Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (164 SE) moodustatakse Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti põhjal Põllumajandus- ja Toiduamet, mis alustab tööd 1. jaanuaril 2021. Muudatused vastavad valitsuse tegevusprogrammi alusel heakskiidetud riigireformi tegevuskavale 2019-2023. Ametite ühendamine lähtub riigireformi üldisemast põhimõttest, milleks on vähendada samade tegevuste tegemist eri riigiametites, vähendada ametiasutuste arvu ning parandada avaliku teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust.

Ametite ühendamise järel jääb moodustatav Põllumajandus- ja Toiduamet täitma kõiki seniseid kahe ameti põhifunktsioone, mis eeldab muu hulgas vajadust säilitada praegune töötajaskond. Kahe ameti ümberkorraldamisega suureneb riskipõhise kontrolli suutlikkus, paraneb info haldamine kogu toidutootmiseahelas ning tõuseb ennetus- ja teavitustöö kvaliteet õigusrikkumiste vähendamiseks. Klientide suunal toimuv kommunikatsioon on terviklikum ja väheneb halduskoormus klientidele.

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Rahanduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE) pikendab kohalike omavalitsuste jaoks eelarvestrateegia ja arengukava muudatuste vastuvõtmise ning sellest tulenevalt eelarve eelnõu ja seletuskirja volikogule esitamise tähtaegasid.

Eelnõu eesmärk on välja pakkuda 2020. aasta jaoks operatiivselt toimiv lahendus. Tulenevalt COVID-19 levikust põhjustatud eriolukorrast rakendus 2020. aasta riigieelarve seaduse vastav säte, mistõttu lükkus riigi eelarvestrateegia vastuvõtmine sügisesse. Seoses sellega tuleb pikendada kohalike omavalitsuste jaoks eelarvestrateegia ja arengukava muudatuste vastuvõtmise ja volikogule esitamise tähtaegasid. See võimaldab KOVidel juhtimisotsuste tegemisel arvesse võtta riigi eelarvestrateegias kajastatud informatsiooni.

Lisaks nähakse eelnõuga ette lihtsustus eelarve seletuskirjas informatsiooni esitamiseks. Sarnane reegel kehtib riigi eelarvestrateegia, mis võimaldab valitsusel teha riigi eelarvestrateegias üldistusi ja lihtsustusi võrreldes tavaolukorraga.

Isamaa fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE) näeb peamise muudatusena ette erakondade rahastamise järelevalve komisjoni asendamise uue kontrolliorganiga – Riigikontrolliga.

Seletuskirjas märgitakse, et eelnõu eesmärk on muuta erakondade, valimisliidu ja üksikkandidaadi rahastamise kontroll professionaalsemaks. Selleks antakse järelevalvepädevus Riigikontrollile. Kontrollitegevuse professionaalsuse tõusu tõttu muutub erakondade rahastamise kontroll arusaadavamaks ning suureneb rahastamise läbipaistvus.

Pooleliolevaid kontrollitoiminguid jätkab ERJK asemel Riigikontroll, samuti osaleb Riigikontroll õigusjärglasena ERJK asemel käimasolevates kohtumenetlustes. Täiendava ülesande täitmine eeldab Riigikontrolli ümberkorraldusi, ametnike värbamist ja/või väljaõpet jms. Muudatuste ettevalmistamiseks ning elluviimiseks nähakse seaduses ette piisav jõustumisaeg.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Euroopa Komisjoni ettepanekust taaskäivitamise kava ja Euroopa Liidu pikaajalise eelarveraamistiku 2021-2027 perioodi kohta, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esindaja; Euroopa Liidu toetuse meetmetest koroonaviirusega kaasnevate tagajärgedega võitlemiseks, kutsutud rahandusminister Martin Helme ja Sotsiaalministeeriumi asekantsler Sten Andreas Ehrlich; Eesti seisukohtadest 4.–5. juunil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite kohtumisel, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja siseminister Mart Helme;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: Riigikontrolli auditist „Maaparandussüsteemide korrastamise jätkusuutlikkus”, kutsutud Riigikontrolli, Põllumajandusameti, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti esindajad; Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE);

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE); välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: kohtumine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemiga; autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (157 SE); ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE); riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE);

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolisest kohaldamisest, kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve; kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep; riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni pandeemia mõju leevendamist käsitleva panganduspaketi kohta – (COM(2020) 169; (COM(2020) 310; perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE); märgukirjast pankadele laenude tagasimaksest;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – osalemisest sõjalisel operatsioonil TF Takubal, kutsutud Kaitseministeeriumi asekantsler Kadi Silde;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (158 SE) kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja eelnõu algataja esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadist Norra Kuningriigis ja Islandi Vabariigis ning Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadist Gruusias ja Armeenia Vabariigis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaadid; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE);

õiguskomisjonis – pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine õiguskantsler Ülle Madisega;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni aseesimehe Kaarel Tarandiga; komisjonile saabunud pöördumistest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: eriolukorrast väljumisest, majanduse ja riigirahanduse olukorrast ning kriisimeetmete rakendamisest, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, maaeluminister Arvo Aller, Rahandusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: ettepanekutest eesti keele õpetaja muukeelses koolis õpetajakoolituse korralduse kohta;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: perepoliitika kriisimeetmetest, kutsutud Siseministeeriumi esindaja; rahvaloenduse ettevalmistamisest.

Sündmus

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab näituse „Oma riik, oma seadus. Põhiseadus 100“ (Riigikogu hoone II korrus).

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside