Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 10. töönädal 4.–7. detsembrini

Esmaspäev, 4. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – kaks valitsuse usaldusküsimusega seotud eelnõu: maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE) ning liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE).

Riigikogu liikmete arupärimistele regionaalpoliitika (nr 294), toidusõltumatuse tagamise (nr 127), kormoranide (nr 276), maksupaketi terviklike mõjude (nr 297 ja 301) ja käibemaksu tõusu kohta (nr 323) vastab regionaalminister Madis Kallas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 7. detsembril toimuval eurorühma kohtumisel ja 8. detsembril toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev; Eesti seisukohad 7.–8. detsembril toimuval konkurentsivõime nõukogu kohtumisel, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistungil – kell 11.10: Liivi lahe kalapüügipiirangud ja püügiandmete digitaliseerimine, kutsutud regionaalminister Madis Kallas ning Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Mereinstituudi ja huvirühmade esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade maakoolidest ja koolivõrgust Arenguseire Keskuse ja EBSi uuringute ainetel, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud kliimaminister Kristen Michal; riigivaraseaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (327 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mis käsitleb mänguasjade ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/48/EÜ – COM(2023) 462, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks“ eelnõu (336 OE); Riigikogu otsuse „Riigi 2022. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (309 OE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad finantsasutuste klientide andmete jagamise ja makseteenuste regulatsiooni muutmise ettepanekute kohta; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile: rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (310 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (311 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (312 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis“ eelnõu (313 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus“ eelnõu (314 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (315 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis“ eelnõu (316 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (317 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini“ eelnõu (318 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele koostada kuni 2045. aastani ulatuv terviklik riigikaitse arenguvisioon ja sellest lähtuv uus erakorraline riigikaitse arengukava kuni aastani 2034“ eelnõu (322 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks ka vajadusel finantsabi“ eelnõu (331 OE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Maksu- ja Tolliameti peadirektori Raigo Uukkiviga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: rikkumisest teavitaja kaitse korruptsioonivastase meetmena ja tööalasest Euroopa Liidu õigusest rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (257 SE), kutsutud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindaja (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Eesti riigipiiri ehitus, kutsutud Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Teisipäev, 5. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – kolm valitsuse usaldusküsimusega seotud eelnõu: riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (298 SE), keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) ning looduskaitseseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad mänguasjade ohutuse määruse kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi sõnaselgete keskkonnaväidete põhjendamise ja edastamise kohta (roheväidete direktiiv), kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu ülevaade 2022. aasta tegevusest, kutsutud ERRi nõukogu esindajad; ERRi uue telekompleksi ehitamise ettevalmistamine, kutsutud ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann ja juhatuse esimees Erik Roose;

maaelukomisjonis – kohtumine valitsuse eriesindajaga Ida-Virumaal Jaanus Purgaga; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE); Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE), kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – Riigikontrolli auditiaruanded „Eesti elektrisüsteemi valikud“ ja „Elektriga varustamise kindlus Eestis“, kutsutud Riigikontrolli ja Kliimaministeeriumi esindajad; koostöö Riigikontrolliga, kutsutud Riigikontrolli esindajad; arvamuse andmine väliskomisjonile: Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Liidu ja Ida-Aafrika Ühendusse kuuluva Keenia Vabariigi vahelise majanduspartnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamine, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis kollektiivne pöördumine „Petitsioon automaksu kehtestamise vastu“; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (337 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – Mereväe arengud, kutsutud Mereväe ülem kommodoor Jüri Saska (Miinisadam);

õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) eelnõu (232 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Lauri Hussar ja Kagu-Eesti toetusrühma liige Anti Allas kohtuvad Võrumaa omavalitsuste esindajatega.

Kell 12 – õiguskomisjoni esimees Eduard Odinets kohtub Moldova delegatsiooniga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 14 – Riigikogu esimees Lauri Hussar avab Võrumaa käsitöönäituse (Riigikogu hoone vestibüül).

Kolmapäev, 6. detsember

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – kolm valitsuse usaldusküsimusega seotud eelnõu: kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse täiendamise seaduse eelnõu (305 SE), riigieelarve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (304 SE) ning 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE).

Teine lugemine – üheksa eelnõu: Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (310 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (311 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (312 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis“ eelnõu (313 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus“ eelnõu (314 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (315 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis“ eelnõu (316 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (317 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini“ eelnõu (318 OE).

Esimene lugemine – kaheksa eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks“ eelnõu (336 OE), Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu valdkonna asjatundjast liikme nimetamine“ eelnõu (348 OE), ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) eelnõu (308 SE), vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) eelnõu (227 SE), Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (226 SE), infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (224 SE), karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu (76 SE) ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (243 SE).

Komisjoni istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruanne „Koduteenuste korraldus“, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning Linnade ja Valdade Liidu, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tartu linnavalitsuse, Saaremaa vallavalitsuse ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Neljapäev, 7. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – viis eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine mõttekoja SALK poolt valimiste mõjutamisega seotud asjaolude uurimiseks“ eelnõu (251 OE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (85 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE) ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Majanduskomisjonis – Auvere elektrijaama toimekindlus, kutsutud Enefit Power ASi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: ühisteatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule ja nõukogule „Euroopa majandusjulgeoleku strateegia“, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1806 peatamiskorra läbivaatamise osas, kutsutud Siseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad; kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

väliskomisjonis – kell 13: seisukoha andmine: Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Liidu ja Ida-Aafrika Ühendusse kuuluva Keenia Vabariigi vahelise majanduspartnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamine, ning arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu laienemispoliitika teatise kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele viia Eesti Vabariigi suursaatkond Iisraelis Tel Avivist Jeruusalemma“ eelnõu (325 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele tühistada Välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi peakonsulaadi sulgemisest New Yorgis“ eelnõu (328 OE).

Sündmus

Kell 18 – Riigikogu esimees Lauri Hussar tervitab vandeandmise tseremoonial Kaitseliidu Toompea malevkonna liikmeid (Valge saal).

Reede, 8. detsember

Kell 11 – täiskogu täiendav istung

Teine lugemine – üks valitsuse usaldusküsimusega seotud eelnõu: 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE).

Teine lugemine – üheksa eelnõu: Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (310 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (311 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (312 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis“ eelnõu (313 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus“ eelnõu (314 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (315 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis“ eelnõu (316 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (317 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini“ eelnõu (318 OE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks“ eelnõu (336 OE).

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 9: seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse kohta, mis käsitleb mänguasjade ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/48/EÜ COM(2023) 462, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „2023. aasta teatis ELi laienemispoliitika“ kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 12. detsembril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Margus Tsahkna; Eesti seisukohad 11.–12. detsembril toimuval ELi põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil, kutsutud regionaalminister Madis Kallas;

väliskomisjonis – kell 10.30: Eesti seisukohad 11. detsembril toimuval ELi välisasjade nõukogu kohtumisel, ülevaade 28.–29. novembril toimunud NATO välisministrite kohtumisest ning 30. novembril ja 1. detsembril toimunud Euroopa Koostöö- ja Julgeolekuorganisatsiooni (OSCE) välisministrite kohtumisest, kutsutud välisminister Margus Tsahkna.

Sündmused

Kell 9.20 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Eesti Olümpiakomitee esindajatega, kes assisteerivad päikesetõusul olümpialiikumise 100. aastapäeva puhul riigilipu heiskamist Pika Hermanni torni.

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Saue Päevakeskust, Kesklinna Sotsiaalkeskust ning Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingut.

Kell 13 – Riigikogu esimees Lauri Hussar osaleb Eesti Olümpiakomitee 100. aastapäeva tähistamisel (Tallinna raekoda).

Välislähetused

27. november – 6. detsember
Riigikogu liige Kristo Enn Vaga osaleb konverentsil „Effective legislative practices and constituent outreach“ Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

29. november – 4. detsember
LGBT+ kogukonna toetusrühma esimees Eduard Odinets osaleb Victory Institute’i konverentsil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

30. november – 4. detsember
Riigikogu liige Martin Helme osaleb algatuse Identiteedi ja Demokraatia Partei juhtide kohtumisel Firenzes Itaalias.

2.–6. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson on visiidil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

2.–7. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Raimond Kaljulaid ja liige Jüri Ratas (2.–6. detsember) osalevad NATO PA transatlantilisel foorumil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

3.–5. detsember
Eesti-Iirimaa parlamendirühma liige Andres Sutt osaleb kohtumistel Dublinis Iirimaal.

4.–10. detsember
Riigikogu liige Luisa Rõivas osaleb rahvusvahelisel konverentsil “Shaping the Future: Transitional Thinking in a World of Uncertainty“ Marrakechis Marokos.

5.–6. detsember
Riigikogu liige Helle-Moonika Helme osaleb palvushommikusöögil Euroopa Parlamendis Brüsselis Belgias.

7.–9. detsember
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Enn Eesmaa osaleb SaarLorLux regiooni Parlamentaarse Assamblee plenaaristungil Trieris Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside