Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 3. töönädal 26. – 29. septembrini

Esmaspäev, 26. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Rahandusminister Sven Sester vastab Riigikogu liikmete arupärimisele varimajanduse kasvu ja ümbrikupalkadesse suhtumise kohta (nr 232).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: ülevaade Eesti ELi eesistumise ettevalmistustest (valitsuse ja parlamendi tööst), kutsutud Riigikantselei ELi asjade direktor Klen Jäärats ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Keit Kasemets;

keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse eelnõu (213 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu jagatud kohustuse määruse eelnõu kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa uus oskuste tegevuskava. Koostöö inimkapitali tugevdamiseks ning töölesobivuse ja konkurentsivõime suurendamiseks“ kohta, nõukogu soovituste eelnõu oskuste garantii loomise kohta ning nõukogu soovituse eelnõu Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – ülevaade olukorrast seoses sigade Aafrika katku levikuga, kutsutud maaeluministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, veterinaar- ja toiduameti, Eesti Seakasvatajate Liidu, Eesti Jahimeeste Seltsi esindajad (ruum L333);

majanduskomisjonis – kell 11.10: hasartmänguseaduse § 100 muutmise seaduse eelnõu (260 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE); rahandusministeeriumi ülevaade majanduskomisjoni valdkonna ettevalmistatavatest seaduseelnõudest; Eesti ELi eesistumisteemade arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Eesti seisukohad ELi direktiivi eelnõule kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindaja; avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) eelnõu (240 SE); riigikaitsekomisjoni ettepanek kaaluda Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõike 4 muutmise algatamist, kutsutud riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher;

riigikaitsekomisjonis – Montenegro ühinemine NATO-ga, kutsutud Eesti suursaadik Balkani riikides Daniel Erik Schaer; Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendamine; 2016. aasta 13. mail jõustunud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatused;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ülevaade sotsiaalministeeriumi õigusloome kavadest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE), kutsutud: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis – Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendamine – väliskomisjoni liikmete ettepanekute arutelu;

õiguskomisjonis kell 11.15: arutelu liiklusseaduse § 226 rakenduspraktikast ja võimalikest muudatustest karistusnormides, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, justiitsministeeriumi ja Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi esindajad; Eesti seisukohad nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad direktiivi eelnõu suhtes, millega rakendatakse 21. mai 2012. a kokkulepet, mille sõlmisid ELi põllumajandusühistute üldine liit (COGECA), Euroopa Transporditöötajate Föderatsioon (ETF) ja ELi kalandusettevõtete riiklike organisatsioonide ühendus (EUROPÊCHE) ning mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: jälitustoimingute infosüsteemi tutvustus, analüüside võimalused kohtul, politseil ja prokuratuuril, kutsutud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Riigiprokuratuuri esindajad; komisjoni II poolaasta tööplaani arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikmete 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: arutelu sõidukite rentimise, soetamise ja kasutamise kohta ministeeriumides ja kohalikes omavalitsustes, kutsutud rahandusministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Brasiilia suursaadiku Roberto Coliniga.

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Euroopa juuratudengite assotsiatsiooni (The European Law Students Association) delegatsiooniga (ruum L241).

Teisipäev, 27. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 5 eelnõu: Riigikogu otsuse “Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liidu immigrantide ümberjaotamise kava osas“ eelnõu (261 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (286 OE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (248 OE); väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (228 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad direktiivi eelnõu kohta, millega rakendatakse ELi sotsiaalpartnerite sõlmitud kokkulepet, mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja maaeluministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad kriteeriumite kohta, mille alusel tehakse taimekaitsevahendite ja biotsiidide valdkonnas kindlaks hormonaalsüsteemi häirivad ained, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – Eesti seisukohad ELi jagatud kohustuse määruse eelnõu kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; ülevaade rahandusministeeriumi 2016. aasta suvisest majandusprognoosist;

põhiseaduskomisjonis – hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseministeeriumi ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad; riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE), kutsutud kaitseministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – ülevaade Vabariigi Valitsuse algatatud 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõust; sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – Mereväebaasi külastamine;

sotsiaalkomisjonis – riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkus, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – kohtumine Eesti esindajaga Euroopa Liidu juures suursaadik Kaja Taeliga ja välisministeeriumi kantsler Rainer Saksiga; ülevaade Eesti välisesinduste turvalisusest, kutsutud välisministeeriumi kantsler Rainer Saks;

õiguskomisjonis – kell 13.15: arutelu vabatahtliku merepääste regulatsiooni rakendumise üle, kutsutud siseministeeriumi, Lääne prefektuuri, MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste ning MTÜ Päästeliit esindajad; pärast komisjoni arutelu tutvumine Tallinna Vabatahtliku Merepäästeühinguga Tallinna Vanasadamas.

Kolmapäev, 28. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) eelnõu (240 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse eelnõu (237 SE).

Esimene lugemine – 8 eelnõu: laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (279 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (277 SE); Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (242 SE); Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (283 SE); välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE); mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE).

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 12: Eesti seisukohad 3.-4. oktoobril toimuval mitteametlikul ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; Eesti seisukohad 30. septembril toimuval erakorralisel ELi keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9.30: väljasõiduistung sotsiaalministeeriumisse, Riigikontrolli kontrolliaruande „Sotsiaalministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu.

Sündmused

Kell 12.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Montenegro kaitseministri Milica Pejanovic-Djurisiciga.

Neljapäev, 29. september

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Meri ei salli seisvat vett. Merendus kui Eesti majanduse taaskäivitaja” arutelu
Ettekandjad Eesti Vabaerakonna fraktsiooni liige Artur Talvik, viitseadmiral Tarmo Kõuts ja TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger

Esimene lugemine – 1 eelnõu: jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – ülevaade Vabariigi Valitsuse algatatud 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõust, kutsutud rahandusminister Sven Sester;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.15: 26.-27. septembril Bratislavas toimunud ELi kaitseministrite mitteametliku kohtumise järelteavitus, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso.

Sündmused

Kell 9 – sotsiaalkomisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi direktori J. Curell Gotoriga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Iisraeli suursaadiku Dov Segev-Steinbergiga.

Kell 13.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab ühiskonnaõpetuse tunni Rocca al Mare 12. klassi õpilastele.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor, aseesimehed Helir-Valdor Seeder ja Jüri Ratas ning kultuurikomisjoni liikmed osalevad Eesti Rahva Muuseumi avamisel (Tartu).

Reede, 30. september

Sündmused

Kell 9 – kultuurikomisjoni liikmed kohtuvad riigiarhivaari Priit Pirskoga Rahvusarhiivis (Tartu).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ning aseesimehed Helir-Valdor Seeder ja Jüri Ratas osalevad Vabariigi Presidendi korraldataval kohtumisel põhiseaduslike institutsioonide juhtidega (Kadriorg).

Välislähetused

25. september – 1. oktoober
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb rahvusvahelisel astronautika kongressil Mehhikos.

26. – 30. september
Riigikogu liige Mihhail Korb osaleb foorumil Baku International Humanitarian Forum Bakuus, Asebaidžaanis.

28. september – 2. oktoober
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liikmed Külliki Kübarsepp, Mart Nutt ja Mati Raidma osalevad OSCE Parlamentaarse Assamblee sügisistungil Skopjes, Makedoonias.

30. september – 2. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osaleb TEDex konverentsil Ateenas, Kreekas.

30. september – 2. oktoober
Riigikogu liige Jaak Madison osaleb Euroopa Noorte Konservatiivide tippkohtumisel (EYC Freedom Summit 2016) Portos, Portugalis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside