Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 10. töönädal 7. – 10. detsembrini

Esmaspäev, 7. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kaitseminister Hannes Hanso vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele investeeringute kohta Kaitseliidu võimekuse arendamiseks (nr 89) ning kaitseväe juhataja ja õhuväe ülema sekkumisest päevapoliitikasse (nr 98).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 10. – 11. detsembril toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (transport, telekommunikatsioon) istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 9. – 10. detsembril toimuval mitteametlikul arengukoostöö ministrite kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi elektroonilise side õigusraamistiku hindamist ja läbivaatamist käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine ELi otsusele Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli ELi nimel sõlmimise kohta, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja.

kultuurikomisjonis – huvihariduse kontseptsiooni tutvustamine, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), kutsutud kristlike erakoolide esindajad; välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (70 SE); Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE).

maaelukomisjonis – maapiirkondade varustatus energiaga, kutsutud Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ja Elektrilevi OÜ juhatuse esimees Tarmo Mere, majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad ning Võrumaa omavalitsusjuhid ja ametnikud (konverentsisaal).

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine ettevõtlusminister Liisa Oviiriga tegevusplaanide teemal; Eesti seisukohad ELi elektroonilise side õigusraamistiku avaliku konsultatsiooni teemal, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; kohtumine KredEx-i esindajatega (SmartCap).

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad; Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Aaro Mõttus, Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe ja valimiste osakonna juhataja Priit Vinkel; ELi asjade komisjonile arvamuse andmine Euroopa Komisjoni rände tegevuskava teise rakenduspaketi kohta, kutsutud siseministeeriumi esindajad.

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (85 OE); 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE).

riigikaitsekomisjonis – ülevaade 1. – 2. detsembril toimunud NATO välisministrite kohtumisest, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuste eelnõud kaitseväe missioonide pikendamise kohta (131 OE), (132 OE), (133 OE), (134 OE), (135 OE), (136 OE), (137 OE), (138 OE); riigikaitseseaduse muutmisega seotud küsimused.

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti Ametiühingute Keskliidu kollektiivne pöördumine esimeste haiguspäevade hüvitamise taastamiseks, kutsutud haigekassa, sotsiaalministeeriumi, ametiühingute keskliidu, kaubandus- tööstuskoja, tööandjate keskliidu ja Praxise esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE); sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE); sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE) (ruum L333).

väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liikmed, Fenno-Ugria Asutuse, kultuuriministeeriumi, välisministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ning siseministeeriumi esindajad; ülevaade Eesti seisukohtadest 9. detsembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (arenguministrid) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja; informatsioon komisjoni liikmete tegevusest.

õiguskomisjonis – kell 11.15: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rände tegevuskava teise rakenduspaketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindaja; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses eelnõu (80 SE); võlaõigusseaduse § 403¹ täiendamise seaduse eelnõu (106 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja.

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusest ja järelevalvest nende tegevuse üle, kutsutud peaminister Taavi Rõivas.

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: GRECO IV hindamisvooru vastavusaruanne, huvide deklaratsioonide kontrollimine (ruum L332.)

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Lasteaiakohtade kättesaadavus valdades ja linnades“ arutelu, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu kodanikuliikumise Avalikult Haridusest petitsiooni seoses erakooliseadusega.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on jõulueelsel kohtumisel Nõmme sotsiaalkeskuses ja kell 14 Nõmme sotsiaalmajas.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Jaapani suursaadiku Tetsuro Kaiga.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Riigikogu hoone vestibüülis traditsioonilise Võrumaa käsitöönäituse, mis on osa Võrumaa omavalitsusjuhtide ja ametnike ühisest kohtumistest Riigikogus ja ametkondades 7. – 8. detsembril. Võrumaa päevade raames osaletakse maaelukomisjoni istungil, kus on kõne all maapiirkodade energiavarustus. Kohtumisel Riigikogu liikmetega on arutusel kohalike omavalitsuste teehoiu rahastamine.

Kell 15.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Riigikogu Kantselei kampaania “101 selfit” raames võitjaga.

Teisipäev, 8. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 7 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (150 OE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (102 OE); tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE); erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE); käibemaksuseaduse § 30 muutmise seaduse eelnõu (148 SE) alkoholiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (111 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE); raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (65 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE), kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Tartu linnavalitsuse esindajad; erakooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE); peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast, kutsutud peaminister Taavi Rõivas.

maaelukomisjonis – ülevaade haldusreformi ettevalmistusest, kutsutud riigihalduse minister Arto Aas; rahvusvahelisest põllumajandus-, toiduainete- ja aiandusnäitusest Internationale Grüne Woche 2016.

majanduskomisjonis – Arengufondi aruande “Eesti energiamajandus 2015” põhisõnumite kuulamine; kohtumine AS-i Nordic Aviation Group juhtidega; ehitusseadustikust tuleneva pädeva isikuna töötamise piirangust, kutsutud Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindajad.

põhiseaduskomisjonis – 13.15: välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE); kutsutud siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad, Riigikohtule arvamuse andmine kriminaalmenetluse seadustiku § 141 lg 1 põhiseaduspärasuse kohta.

rahanduskomisjonis – tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE); maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE); käibemaksuseaduse § 30 muutmise seaduse eelnõu (148 SE); ülevaade Euroopa Komisjoni hinnangust eelarvekavadele ja 2016. aasta majanduskasvu analüüsist, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik Katrin Höövelson.

riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel.

sotsiaalkomisjonis – tervise- ja tööministri ülevaade esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamisest, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rände tegevuskava teise rakenduspaketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; lesepensioni seaduse eelnõu (110 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja.

õiguskomisjonis – 16.00: kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on jõulueelsel kohtumisel Kesklinna sotsiaalkeskuses ja kell 15 Loksa kultuurikeskuses.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub uue USA suursaadiku James Melviniga.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Jordaania ajakirjanikega.

Kolmapäev, 9. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 7 eelnõu: välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (70 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE); sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE); sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE); tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE); elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE).

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE).

Teine lugemine – 12 eelnõu: Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (131 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (132 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med” eelnõu (133 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (134 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel” eelnõu (135 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis” eelnõu (136 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis” eelnõu (137 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (138 OE); Riigikogu otsuse “Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (85 OE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE); Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE); tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE).

Ülevaade avaliku teenistuse 2014. aasta aruandest.
Ettekandja riigihalduse minister Arto Aas.

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9.30: väljasõiduistung siseministeeriumisse, Riigikontrolli kontrolliaruannete „Siseministeeriumi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ ning „Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu.

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Tarvastu valla lasteaednike grupiga.

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on jõulueelsel kohtumisel Pirita sotsiaalkeskuses.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Saksamaa parlamendipraktika pilootprojektides osalevate ametnikega.

Neljapäev, 10. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (65 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (71 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad.

õiguskomisjonis – 15 minutit pärast Riigikogu täiskogu istungit: kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 8 – Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad Suurbritannia välisministeeriumi Euroopa Liidu osakonna peadirektor Richard Woodi ja suursaadik Christopher Bruce Holtbyga.

Kell 10.15 – Euroopa Liidu asjade komisjon ja väliskomisjon kohtuvad Ungari välisministri Péter Szijjártóga.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eesti Olümpiakomitee esindajatekogu istungil.

Kell 11.15 – väliskomisjon kohtub Uus-Meremaa erisaadiku Sir Jim McClayga (L251).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on jõulueelsel kohtumisel Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses ja kell 14 Lasnamäe sotsiaalkeskuses.

Reede, 11. detsember

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 10: Eesti seisukohad 15. detsembril WTO 10. ministrite konverentsi raames Nairobis toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud ettevõtlusminister Liisa Oviir; Eesti seisukohad 14. detsembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil ja 15. detsembril toimuval üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; Eesti seisukohad 17.-18. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Taavi Rõivas; Eesti seisukohad 14.-15. detsembril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ja keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 16. detsembril toimuval ELi keskkonnaministrite nõukogu istungil, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja.

Sündmused

Pühapäev, 13.detsember

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kuulutab välja Eestimaa jõulurahu Jõgeval.

Välislähetused

3. – 8. detsember
Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb Pariisis ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungil, mille eesmärk on jõuda kõigi konventsiooni osalistega ülemaailmse kliimakokkuleppe allkirjastamiseni.

5. – 9. detsember
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja komisjoni liikmed Ants Laaneots ja Kadri Simson osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee transatlantilisel foorumil Washingtonis.

6. – 8. detsember
Eesti-Valgevene parlamendirühma liikmed Einar Vallbaum, Valeri Korb, Dmitri Dmitrijev ja Peeter Ernits on töövisiidil Valgevenes.

6. – 7. detsember
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil Brüsselis.

9. – 13. detsember
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb EAS-i kutsel Eesti toidu turundusprogrammis ja kohtumistel Venemaa turismi- ja toitlustusettevõtjatega Moskvas.

10. – 13. detsember
Kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must osaleb Balti Assamblee presiidiumi istungil ja GUAM (Gruusia, Ukraina, Armeenia ja Moldova) Parlamentaarse Assamblee 8. istungjärgul Kiievis.

13. – 15. detsember
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Büroo koosolekul Londonis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside