Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 10. töönädal 3. – 9. detsembrini

Esmaspäev, 3. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 6.–7. detsembril toimuval ELi justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu terroristliku veebisisu leviku tõkestamise kohta (COM(2018) 640), kutsutud Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigi Infosüsteemi Ameti ning Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad; Eesti seisukohad 6.–7. detsembril toimuval ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut; Euroopa Liidu asjade menetlemisest Riigikogus, kutsutud Riigikogu Kantselei esindaja;

keskkonnakomisjonis muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti, Keskkonnaministeeriumi, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Erametsaliidu esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ elluviimisest, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar ja Eesti Olümpiakomitee asepresident Tõnu Tõniste; koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli esindajad; bussiliikluse korraldusest Võrumaal, kutsutud Võrumaa omavalitsusjuhid, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Maanteeameti esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis – kell 11.10: EASi strateegilise tegevuskava 2019–2023 tutvustus, kutsutud EASi juhatuse esimees Alo Ivask ja nõukogu esimees Erki Mölder; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad tehisintellekti teatise kohta – COM (2018)237;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine ELAKile Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse terroristliku veebisisu leviku tõkestamise eelnõu kohta, kutsutud Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõude kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Sotsiaalministeeriumi esindajad; isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE); isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (694 OE); Riigikogu otsuse Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine eelnõu (751 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti täpsustatud seisukohad Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) reformi aruteludes; investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;

riigikaitsekomisjonis ülevaade Brüsselis 19.–20. novembril toimunud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; Kaitseväe korralduse seaduses väärteona sätestatud Kaitseväe loata Kaitseväe territooriumil, selle kohal osaliselt või täielikult automaatse või kaugjuhitava sõiduki loata kasutamine, kutsutud Kaitseväe esindajad; Kaitseväe droonide kasutamise regulatsiooni ja lennundusmäärustiku arengutest, kutsutud Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE), sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti välismajanduspoliitika ja väliskaubanduspoliitika lühi- ja pikemaajalised prioriteedid, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist; ülevaade 28. novembril toimunud Gruusia presidendivalimiste teisest voorust, kutsutud Eesti suursaadik Gruusias Kai Kaarelson (videokonverents); Eesti seisukohad 4.5. detsembril Brüsselis toimuval NATO välisministrite kohtumisel, Eesti seisukohad 6. detsembril Milanos toimval OSCE välisministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Sven Mikser; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE); rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE);

väliskomisjonis – pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikogu avalduse eelnõu „Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga“;

õiguskomisjonis – kell 11.15: tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE), „Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018“ elluviimisest, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; arvamuse andmine ELAKile: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse terroristliku veebisisu leviku tõkestamise eelnõu, kutsutud Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 12.50: komisjonile laekunud avaldusest (ruum L332); osalemine riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil toimuval Riigikontrolli kontrolliaruande „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes“ arutelul (ruum L333);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: ruumilise keskkonna kahanevale ja vananevale elanikkonnale kohandamine, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: valitsuskeskusest ja riigireformist, kutsutud Rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes“ arutelu, kutsutud Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liikmed, Tallinna linnapea Taavi Aas, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Ajalehtede Liidu, Vabaühenduste Liidu ja valimiste valvurite ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb uusaasta erisaate “Mida toob aasta 2019?” salvestusel (Maakri 23a).

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Soome Kohaliku ja Regionaalse Omavalitsuse Liidu (Kuntaliitto) välissuhete direktori Heikki Telakivi ja endise Läti parlamendi liikme Veiko Spolitisega.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Võrumaa meistrite käsitöö näituse (Riigikogu hoone vestibüül).

Teisipäev, 4. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Justiitsminister Urmas Reinsalu ettekanne „Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018“ elluviimise kohta.

Teine lugemine –  2 eelnõu: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE); rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE).

Esimene lugemine – 7 eelnõu: Riigikogu otsuse „Velmar Breti Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (753 OE); Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Malle Seppiku kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (707 OE); Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Eerik Kergandbergi kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (708 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine“ eelnõu (754 OE); Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse muutmiseks ühtseks ja eestikeelseks“ eelnõu (682 OE); Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (697 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni väljasõiduistung tutvumine toidujäätmete käitlemisega (Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus);

kultuurikomisjonis muinsuskaitseseadus (684 SE), kutsutud Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ja Kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – lipumärgi kasutamisest toidupakendite märgistamisel (kiri 2-7/18-109), kutsutud Valgamaa Põllumeeste Liidu, OÜ Eestimaa Lihaveis, Valgamaa Omavalitsuste Liidu, Maaeluministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tarbijakaitseameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Tarbijakaitse Liidu, Eesti Toiduainetööstuse Liidu, advokaadibüroo Sorainen, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ning Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE), kutsutud huvigruppide esindajad (ruum L262);

rahanduskomisjonis – krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); ülevaade Euroopa Komisjoni sügispaketist;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: 11 Kaitseväe rahvusvaheliste missioonide eelnõu (738 OE, 739 OE, 740 OE, 741 OE, 742 OE, 743 OE, 744 OE, 745 OE, 746 OE, 747 OE, 748 OE);

sotsiaalkomisjonis – parlamentaarne kuulamine: ülevaade naiste tugikeskuse teenuse riigihankest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE);

väliskomisjonis – väliskomisjoni kuulamised valmisolekust tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel: Välisministeeriumi küberjulgeoleku valdkonna tegevusest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee, Fenno-Ugria Asutuse, Kultuuriministeeriumi, Välisministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad (ruum L241).

õiguskomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: ELi välispiiride ja tagasisaatmise poliitika tugevdamise pakett, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (642 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ütleb tervitussõnad ja Riigikogu aseesimees Kalle Laanet modereerib Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud foorumit „Riik, kohalik omavalitsus ja poliitika läbi analüüsi prisma“ (Tallinna Ülikool).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Jaan Tõnissoni 150. sünniaastapäevale pühendatud meenemündi esitlusel (Eesti Panga muuseum).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ning riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja komisjoni liikmed osalevad Kaitseväe juhatuse vahetuse tseremoonial (Kaitseväe Peastaap).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet kohtub Kuressaare Gümnaasiumi õpilastega.

Kolmapäev, 5. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Täpse täiskogu istungi päevakorra järjekorraga saab tutvuda siin.

Kultuuriminister Indrek Saare ettekanne „Spordipoliitika põhialuste aastani 2030“ täitmise kohta.

Kolmas lugemine – 7 eelnõu: maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE); äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (712 SE); abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE).

Teine lugemine – 9 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (694 OE); investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE); kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE); muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE); põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE); geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE); pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE); tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE); täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE).

Sündmused

Kell 9 – riigieelarve kontrolli erikomisjon kohtub Kasahstani Riigikontrolli delegatsiooniga (ruum L333).

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ütleb avasõnad foorumil Säästva Arengu Foorum 2018 (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 10 – keskkonnakomisjon osaleb koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusega korraldatud Säästva Arengu Foorumil (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12 – Riigikogu Toimetiste uue numbri esitlus (Toompea lossi näituste saal).

Kell 13.15 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet kohtub Kuressaare Gümnaasiumi õpilastega.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Jaapani keisri sünnipäeva pidulikul vastuvõtul (Mustpeade maja).

Neljapäev, 6. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE).

Sündmus

Kell 9 rahvastikukriisi probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski juhatab sisse komisjoni korraldatud konverentsi „Üleilmne eestlus aastal 2030“. Konverentsi kava on leitav Riigikogu kodulehel. Konverentsist toimub ka veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Toompea malevkonda aastapäeva puhul (Valge saal).

Reede, 7. detsember

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 10: Eesti seisukohad 10. detsembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser (ruum L251);

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11: Eesti seisukohad 11. detsembril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: tehisintellekti teatis (COM (2018)237), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Eesti täpsustatud seisukohad Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) reformi aruteludes, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raamistiku ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, Varjupaiga ja Rändefondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi ühissätete kohta perioodil 2021–2027 (COM(2018) 372–375, 382, 398), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab parlamendi juubeliaastale pühendatud rändnäituse “Riigikogu 100” (Viljandi Raekoja plats).

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa annab külalisloengu Tallinna Majanduskoolis.

Välislähetused

3. – 5. detsember
Riigikogu liige Lauri Luik osaleb Euroopa Kehalise Kasvatuse Assotsiatsiooni konverentsil “European Physical Activity Label for Schools” Luksemburgis.

3. – 9. detsember
Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Raivo Aeg osaleb XII Parlamentaarsel Julgeoleku Foorumil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

4. – 7. detsember
Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt osaleb president Kersti Kaljulaidi ametlikul visiidil Benini Vabariiki.

5. – 8. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb ENPA kultuurikomitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

5. – 9. detsember
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei naisorganisatsiooni (PES Women) konverentsil ja PES kongressil Lissabonis Portugalis.

5. – 12. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Hannes Hanso (8. – 12. detsember) ja Oudekki Loone (6. – 12. detsember) osalevad NATO PA transatlantilisel foorumil ja kõrvalüritustel Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

9. – 10. detsember
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert osalevad Põhjamaade Nõukogu seminaril ning BA ja PN presiidiumi ühisistungil Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside