Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE) kohaselt on alates 2024. aasta 1. jaanuarist lasterikka pere toetus kolme kuni kuue lapse puhul 450 eurot kuus ning seitsme ja enama lapse puhul 650 eurot kuus. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks lasterikka pere toetuse maksmise sujuva lõppemise regulatsioon, mille järgi makstakse toetust kuni pere noorima lapse 19-aastaseks saamiseni. Loobutakse 2024. aasta 1. mail jõustuma pidanud lasterikka pere toetuse indekseerimisest pensioniindeksiga. Eelnõuga suurendatakse 2024. aasta 1. jaanuarist riigi makstavat elatisabi 100 eurolt 200 eurole kuus.

Valitsus otsustas 8. juuni istungil siduda Riigikogule esitatud eelnõu vastuvõtmise usaldusküsimusega enne teist lugemist. Valitsus tegi eelnõus kaks muudatust. Esimene muudatus puudutab lasterikka peretoetuse maksmise sujuvat lõppemist. Kuna üleminekuregulatsioon on õigusekspertides tekitanud kahtlusi perede ebavõrdsest kohtlemisest ja sätte põhiseaduspärasuses, siis otsustati eelnõust välja jätta säte, mille järgi oleks 1/3 ja 2/3 ulatuses lasterikka pere toetust makstud aasta lõpuni vaid neile, kellel oli selleks õigus enne 1. juulit. Muudatuse järgi lõpeb toetuse maksmise sujuva lõppemise süsteem kõikidele toetuse saajatele 31. detsembril 2023 ning toetust makstakse tänavuse aasta lõpuni kõigile peredele, kellel selleks sel aastal on õigus tekkinud või veel tekib. Teiseks tegi valitsus ettepaneku kogu eelnõu seadusena jõustada 1. jaanuarist 2024.

Eelnõu on seotud valitsuse usaldusküsimusega. Pärast usaldusküsimusega seotud eelnõu esindajate ettekandeid ja läbirääkimisi toimub eelnõu lõpphääletus.

Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (215 SE) muudetakse kohalikele omavalitsustele tulumaksu eraldamise põhimõtteid.

Eelnõuga soovitakse suurendada 2024. aastast residendist füüsilise isiku riiklikult pensionilt eraldatavat tulumaksu 1,88 protsendilt 2,5 protsendile, vähendades samal ajal muult maksustatavalt tulult, välja arvatud kohustuslik ja täiendav kogumispension ning vara võõrandamisest saadud kasu, eraldatavat tulumaksu 12,06 protsendilt 11,89 protsendile. Tulumaks laekub maksumaksja elukohajärgse kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Kultuurikomisjoni algatatud Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõuga (229 OE) nimetatakse Eesti Rahvusringhäälingu nõukokku kuus Riigikogu esindajat.

Eelnõu järgi nimetatakse Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu uuteks liikmeteks Riigikogu liikmed Raimond Kaljulaid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist, Tõnis Mölder Eesti Keskerakonna fraktsioonist, Valdo Randpere Eesti Reformierakonna fraktsioonist, Marek Reinaas Eesti 200 fraktsioonist, Priit Sibul Isamaa fraktsioonist ja Varro Vooglaid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist.

Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu koosneb Riigikogu liikmetest ja rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest. Vastavalt seadusele nimetab Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nõukokku ühe esindaja igast Riigikogu fraktsioonist Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volitused kestavad viis aastat.

Valdkonna asjatundjatest nõukogu liikmed on Peeter Espak, Viktor Trasberg, Sulev Valner ja nõukogu esimees Rein Veidemann.

Otsuse eelnõu arutatakse ühel lugemisel.

Riigikogu liikmete arupärimistele perehüvitiste vajaduspõhisuse (nr 1), lasterikastele peredele suunatud toetuste sõnamurdliku vähendamise ja tühistamise (nr 7) ja riigieelarve puudujäägi kohta (nr 10) vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 15. juunil toimuval eurorühma kohtumisel ja 16. juunil toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek, millega kehtestatakse liidu raamistik süsiniku eemaldamise sertifitseerimiseks – COM(2022) 672, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek, mis käsitleb meetmeid, millega vähendada elektroonilise side gigabitivõrkude kasutuselevõtu kulusid, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2014/61/EL (gigabititaristu määrus) – COM(2023) 94, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Õiguskantsleri kirjast veekaitsevööndi ulatuse ning ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamise teemal, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu kriitiliste toorainete määruse eelnõu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kollektiivne pöördumine „Palume tagada tugevate maakoolide ja maaelu säilimine!“, kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ja kollektiivse pöördumise esindajad; Eesti Rahvusringhäälingu kultuuri- ja haridussaadete osakaal ja roll programmis, kutsutud ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann, juhatuse esimees Erik Roose ja juhatuse liige Tiina Kaalep (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: Arenguseire Keskuse raporti „Rohepöörde trendid ja stsenaariumid Eestis“ tutvustus maaelu ja põllumajanduse aspektist, kutsutud Arenguseire Keskuse ning Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Tallinna Lennujaama juhtidega, kutsutud AS Tallinna Lennujaam esindajad; riikliku energia- ja kliimakava (REKK 2030) ajakohastamise versiooni kavandist, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Vahur-Peeter Liini Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (213 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Riigikohtu liikme kandidaat Vahur-Peeter Liin; Riigikohtu esimehe Villu Kõve ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta; Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (216 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile“ eelnõu (10 SE);

riigikaitsekomisjonis – relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: kollektiivne pöördumine „Vabariigi valitsusele puudega ja vähenenud töövõimega inimeste toetuseks“, kutsutud kollektiivse pöördumise algataja, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Töötukassa esindajad; puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE), kutsutud algatajate ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: kohtumine Eesti suursaadikuga Ukrainas, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja suursaadik Annely Kolk (videosild); kohtumine Eesti suursaadikuga Leedus, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja suursaadik Kaimo Kuusk (videosild); seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise vabakaubanduslepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise otsuse kohta COM(2023) 82, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu avalduse „Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eest vastutusele võtmisest“ eelnõu (228 AE);

õiguskomisjonis – kell 11.15: kollektiivne pöördumine „Alandada süüvõime alampiiri alates 12 aastastest, et ei korduks Pärnumaa peksujuhtumid“, kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja kollektiivse pöördumise koostajate esindajad; kollektiivne pöördumine „Perekonna privileegi kaitsel – abielu on ühe mehe ja ühe naise vaheline liit“, kutsutud Justiitsministeeriumi ja kollektiivse pöördumise koostajate esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeoleku- ja jälitusasutuste tegevusest ja järelevalvest, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: huvide deklaratsioonide kontrollimisest 2023. aastal; Ukraina prokuratuurilt saadud vastusest (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Euroopa Liidu toetuste kasutamisest, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, terviseminister Riina Sikkut, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, riigikontrolör Janar Holm ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 15.10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta kohtub Austria suursaadiku Peter Mikliga.

Välislähetused

10.–13. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti, Poola, Leedu, Taani, Ukraina ja Suurbritannia väliskomisjonide esimeeste visiidil ja Ameerika Ühendriikide Kongressi välisasjade komitee Euroopa alamkomitee kohtumisel Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

10. juuni – 2. juuli
Riigikogu liige Karmen Joller osaleb kõrgetasemelisel väärinfo-teemalisel koolitusel Seattle’is Ameerika Ühendriikides ning Iraani naisõiguslaste konverentsil Free Iran World Summit Pariisis Prantsusmaal.

11.–13. juuni
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi alalise komitee istungil Stralsundis Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside