Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 14. töönädal 9. – 12. mai

Esmaspäev, 9. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas, ettevõtlusminister Liisa Oviir, siseminister Hanno Pevkur ja maaeluminister Urmas Kruuse.

Peaminister vastab arupärimisele välismaalt tagasipöörduvate kaasmaalaste abistamise kohta (nr 193), e-valimiste vastavuse kohta Eesti Vabariigi põhiseadusega (nr 197) ja Ida-Virumaa tegevuskava 2015–2020 täitmise kohta (nr 198).

Ettevõtlusminister vastab arupärimisele riiklike üürikorterite kohta (nr 200).

Siseminister vastab arupärimisele Murastes asuva politsei- ja piirivalvekolledži tegevuse lõpetamise ning tegevuse Paikusele üleviimise kohta (nr 189) ning surma- ja kadumisjuhtumite kohta (nr 211).

Maaeluminister vastab arupärimisele Rakvere Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi labori sulgemise kohta (nr 201), PRIA toetuste kohta (nr 204) ning ühistegevuse kohta Eesti põllumajanduses (nr 209).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjon – kell 13.30: Eesti seisukohad 12. mail 2016 toimuval välisasjade nõukogu istungil (arengukoostöö ministrid), kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 13. mail 2016 toimuval välisasjade nõukogu istungil (kaubandusministrid), kutsutud välisministeeriumi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kiirgusseaduse eelnõu (169 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis kell 11.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE); säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE); kollektiivse pöördumine „Lasteaedade õpetajate töö väärtustamisest“;

maaelukomisjonis – ülevaade taimekaitsevahendi toimeaine glüfosaadi kasutuse pikendamise aruteludest, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu; ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu; projekteerimise, ehitusuuringute, omanikujärelevalve, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemise kutsepõhisele tegutsemisele ülemineku aja pikendamine; arvamuse andmine ELAK-ile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse siseveelaevanduse valdkonna kvalifikatsioonide tunnustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/50/EÜ ja nõukogu direktiiv 91/672/EMÜ, eelnõu kohta; arenguseire seaduse eelnõu;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE), kutsutud rahandusministeeriumi esindajad, Riigikogu Kantselei valimiste osakonna esindaja; kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (203 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, Riigikohtu esimees Priit Pikamäe; Eesti Kohtunike Ühingu ja Eesti Advokatuuri esindajad (L332);

rahanduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso, justiitsministeeriumi ja Kaitseväe esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: õiguskantsleri ettepanek vanemahüvitise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise ja sotsiaalministeeriumi esindaja; sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (190 SE), kutsustud sotsiaalministeeriumi esindaja; riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 13. mail 2016 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud välisministeeriumi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 12. mail 2016 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (arenguministrid) istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.40: õiguskantsleri ettepanek viia Põhiseaduse §-ga 29 kooskõlla seadused, mis sätestavad eluaegsed piirangud avalikku teenistusse või riigivõimu ja õigusemõistmisega puutumuses olevatele tegevusaladele asumisele ega võimalda kuriteo toimepannud isiku teenistusse võtmise või teenistusest vabastamise otsustamisel arvestada karistatud isikut ega tema toimepandud tegu, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kaitseministeeriumi järelevalve Teabeameti, kaitseväeluure ja sõjaväepolitsei teabehanke ning jälitustegevuse üle, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastase seaduse rakendamine sihtasustuses KredEx, kutsutud sihtasutuse juhataja Lehar Kütt (ruum L332).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Eesti Lihaveisekasvatajate Liidu juhatuse esimehe Aldo Vaaniga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub uue Moldova suursaadiku Inga Ionesiiga.

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Euroopa päeva tähistamise vastuvõtul (TTÜ Mektory maja).

Teisipäev, 10. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE).

Esimene lugemine – 6 eelnõu: Riigikogu otsuse “Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele” eelnõu (225 OE); Riigikogu otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2016.–2018. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (223 OE); karistusseadustiku muutmise seadus (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE); võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE); kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (185 SE); riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (193 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Paljassaare reoveepuhastusjaama;

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu tegevuse ülevaade, kutsutud Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Agu Uudelepp ja nõukogu liikmed ning juhatuse esimees Margus Allikmaa ja juhatuse liikmed liikmed;

maaelukomisjonis – töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus arvamuse avaldamiseks sotsiaalministeeriumile, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kohtumine AS-i Nordic Aviation Group juhtidega; energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE), kutsustud energiasäästukohustust täitvate ettevõtjate esindajad;

põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepanek vanemahüvitise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks, õiguskantsleri ettepanek viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed piirangud põhiseadusega kooskõlla, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (201 SE).

riigikaitsekomisjonis – naiste osakaal Eesti Kaitseväes ja teiste NATO liikmesriikide kaitsevägedes, kutsutud rahvusvahelise Kaitseuuringute keskuse koosseisuväline teadur Silva Kiili;

õiguskomisjonis – kell 14-16: Avalik arutelu Istanbuli konventsiooniga ühinemisest, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, siseministeeriumi, PPA, kohtunike, Põhja ja Lõuna Ringkonnaprokuratuuri, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ja Lastekaitse Liidu esindajad (Riigikogu konverenstisaal).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Briti parlamendi saadikutega.

Kell 11.30 Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ja liikmed kohtuvad Briti parlamendi saadikutega (EL asjade komisjoni ruumides).

Kell 13.25 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Vatikani kardinal – riigisekretär Pietro Paroliniga.

Kolmapäev, 11. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (191 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse “Euroopa ühtsele kriisilahendusnõukogule laenu andmine” eelnõu (197 OE); haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE); riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE); toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: riigihangete seaduse eelnõu (204 SE); riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE); maapõueseaduse eelnõu (213 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9.30: Riigikontrolli järelauditi tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad (L263).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühma koosolekul;

Kell 9.30-14 – Rändefoorum VI „Rändekriisi õppetunnid“ Riigikogu Komandandi maja saalis (Toompea 1).

Kell 13-14 – Eesti-Aafrika parlamendirühm kohtub Etioopia saadikuga Brüsselist (L 240).

Kell 15 – Riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme, liikmed Johannes Kert ja Ants Laaneots kohtuvad Luksemburgi Kaitseväe juhataja kindral Romain Mancinelli ja teda saatva delegatsiooniga.

Neljapäev, 12. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE); veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (226 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

keskkonnakomisjonis – 15 minutit peale täiskogu lõppu – Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants;

kultuurikomisjonis – 15 minutit peale täiskogu lõppu – erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE);

sotsiaalkomisjonis – kohtumine WHO Euroopa regiooni tubakavaldkonna programmijuhi Kristina Mauer-Stenderiga;

väliskomisjonis – kell 14.15: kandidaat Eesti suursaadiku ametikohale Horvaatias ja Sloveenias, kutsutud välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaat; ülevaade arengutest Itaalias, kutsutud Eesti suursaadik Itaalias Celia Kuningas-Saagpakk;

Tallinna Sadama uurimiskomisjonis – kell 16: AS Saaremaa Laevakompanii aktsionäri ja nõukogu liikme kuulamine AS Tallinna Sadamaga seotud küsimustes (L332).

Sündmused

Kell 11 – Riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots osaleb Kaitseväe suurõppuse “Kevadtorm 2016” külalistepäeval.

Kell 12 Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Eesti-Rootsi parlamendirühm kohtuvad Rootsi veteranpoliitikutega (L262).

Reede, 13. mai

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermans’iga; Rahva Ühtsuse Erakonna (RÜE) kollektiivne pöördumine: pagulaste sundkvootide alusel vastuvõtmisest keeldumisest, kutsutud RÜE esindajad; Eesti seisukohad 17. mail 2016 toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse.

Sündmused

Kell 9 – 11 – Riigikaitsekomisjon ja väliskomisjon kohtuvad Briti sõjalaeva HMS “Iron Duke” pardal Briti alamkoja parlamendiliikmete delegatsiooniga.

Kell 10 Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, liikmed Johannes Kert, Ants Laaneots, Oudekki Loone ja Marianne Mikko osalevad koos NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee delegatsiooniga toimuval julgeolekualasel ümarlaual (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12.30 – 14 – Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil (Kalevipoja saal).

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Lennart Meri konverentsil (Radisson Blu Sky Hotel)

Välislähetused

7. – 12. mai

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson on ühisvisiidil Washingtonis.

7. – 15. mai

Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Kadri Simson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee poliitika- ja majanduskomitee istungil Washingtonis ja Chicagos, Ameerika Ühendriikides.

8. – 18. mai

Riigikogu liikmed Andrei Novikov ja Urve Tiidus osalevad seminaril Hiina 13. viie aasta plaani ja kaubateede võrgustiku projekti (OBOR initiative) tutvustamisel Pekingis.

12. – 13. mai

Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu istungil Riias.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside