Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 16. töönädal 30. maist – 2. juunini

Esmaspäev, 30. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas lepingu sõlmimise kohta ÜRO pagulasagentuuriga (nr 203) ja Kreeka olukorra kohta (nr 216); majandus- ja taristuminister Kristen Michal lennuühenduse kohta saarte ja mandri vahel (nr 208); justiitsminister Urmas Reinsalu kollektiivse pöördumise „Lõpetada erakondade ületoitmine!“ ja justiitsministri 14. septembri 2015 vastuse kohta (nr 205); rahandusminister Sven Sester majandusprognoosi ja kasvu turgutamise kohta (nr 202), Kreeka finantsolukorra ja kolmanda abipaketi efektiivsuse kohta (nr 206), majanduskasvu väljavaadete kohta (nr 212) ja riigi eelarvestrateegia 2017-2020 kohta (nr 215).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Euroopa Komisjoni riigipõhised soovitused Eestile, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik Katrin Höövelson; ülevaade Eesti Startup Compassi raportist, kutsutud Startup Estonia esindajad; seisukoha andmine ELi otsuse eelnõu kohta, millega antakse luba tõhustatud koostööks kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (226 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE); erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE);

maaelukomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruanne “Euroopa Kalandusfondi vesiviljelustoetuste mõju”, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse eelnõu (237 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal; energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: riigireformi juhtrühma moodustamine, kutsutud Riigikogu liikmed Tanel Talve, Aivar Kokk, Martin Helme ja Külliki Kübarsepp; avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) (240 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; justiitsministeeriumi koostatud poliitilise süsteemi analüüsi tutvustus; Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE), kutsutud ettevõtlusminister Liisa Oviir ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ekspert;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE); vastuvõetud seadustest;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Õiguskantsleri märgukiri õiguste tutvustamine joobe tuvastamisel, kutsutud siseministeeriumi, justiitsministeeriumi ja õiguskantsleri kantselei esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade töö tõhustamisest ja järelevalvest nende tegevuse üle, kutsutud peaminister Taavi Rõivas;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine; Riigikogu liikmete 2016. aasta huvide deklaratsioonide laekumise vahekokkuvõtte läbivaatamine; Ukraina Ülemraada korruptsioonivastase ennetuse ja võitluse komisjoni tööst, kutsutud vastava komisjoni ametnik Jekaterina Višnevskaja (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Valitsuse tegevus riigi lennundusettevõtete arendamisel“ arutelu, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal¸ LHV juhatuse liige Erkki Raasuke ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tallinna Muusikakeskkooli II klassi õpilastega.

Teisipäev, 31. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek vanemahüvitise seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks
Ettekandjad õiguskantsler Ülle Madise, põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet ja sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk

Õiguskantsleri ettepanek tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsete piirangute Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks
Ettekandjad õiguskantsler Ülle Madise, põhiseaduskomisjoni aseesimees Jüri Adams ja õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof

Heaolu arengukava 2016–2023
Ettekandjad sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk

Teine lugemine – 1 eelnõu: riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE); riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (210 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (218 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses riigi maksevahendite valdkonnaga“ eelnõu (216 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Väikese väina avade arutelu, kutsutud Saaremaa omavalitsuste, initsiatiivgrupi ja keskkonnaministeeriumi esindajad; arutelu kalapüüginõuete rikkumisest Pärnu lahes, kutsutud MTÜ Liivi Lahe kalanduskogu, keskkonnaministeeriumi ja maaeluministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (219 OE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – Eesti maaelu arengukava 2014-2020 rakendamise hetkeseis, kutsutud maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE); arenguseire seaduse eelnõu (239 SE);

põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (208 SE), kutsutud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esindaja; rahanduskomisjonile arvamuse andmine isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE) § 1 kohta, kutsutud siseministeeriumi esindaja; haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE);

rahanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni majanduspoliitilised soovitused Eestile 2016 a.; sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (214 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega” eelnõu (227 OE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE); Kaitseväe suurõppuse “Kevadtorm 2016” järelteavitus, kutsutud Kaitseväe esindaja;

sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad, mis käsitlevad Euroopa Liidu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide vahelist partnerlust pärast 2020. aastat, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad ELi otsuse eelnõu kohta, millega antakse Euroopa Komisjonile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale mandaat ELi nimel alustada ja pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Mehhiko vahel kehtiva üldlepingu uuendamiseks, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (242 SE), kutsutud välisministeeriumi esindaja; kokkuvõte 22.-24. mail toimunud väliskomisjoni töövisiidist Prantsusmaale;

õiguskomisjonis – Eesti seisukoht ELi otsuste eelnõudele, millega volitatakse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ELi nimel allkirjastama ja sõlmima, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

Tallinna sadama uurimiskomisjonis – kell 16: Väinamere Liinid OÜ-le saadetava vastuskirja arutelu; uurimiskomisjoni lõpparuande projekti arutelu (ruum L332).

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisoni esimees Marko Mihkelson kohtub Balti Kaitsekolledži kõrgema juhtimiskursuse õppuritega.

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Kaitseliidu Tallinna maleva puude istutamise tseremoonial.

Kolmapäev, 1. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Justiitsminister Urmas Reinsalu poliitiline avaldus õigusloome mahu vähendamise kava rakendamisest
Ettekandja justiitsminister Urmas Reinsalu

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE); toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE).

Teine lugemine – 7 eelnõu: erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE); loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu (222 SE); tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE); kiirgusseaduse eelnõu (169 SE); kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (203 SE); riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE); Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (244 OE); ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE); hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (243 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruannete tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad; komisjoni raporti „Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis“ kinnitamine (ruum L263);

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Moldova ja Tuneesia parlamendiliikmetega (konverentsisaal).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne lastekaitsepäeva raames korraldatud üritusel „Lastega ja lastele“ (Õiguskantsleri kantselei).

Neljapäev, 2. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (219 OE).

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – kell 13:  arvamuse andmine väliskomisjonile: Eesti seisukoht ELi määruse eelnõu kohta, mis reguleerib kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu liidu riigihangete siseturule ning selliseid menetlusi, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele; ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE); energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE); arenguseire seaduse eelnõu (239 SE);

rahanduskomisjonis – 10 minutit pärast Riigikogu istungi lõppu: isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – kell 13.05: 13. mail jõustunud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatused; Seli tervisekeskuse külastamine ja kohtumine lahingutegevuses haavata saanud Ukraina relvajõudude kaitseväelastega;

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade ELi sanktsioonidest seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

Tallinna sadama uurimiskomisjonis – kell 16: uurimiskomisjoni lõpparuande projekti arutelu (ruum L332).

Sündmused

Kell 14.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub õigusloomejuhtide ümarlauaga (ruum L333).

Kell 22 Riigikogu esimees Eiki Nestor ütleb NUKU korraldatava etenduskunstide festivali TREFF avamisel tervitussõnad (Lossi plats).

TREFFi etendused

Kell 15 – Ariel Doron “Pinhas ehk Punch pühal maal” (Lossi plats)

Kell 16 – Kompanii Chemin de Terre “Lapskosmonaut” (Komandandi maja hoov) Piletiga

Kell 17 – Ariel Doron “Pinhas ehk Punch pühal maal” (Lossi plats)

Kell 19 – Kompanii Chemin de Terre “Lapskosmonaut” (Komandandi maja hoov) Piletiga

Kell 22 – Festivali avalavastus, kompanii Maria Baric “Ave Fenix” (Lossi plats)

Reede, 3. juuni

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 6.-7. juunil toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (transport ja energeetika) istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal; seisukoha andmine ELi otsuste eelnõude Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 9 – kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must ja kultuurikomisjoni liige Krista Aru teevad avakõne Balti Assamblee haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni istungil Tartus, kus peateemad on diplomite ja teaduskraadide vastastikune tunnustamine Balti riikides ning koostöö kõrghariduse ja teaduse valdkonnas (hotell London).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Tallinna perekonnaseisuameti 90. aastapäeva tähistamisel.

TREFFi etendused

Kell 12 – Teater Anonima “Maantee” (Kuberneri aed)

Kell 15 – Teater Anonima “Maantee” (Kuberneri aed)

Laupäev, 4. juuni

Sündmused

Kell 7 – Riigilipu piduliku heiskamise tseremoonia Eesti lipu päeva puhul. Tseremoonial peavad kõne Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei, õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Osalevad Eesti Naislaulu Seltsi koorid, Kaitseväe orkester, Kaitseliit liputoimkonnaga, skaudid, gaidid, akadeemilised organisatsioonid, mitmed seltsid ja ühingud oma lippudega. Lipupäevaga tähistatakse 132. aasta möödumist sinimustvalge lipu pühitsemisest Otepääl (Toompea, Kuberneri aed).

Kell 11 – 15 huvilistel võimalus külastada Pika Hermanni torni.

Kell 11.30 riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti lennupäevadel lennundusmuuseumis (Ülenurme, Tartumaa).

TREFFi etendused

Kell 12 – Teater Anonima “Maantee”  (Kuberneri aed)

Kell 15 – Teater Anonima “Maantee”  (Kuberneri aed)

Kell  13 – Teatrikompanii Mue/tte “Mees nagu orkester” (Lossi plats)

Kell  17 – Teatrikompanii Mue/tte “Mees nagu orkester”  (Lossi plats)

Pühapäev, 5. juuni

Sündmused

TREFFi etendused

Kell 12 – Teater Anonima “Maantee” (Kuberneri aed)

Kell 15 – Teater Anonima “Maantee” (Kuberneri aed)

Välislähetused

27. – 30. mai
Riigikogu liikmed Sven Mikser, Kadri Simson, Ants Laaneots ja Marko Mihkelson osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungjärgul Albaanias, Tiranas.

27. – 31. mai
Riigikogu liikmed Imre Sooäär ja Henn Põlluaas (27.-30.05) osalevad Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) komiteede istungitel ja 12. plenaaristungil ning kohtuvad Maroko Eesti Seltsi liikmetega Tangieris, Marokos.

29. mai – 1. juuni
Riigikogu liige Juhan Parts osaleb konverentsil Chisinau Finance Conference Moldovas.

30. mai – 1. juuni
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb ELi seminaril “Olukord Euroopa Liidus ning selle mõju Eestile” Brüsselis.

31. mai – 1. juuni
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Saksamaa Baieri liidumaa parlamendi juhatuse esimehe Barbara Stammiga ning Baieri liidumaa põllumajandusministriga Münchenis.

2. juuni
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Tšehhi Parlamendi Saadikutekoja aseesimehe Peter Gazdikiga Prahas.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside