Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (125 SE) rakendatakse Eestis uut ELi otsekohalduvat määrust, mis asendab varem kehtinud määruse ja käsitleb teises liikmesriigis turustatavate kaupade nõuetekohasuse vastastikust tunnustamist. Määrus aitab elavdada kaubavahetust Euroopa ühtsel turul ning kiirendada ja tõhustada pädevate asutuste tööd kaupade hindamisel. Uue määruse rakendamine muudab Eesti ettevõtjatele oma toodete viimise EL-i turule lihtsamaks.

Vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaselt peavad EL-i liikmesriigid laskma vabalt oma turule teises liikmesriigis seal kehtivate reeglite kohaselt turule lastud toote ka siis, kui sihtriigis kehtestatud nõuded neile on erinevad. Eelnõuga sätestatakse pädevate asutuste õigus keelata toote Eestis turule laskmine või nõuda turult eemaldamist, järgides sealjuures otsekohalduvas määruses sätestatud menetlust. Määrusest tulenevalt peab pädev asutus selgelt turule pääsemise piiramist põhjendama, seda saab teha näiteks ülekaaluka avaliku huviga seotud põhjustel ning hinnata tuleb piirangute proportsionaalsust taotletava eesmärgiga.

Pädevateks asutusteks on tulenevalt valdkondi reguleerivatest õigusaktidest näiteks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Terviseamet, Veeteede Amet, Põllumajandusamet, Keskkonnainspektsioon, Maanteeamet, Veterinaar- ja Toiduamet. Lisaks reguleerib seadus nende asutuste kohustust vahetada teavet teiste liikmesriikide pädevate asutustega.a

Valitsuse algatatud meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (165 SE) viiakse meditsiiniseadme seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega.

Euroopa Liidus on senini meditsiiniseadmete valdkonda reguleerinud meditsiiniseadmete, aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete ja in vitro diagnostikameditsiiniseadmete direktiivid. Nende asemel hakatakse edaspidi järk-järgult kohaldama kahte uut EL-i määrust, mille eesmärk on anda meditsiiniseadmetele kindlam, läbipaistvam, prognoositavam ja jätkusuutlikum õigusraamistik. See tagab parema seadmete ohutuse ja tervishoiu kõrge taseme ning toetab innovatsiooni. Määruste kohaldamisega seoses tuleb muuta meditsiiniseadme seadust ja sellega seonduvalt teisi seadusi.

Hädaolukorra seaduse muudatusega antakse Vabariigi Valitsusele võimalus anda hädaolukorra lahendamist juhtivale asutusele korraldusi, kui tegemist on hädaolukorraga, millel on oluline ühiskondlik või majanduslik mõju või kui selle mõju ulatub rohkem kui ühe kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumile.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatused on tingitud kiirest vajadusest anda Terviseametile pärast eriolukorda õigusselgus ja kindlus tekkivate olukordadega toimetulekuks. Muudatuste eesmärk on tagada tõhus ja efektiivne nakkushaiguse leviku tõkestamine, andes Terviseametile õiguse oma pädevustest ja volitustest lähtuvalt rakendada viiruse tõrjeks erinevaid nõudeid ja meetmeid.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE) muudab seaduse elektroonilist teabevahetust reguleerivaid sätteid. Muudatuse tulemusel vabaneb hankija elektroonilise teabevahetuse kohustusest sellistes riigihangetes, mille maksumus on väike, asjade ja teenuste puhul alla 30 000 euro ja ehitustööde puhul alla 60 000 euro.

Kehtiv seadus kohustab kõrge turvatasemega elektroonilist teabevahetust kasutama iga riigihanke puhul, sõltumata maksumusest. Muudatuse eesmärgiks on võimaldada väikese maksumusega riigihangetes lihtsamat elektroonilist teabevahetust (näiteks e-kirja teel), millega vähendatakse oluliselt hankijate töökoormust ning pakkujate halduskoormust. Raamlepingu alusel korraldatavates minikonkurssides ei kohalduks elektroonilise teabevahetuse kohustus, kui sõlmitava hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära ehk asjade ja teenuste puhul alla 30 000 euro. Nende riigihangete puhul, mille puhul seadus lihthanke piirmäära ette ei näe, kohalduks elektroonilise teabevahetuse kohustus alates riigihanke piirmäärast.

Kultuuriministeeriumi ettepanekul on pärast kooskõlastusringi lisatud kunstiteoste tellimise seaduse muudatus, millega tõstetakse piirmäära, alates millest tuleb seoses ehitustööde tellimisega läbi viia ka kunstiteoste tellimine. Praegune piirmäär on 450 000 eurot tõstetakse 750 000-le eurole. Lisaks antakse keskkonnaministrile volitus kehtestada kohustuslikud keskkonnahoidlikud kriteeriumid hangetes, millega ostetakse mööblit, puhastustooteid ja –teenuseid, kontori IT-seadmeid, koopia- ja joonestuspaberit.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastab sotsiaalminister Tanel Kiik perearstiteenuse kättesaadavuse tagamise kohta (nr 20), hooldekodude kohatasu kohta (nr 30) ja põhjendamatult kõrgete ravimihindade kohta (nr 32).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 13. mail toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite videokonverentsil, kutsutud maaeluminister Arvo Aller; uuendatud pikaajalise eelarveraamistiku ettepanekust ja kavandatavast Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise fondist, kutsutud Eesti alalise esinduse Euroopa Liidu juures suursaadik Rein Tammsaar; seisukoha andmine: Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ennetava krediidiliini kasutusele võtmiseks COVID-19 pandeemia mõjude leevendamiseks: põhimõtteline finantsabi otsus, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Võimud otsustasid mürgitada kõik Kohtla-Järve linnaosad?“, kutsutud pöördumise algataja esindajad, Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko, Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L332);

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.15: Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu; koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eelnõu, kutsutud Maaeluministeeriumi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Eesti Kalaliidu esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: Maaelu Edendamise Sihtasutuse COVID-19 kriisimeetmetest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller; arenguseire nõukojast;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigireformi elluviimisest“ eelnõu (181 OE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab ja riigikontrolör Janar Holm; Riigikohtu otsusest, millega tunnistati kehtetuks  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 lauseosa „või töötamisega sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel“, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – Euroopa Liidu abipaketist ja Euroopa Liidu eelarveprotsessi hetkeseisust; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa stabiilsusmehhanismi kriisi ennetava krediidiliini kasutusele võtmiseks COVID-19 pandeemia mõjude leevendamiseks: põhimõtteline tugilaenu (finantsabi) otsus; perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kaitsetööstuse arendamisest soomusvõime lahenduste leidmiseks, kutsutud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor Kusti Salm ning ettevõtete Milworks ja Patria Land Oy esindajad; Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE); perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE), kutsutud rahvastikuminister Riina Solman; arvamuse andmine Riigikohtule haldusasja nr 3-18-1672 kohta;

väliskomisjonis – arengutest Hiinas, kutsutud Eesti suursaadik Hiina Rahvavabariigis Andres Unga; dokumendist „Eesti välispoliitika arengukava 2030“;

õiguskomisjoni videoistungil – Riigikogu otsuse „Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: lobistide esindajatega toimunud kohtumisest ja lobivaldkonnast; huvide deklaratsioonide kontrollimisest ja ettepanekutest deklarantide ringi täiendamiseks;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: ülikoolide ettepanekutest eesti keele õpetaja muukeelses koolis õpetajakoolituse korralduse kohta;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: perepoliitika meetmetest, kutsutud rahvastikuminister Riina Solman.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected] 
päringud [email protected]

Tagasiside