonile rakendamisvolituste andmisega, et määrata kindlaks selle direktiivi teatavates sätetes kasutatud mõistete tähendus, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; Riigikogu täiskogu debatist: ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: transpordi ja liikuvuse arengukava aastateks 2021–2030 eesmärkidest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordistrateegia „Säästev ja arukas liikuvus“ kohta – COM(2020) 789, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), kutsutud kultuuriminister Anneli Ott ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine“;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (309 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: elektrituruseaduse täiendamise seaduse eelnõu (344 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE); Rahandusministeeriumi ettevalmistatavatest eelnõudest;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi ja Eesti Reservohvitseride Kogu esindajad; energeetikat puudutavatest valikutest (2-7/21-51);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: sotsiaalkaitseministri töökavadest ja tegevusplaanidest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (115 SE);

väliskomisjoni videoistungil – Eesti ja Soome suhetest ning arengutest Soomes, kutsutud Eesti suursaadik Soomes Sven Sakkov; Riigikogu liikmete algatatud pöördumise „Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Soome Vabariigi Eduskunta poole“ eelnõu (322 PE), kutsutud pöördumise eelnõu algatajate esindaja; Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE);

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse arvutipõhist süsteemi piiriüleste tsiviil- ja kriminaalmenetluste andmete vahetamiseks (e-CODEX süsteem), eelnõu kohta – COM(2020) 712, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Prümi raamistiku alusel toimuva õiguskaitseasutuste automatiseeritud andmevahetuse tugevdamise avaliku konsultatsiooni kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: erikomisjoni peamiste koostööpartnerite tehtud tööst, tuvastatud ja lahendamist vajavatest probleemidest ning lähiaja plaanidest, kutsutud justiitsminister Maris Lauri, Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Liisa Oviir ja aseesimees Kaarel Tarand, MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus ja tegevjuht Carina Paju ning Riigikontrolli nõunik Airi Mikli; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: koroonaviiruse tõkestamisest, kutsutud hädaolukorra meditsiinijuht ja Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige ja haigla ülemarst Peep Talving, Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov, Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee, Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev, Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler, Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ja riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Erki Savisaar osaleb videosilla vahendusel Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi (LMPK) kliimamuutuse ja bioloogilise mitmekesisuse töörühma kohtumisel.

Kell 10.45 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Vilja Toomast osaleb videosilla vahendusel ENPA võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee istungil.

Kell 15 – keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender ja aseesimees Andres Metsoja kohtuvad videosilla vahendusel president Kersti Kaljulaidiga.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside