Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikme Eduard Odinetsi ametivanne.

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (293 SE) kehtestatakse kaitsemeetmed ELi loetellu kantud maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide suhtes, et agressiivne maksuplaneerimine ei oleks võimalik ELi loetellu kantud jurisdiktsioonide kaudu.

Eelnõuga võrdsustatakse residendist füüsilise isiku ja muu lepinguriigi residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu arvestus Eestis. Ka kehtiv seadus võimaldab muu lepinguriigi füüsilisest isikust residendil teha Eestis teenitud tulust neid mahaarvamisi, mida võimaldatakse residendist füüsilisele isikule. Erinevus Eesti residendi ja muu lepinguriigi residendi kohtlemises avaldub aga maksuvaba tulu arvestamises.

Ühtlasi tagatakse eelnõuga tagatakse Frontexi ja EASO lähetustes osalevate teenistujate päevarahade, sõidu-, majutus- ja muude kulude hüvitiste maksustamise osas võrdne kohtlemine Euroopa Liidu institutsiooni või asutuse juures riiklikule eksperdile makstavate hüvitiste maksustamisel ja tsiviilmissioonidel osalemisel.

Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (295 SE) tagatakse asendus- ja järelhooldusteenuse paindlikum korraldus, laiendatakse inimeste ringi, kellel on õigus igakuistele peretoetustele ning suurendatakse kohalike omavalitsuse üksuste võimalusi järelhooldusteenust vajavate noorte toetamiseks.

Eelnõuga võimaldatakse asendushooldusteenust pakkuvas perekodus sõlmida perevanemaga lisaks kehtivas seaduses ettenähtud käsunduslepingule ka tööleping. Nähakse ette erisused töölepingu sõlmimisel vaid töö- ja puhkeajas, mis tagab perevanematele võrreldavad sotsiaalsed garantiid teiste töölepingu seaduse alusel töötavate isikutega. Kehtiva regulatsiooni järgi saab perevanemaga sõlmida lepingu, mis on oma olemuselt eritingimustega võlaõiguslik käsundusleping ja kehtestatud tingimusi ei muudeta.

Eelnõuga luuakse võimalus saada peretoetusi, näiteks lapsetoetust, eestkostetava lapse toetust, üksikvanema lapse toetust, lasterikka pere toetust, samuti ka puudega õppuri õppetoetust ja puudega vanema toetust kui kuni 19-aastane laps on kantud Sotsiaalministeeriumi hallatava riigiasutuse statsionaarse õppega täienduskoolituse kursuse nimekirja. Muudatus puudutab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses õppivaid vanemaid kui 16-aastasi lapsi, kes ei oma õpilase staatust ja seetõttu jäävad eelnimetatud toetustest ilma. Kehtiva regulatsiooni järgi on peretoetuste maksmine õppimisega seonduvalt seotud õppetööga põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes.

Eelnõuga tehakse ka muid muudatusi, näiteks kehtestatakse ühtsed riigilõivumäärad tegevusloa alusel osutatavatele sotsiaalteenustele (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus, turvakoduteenus ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenus), järelhooldusteenuse puhul on kohaliku omavalitsuse üksustel võimalus toetusfondi vahendite arvelt kasutada vahendeid kõikidele asendushoolduselt ja eestkostelt lahkunud isikutele kuni nende 24. eluaasta lõpuni, mis kehtiva regulatsiooni järgi on vanuseliselt erinev.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: Keskkonnaministeeriumi 2021. aasta I poolaasta õigusloome plaanidest, kutsutud keskkonnaminister Rain Epler; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE), 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – õppetegevuse jätkamisest koolides, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aab; haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 ning selle seos riigi pikaajalise strateegiaga „Eesti 2035“ (262 OE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aab ja Tartu Ülikooli esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: Maaelu Edendamise Sihtasutuse COVID-19 meetmete rakendamisest, kutsutud Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus eelnõu suhtes, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi esindajad; majanduskomisjoni kevadistungjärgu tööplaanidest;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (239 SE); Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu digirahanduse paketi kohta COM(2020) 591, COM(2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM(2020) 595, COM(2020) 59 (A. Rei nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Balti kaitsekoostööst, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: COVID-19 vaktsineerimise plaani täitmisest Eestis, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Patsientide Liidu, Ravimiameti, Eesti Arstide Liidu, Eesti Haigekassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja ja apteekide esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal ja videosild);

väliskomisjoni videoistungil – arengutest Ühendkuningriigis ning Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi suhteid reguleerivast kaubandus- ja koostöölepingust, kutsutud Eesti suursaadik Suurbritannias ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis Tiina Intelmann; väliskomisjoni V istungjärgu töökavast;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni V istungjärgu plaanidest; komisjonile laekunud avaldustest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest „Avaliku raudtee rahastamisest ja arendamisest“, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, AS Eesti Raudtee, AS Eesti Liinirongide, AS Operaili ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Mailis Reps osaleb videosilla vahendusel rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste (COSAC) kohtumisel.

Avatud on näitus „Riigikogu I koosseis: erakonnad, liikmed, tegevus“ (Riigikogu hoone II korrus).

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside