Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – neli eelnõu:

Valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE).

Eelnõuga tehakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses muudatused tulenevalt käesoleva õppeaasta õppekorralduslikest erisustest, mis omakorda tulenevad COVID-19 haigust põhjustava SARS-CoV-2 koroonaviirusest tingitud epidemioloogilisest olukorrast. Seetõttu nähakse eelnõuga ette erisused tavapärastest lõpetamise tingimustest gümnaasiumi eksamite osas, antakse võimalus muuta eksamite läbiviimise aegu ning vajadusel kehtestada täiendavaid lisaeksamite aegu. Samuti sätestatakse erisused põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste hindamise korralduses 2020/2021. õppeaastaks ning luuakse kogu põhikooli ja gümnaasiumi ulatuses võimalus kasutada hindamisel kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid numbriliste hinnete asemel.

Valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE).

Loovisikute ja loomeliitude seadust muudetakse, et seaduses ette nähtud reservi saaks täiendavalt paigutada lisaraha. Vabakutseliste loovisikute osa loomesektoris tervikuna on suurenenud ning ka töö tegemise viisid muutunud. Kindla tööandjata sihtrühm on kultuurivaldkonnas üks rohkem kannatanud tööturu osalisi.

Eelnõuga võimaldatakse maksta suuremale hulgale loovisikutele loometoetusi ning seoses  koroonakriisiga leevendatakse ajutiselt ka toetuse taotlemise tingimusi. Loometoetus on kuue kuu jooksul makstav töötasu alammäära (584 eurot) suurune toetus.

Kuni 2021. aasta lõpuni kaotatakse nõue loometoetust saanul kahe aasta jooksul uut toetust mitte taotleda. Samuti on tal õigus saada loometoetust ka juhul, kui loometoetuse maksmisele eelnenud kuul on saadud kuni ühe loometoetuse suuruses tulu, töövõimetoetust või töövõimetuspensioni. Sarnased muudatused tehti seadusesse ka aasta tagasi, 2020. aasta kevadel jõustunud seadusemuudatusega, kuid need kehtisid eriolukorra ajal ja kuus kuud pärast selle lõppu.

Püsiva iseloomuga muudatused puudutavad loomeliidu toetuse kujunemise aluseid. Muudatusega nähakse ette, et loometoetuse reservi võib erandjuhul suurendada riigieelarvest või valitsuse selleks eraldatud vahenditest, kui seaduse sätestatud alusel eraldatud summast loometoetuste maksmiseks abivajajatele ei piisa.

Püsiva iseloomuga on ka muudatus, millega määratakse nende vabakutseliste loovisikute, kes ei kuulu ühtegi loomeliitu, loometoetuste taotluste menetlejaks ja toetuste maksjaks Kultuuriministeerium. Kehtiva seaduse alusel on see ülesanne loomeliitudel. Lisaks täpsustakse sotsiaalmaksu arvestamise korda olukorras, kus loovisik kuulub korraga mitmesse loomeliitu.

Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE).

Eelnõuga nähakse ette mitmed COVID-19 seotud regulatsioonid, mis on vajalikud selleks, et isikutel oleks tagatud sujuv asjaajamine haldusorganitega või tagatud võimalus puududa töölt lähikontaktseks olemise tõttu ja saada haigushüvitist juba teisest haiguslehe päevast alates.

Tulenevalt COVID-19 pandeemia olukorrast on tõusetunud vajadus tagada tervise infosüsteemi poolt mugav lahendus, et tõendada teatud kinnitusi kas vaktsineerituse, negatiivse testi vms kohta (nn vastavustõend). Muudatus on muu hulgas seotud ka Euroopa Liidu rohelise digitõendi projektiga.

Paljud riigid on COVID-19 leviku piiramiseks võtnud kasutusele meetmed, mis seavad isikule teatud piiranguid riiki sisenemisel (nt eneseisolatsiooni kohustus) ning isikutel tuleb erinevate nõuete täitmiseks esitada mitmesuguseid dokumente, nagu arstitõendid, testitulemused või kinnitused. Rohelise digitõendi projekti skoobis on kolm kasutusjuhtu: immuniseerimise ja tervenemise tõendamine ning testi tulemuse kinnitamine. Sõltumata Euroopa Liidu rohelise digitõendi projektist, soovib Eesti võimaldada tervise infosüsteemi andmete pinnalt väljatöötatud tõendamise lahendust oma kodanikele. Tegevus käib isiku enda soovi alusel (genereerida see tõend ja võimaldada seda vaadata, või mitte). Infosüsteemis olevate andmete säilitustähtajad on toodud tervishoiuteenuste korraldamise seaduses ning meditsiinilisi andmeid säilitatakse üldjuhul tähtajatult ning teatud andmetele on sätestatud lühem tähtaeg. Kuna vastavustõendite tähtajatut säilitamist ei ole vaja, tuuakse eelnõus lühem tähtaeg. 

Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõuga (356 SE) tehakse muudatused, mis seonduvad riigi 2021. lisaeelarve seaduse rakendamisega.

Esiteks laiendatakse ministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt riigisisese toetusprogrammi elluviimisega seotud halduslepingu sõlmimise võimalust riigi osalusel asutatud sihtasutusele. Teiseks täiendatakse seadust uue paragrahviga COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusprogrammide üldtingimuste kehtestamiseks.

Riigikogu liikmete arupärimisele perede diskrimineerimise kohta (nr 50) vastab kultuuriminister Anneli Ott, maksupoliitika kavandamise kohta (nr 54) vastab rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ning Eesti poliitika kohta Hiinas (nr 55) ja demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Euroopa Liidus (nr 61) vastab välisminister Eva-Maria Liimets.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 13. aprillil toimuval mitteametlikul kohanemis- ja lõimumisministrite videokohtumisel, kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 16. aprillil toimuval eurorühma ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; uue Euroopa Liidu finantsperioodi Euroopa Liidu fondidest ja Eesti eurotoetuste planeerimisest, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: riiklikult tähtsate kultuuriehitiste menetlusprotsessist;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: taimebioloogia infrastruktuuri (TAIM) tutvustus, kutsutud Tartu Ülikooli, TAIM ja Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE), riikliku küberturvalisuse olukorrast, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE); audiitortegevuse seaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu digiturgude õigusakti eelnõu kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kaitseminister Kalle Laaneti visiidist Malisse, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Kaitseväe toetusest tsiviilasutustele COVID-19 viiruse ohjamisel, kutsutud Kaitseväe esindaja; Riigikaitsekomisjoni esindusest Balti Assamblee, Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi parlamendi konverentsil „Kõikehõlmav julgeoleku- ja kaitsealane koostöö“;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE); perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE); Sotsiaalministeeriumi töökavadest ja tegevusplaanidest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik; töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik;

väliskomisjoni videoistungil – arengutest Myanmaris, kutsutud Välisministeeriumi ja MTÜ Mondo esindajad; arengutest Ukrainas;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaalmenetluse seadustiku revisjon) eelnõu (367 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjonile saabunud dokumentidest;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: ministeeriumide reeglid avalike vahendite erahuvides kasutamiseks, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Justiits-, Majandus- ja Kommunikatsiooni-, Rahandus- ja Sotsiaalministeeriumi tugifunktsioonide täitmiseks loodud ühisosakonna esindajad; huvide deklareerimisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: vaktsineerimise korraldusest riigis, kutsutud peaminister Kaja Kallas, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja riigikontrolör Janar Holm; piirangutest väljumise plaanist, kutsutud peaminister Kaja Kallas ja riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osaleb videosilla vahendusel ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Urmas Reitelmann osaleb videosilla vahendusel ENPA migratsiooni-, pagulaste ja ümberasustatud isikute komitee istungil.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside