Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 17. töönädal 7. – 10. juunini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida intervjueeritavaga vähemalt kahemeetrist vahet.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 7. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vormi kandmise keelamise kohta 9. mail (nr 80) vastab kaitseminister Kalle Laanet, korralduse kohta mitte kanda kaitseväe vormi (nr 79) ja valitsuse tegevusprogrammi 2021–2023 kohta (nr 73) vastab peaminister Kaja Kallas ning humanitaar- ja rahvusteaduste alarahastatuse (nr 68), huvihariduse toetuse hiigelkärpe (nr 74), huvihariduse rahastamise (nr 75) ning eestikeelse hariduse tegevuskava ja ühtse vene-eesti kooli poole liikumise kohta (nr 78) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade metsade kaitsest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajad; Alutaguse rahvuspargi laiendamisest ja looduskaitseseaduse muutmisest, kutsutud Erametsaliidu ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: Riigikogu otsus „Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine“ (387 OE);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: kohtumine Eesti Leader Liidu esindajatega;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: transpordiameti struktuurimuudatustest, kutsutud Transpordiameti esindajad; elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE); e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahel“ kohta, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks“ eelnõu (379 OE), kutsutud siseminister Kristian Jaani ja esitaja esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu  (402 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – NATO kaitseministrite kohtumisest 1. juunil, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; kiri maade ärandamisest (2-7/21-139);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: algatatud töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE), kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta, Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Peatame Eestis toksilisi aineid sisaldavate maskide levitamise“, kutsutud kollektiivse pöördumise esitajate, Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, Regionaalhaigla ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse loomisest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; 16.–18. juunil toimuva VIII soome-ugri maailmakongressi ettevalmistusest, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee ja Fenno-Ugria Asutuse esindajad;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: dekriminaliseerimise vajadusest karistusseadustikus, kutsutud peaprokurör Andres Parmas, Justiitsministeeriumi, Eesti Advokatuuri, Harju Maakohtu, Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Petitsioon sõnavabaduse kaitseks“, kutsutud pöördumise koostajate ja Justiitsministeeriumi esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Kaitseme lapsi seksuaalkurjategijate eest!“, kutsutud erakonna Eestimaa Rohelised ja Justiitsministeeriumi esindajad;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: „Eesti ühiskonna lõimumismonitooring 2020“ aruandest, kutsutud Kultuuriministeeriumi, Tallinna Ülikooli, Balti Uuringute Instituudi ja Tartu Ülikooli esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 14: jälitusasutustes 2019. aastal teostatud pealtkuulamiste seaduslikkuse kontrollist, kutsutud Riigiprokuratuuri esindaja;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: kiriisimeetmete rakendamisest, kutsutud Riigikontrolli, Maaelu Edendamise SA, SA KredEx ja Ettevõtluse Arendamise SA esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: kärbetest julgeoleku valdkonnas, kutsutud siseminister Kristian Jaani ning Kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 13.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eesti Diplomaatide Kooli õppegrupiga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 14.20 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Küprose välisministri Nikos Christodoulidesega.

Kell 15.15 – välikomisjon kohtub Küprose välisministri Nikos Christodoulidesega.

Teisipäev, 8. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – neli eelnõu: atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE), Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (398 OE), Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (399 OE), töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni väljasõiduistungil – kell 13 või pärast täiskogu istungi lõppu: soode taastamisest, kutsutud Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; metsanduse arengukava hetkeseisust, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil „Kultuuri arengukava 2021–2030“ eelnõu, kutsutud kultuuriminister Anneli Ott; Riigikogu otsuse „Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine“ eelnõu (387 OE);

majanduskomisjoni videoistungil – energeetika seisust, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, AS Elering, AS Viru Keemia Grupp, AS Kiviõli Keemiatööstus, OÜ Alexela Group, OÜ Energiasalv Pakri ja AS Eesti Energia esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmisest eelmisel kalendriaastal, kutsutud riigi peaprokurör Andres Parmas; Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (374 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, riigi valimisteenistuse ja algataja esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Kaja Kallase valitsus peab astuma tagasi“, kutsutud pöördumise esitajate esindaja; kollektiivsest pöördumisest „EXIT – Eesti lõpetab kuulumise Euroopa Liitu“, kutsutud pöördumise esitajate esindaja; kollektiivsest pöördumisest „Siseminister Kristian Jaani peab tagasi astuma“, kutsutud pöördumise esitajate esindaja; kollektiivsest pöördumisest „Ka kõrgemad riigiteenistujad saavad väiksema palgaga hakkama“, kutsutud pöördumise esitajate esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungilõiguskantsleri kirjast teemal otsustusõigus eelarve üle, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; Euroopa poolaasta kevadpaketist;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kaitsevalmiduse aruteluõppusest, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet ning Siseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad (Kaitseministeerium);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – e-apteekidest kolmandale inimesele retseptiravimite väljastamisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Õiguskantsleri Kantselei, Ravimiameti, Andmekaitse Inspektsiooni ja Eesti Arstide Liidu esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – ülevaade 1. juunil toimunud NATO välis- ja kaitseministrite kohtumisest, Eesti seisukohad 14. juunil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite mitteametlikul videokohtumisel, Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (401 SE), Eesti edasised tegevused Arktika suunal, Euroopa Liidu sanktsioonide rakendamisest Valgevene režiimi suhtes, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets;

õiguskomisjoni videoistungilkaristusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (373 SE), kutsutud eelnõu algatajate ja Justiitsministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisel istungil – kell 8: ajakirjanduses avaldatud väidetest peaminister Jüri Ratase poolt avalike vahendite erahuvides kasutamise kohta, kutsutud peaministri büroo endised juhid Tanel Kiik ja Johannes Merilai.

Sündmus

Kell 15.45 Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Rumeenia suursaadiku Călin-Rolo Stoicaga.

Kolmapäev, 9. juuni

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035. Ettekande teevad haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning kultuurikomisjoni esimees Aadu Must.

Kolmas lugemine – üks eelnõu: infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE).

Teine lugemine – kaheksa eelnõu: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE), veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE), keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE), kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE), e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE), toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE), kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE), põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE), äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu (394 SE).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu Toimetiste uue numbri esitlus. Värske ajakirja fookuses on COVID-19 kriis. Uut numbrit tutvustavad Eesti Perearstide Seltsi COVID-19 töörühma liige Karmen Joller ja kommunikatsiooniekspert Ilmar Raag. Paneeli juhib RiTo peatoimetaja Tiina Kaalep. Esitlusest toimub veebiülekanne (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Taani parlamendi esimehe Henrik Dam Kristenseniga.

Neljapäev, 10. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Ebavõrdsus Eestis – kas vaesusest saab välja kärpida?“ arutelu. Ettekande teevad majandusanalüütik Madis Aben, mõttekoja Praxis programmijuht Mari-Liis Sepper, loovettevõtluse teadur Andres Rõigas ja Riigikogu liige Riina Sikkut.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisel videoistungil – jahipiirkondade kasutusõiguse lubade pikendamisest, kutsutud Jahimeeste Seltsi, Kaubandus-Tööstuskoja, Erametsaliidu, Keskkonnaameti, Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 15: kollektiivsest pöördumisest „Tootjavastutuse laiendamine sigaretikonile kui ohtlikule jäätmele“, kutsutud algatajate, Keskkonnaministeeriumi ja sigarettide maaletoojate esindajad;

õiguskomisjoni videoistungilRiigikogu otsus „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine“ (405 OE), töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu (392 SE), kutsutud riigi peaprokurör Andres Parmas, Justiitsministeeriumi, Riigikohtu, Harju maakohtu, Eesti Advokatuuri, Siseministeeriumi ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Jüri Ratas ütleb avasõnad Arenguseire Keskuse virtuaalsel aastakonverentsil „Teistmoodi tulevik“. Konverentsil osaleb ka Riigikogu liige Andrei Korobeinik. Registreeruda saab siin.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Kosovo presidendi Vjosa Osmani-Sadriuga.

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas ja aseesimees Riina Sikkut kohtuvad Kosovo presidendi Vjosa Osmani-Sadriuga.

Kell 13.15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas avab Toompea lossi Riigikogu esimeeste galeriis kunstnik Laurentsiuse portreemaali XIV Riigikogu esimehest Henn Põlluaasast.

Kell 14.45 – Eesti-Ukraina parlamendirühm kohtub Donbassi ajakirjanikega (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 18.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub videosilla vahendusel Prantsuse Rahvusassamblee väliskomisjoni esimehe Jean-Louis Bourlangesega.

Reede, 11. juuni

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 14.–15. juunil toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; Eesti seisukohad 14.–15. juunil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu kohtumisel, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ja keskkonnaminister Tõnis Mölder; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu ettepanek, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb impordi ja teatavate tarnete maksuvabastust seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Riigikogu delegatsiooni kinnitamine osalemaks Euroopa tuleviku konverentsi täiskogul;

majanduskomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 11: elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE);

väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisel videoistungil – kell 8.15: Eesti seisukohad 14. juunil Brüsselis toimuval NATO tippkohtumisel, kutsutud peaminister Kaja Kallas.

Sündmus

Riigikogu esimees Jüri Ratas külastab Eesti kodukandi aasta küla konkursi raames koos hindamiskomisjoniga Kirepa küla Tartumaal, Hargla küla Valgamaal ja Kabli küla Pärnumaal.

Laupäev, 12. juuni

Kell 9 – Riigikogu täiendav istung

Täiendava istungi päevakorras on töönädala päevakorda kinnitatud, kuid sellel töönädalal läbi arutamata jäänud päevakorrapunktid, välja arvatud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Ebavõrdsus Eestis – kas vaesusest saab välja kärpida?” arutelu.

Istung kestab kuni päevakorra ammendumiseni, aga mitte kauem kui kell 21.

Sündmused

Kell 11 – väliskomisjon kohtub Prantsuse Senati välis- ja riigikaitsekomisjoni esimehe Christian Camboniga. Kohtumisel osaleb ka riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa.

Kell 18 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Prantsusmaa Senati välis- ja riigikaitsekomisjoni esimehe Christian Camboniga.

Pühapäev, 13. juuni

Kell 10 – Riigikogu täiendav istung

Juhul, kui laupäevase täiendava istungi päevakorras olevad päevakorrapunktid ei saa läbi arutatud, toimub teine täiendav istung algusega kell 10 kuni päevakorra ammendumiseni, aga mitte kauem kui 14. juuni kell 9.

Teise täiendava istungi päevakorras on kõik need päevakorrapunktid, mis jäid esimesel täiendaval istungil läbi arutamata.

Välislähetus

9. – 11. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti, Läti ja Leedu parlamendi väliskomisjonide esimeeste ühisvisiidil Berliini Saksamaale.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside