Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 3. töönädal 26.–29. septembrini

Esmaspäev, 26. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele eestikeelsele haridusele ülemineku ettevalmistuste ja kulude kohta (nr 142), Reformierakonna, Isamaa ning Sotsiaaldemokraatide koalitsioonileppe maksumuse ja järgmise aasta riigieelarve kohta (nr 143) ja ettevõtjate toetamise kohta kõrgete elektrihindadega toimetulekul (nr 144) vastab peaminister Kaja Kallas ning arupärimistele 155 mm haubitsate loovutamisest Ukrainale sõjalise abina ja Eesti suurtükiväe edasisest arengust Venemaa-Ukraina sõja kontekstis (nr 137), kindralite koondamise kohta Kaitseväes (nr 141) ja homopropaganda kohta Eesti Kaitseväes (nr 146) vastab kaitseminister Hanno Pevkur.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 29.–30. septembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu kohtumisel (siseturg, tööstus), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu (523 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Konkurentsiameti esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust seoses eestikeelsele õppele üleminekuga, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskavast, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad, Eesti vesiviljeluse mitmeaastasest riiklikust tegevuskavast aastani 2030, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: patendiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE), Justiitsministeeriumi õigusloome plaanid majanduskomisjoni valdkonnas, riigi eelarvestrateegia 2022–2025, kutsutud justiitsminister Lea Danilson-Järg; Õiguskantsleri ettepanek kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Õiguskantsleri Kantselei esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (667 SE); 2022. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu;

riigikaitsekomisjonis – Ukraina sõja õppetundide protsessist, kutsutud Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE), pikaajalise haigusega inimeste töövõimetuse ennetamise süsteemi seaduseelnõu väljatöötamise kavatsusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: Eesti tegevus Ukraina toetamisel, riigi eelarvestrateegia 2023–2026 välispoliitika valdkond ja õigusloomeplaanid, Eesti Vabariigi valitsuse ja Norra Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (646 SE), kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (672 OE); Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (673 OE); Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (674 OE);

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: ettepanek Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2011/83/EL seoses finantsteenuste kauglepingutega ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/65/EÜ (EMPs kohaldatav tekst) – SEC(2022) 203, SWD(2022) 141, SWD(2022) 142, COM(2022) 204, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Justiitsministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; kohtuekspertiisiseaduse eelnõu (644 SE), korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), täitemenetluse seadustiku muutmise ning täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE), kutsutud justiitsminister Lea Danilson-Järg;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.45: Välisluureameti 2022. aasta eelarve täitmisest ja 2023. aasta eelarve vajadustest ja prioriteetidest, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur ja Välisluureameti peadirektor Mikk Marran;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Eesti esindaja kandidaadi Euroopa Kontrollikoja liikme ametikohale nimetamise menetlus, kutsutud riigisekretär Taimar Peterkop, riigikontrolör Janar Holm ja rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusistung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruanne „Riigiteede rahastamise jätkusuutlikkus“, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Transpordiameti, MTÜ Eesti Taristuehituse Liidu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eestikeelsele haridusele üleminek alushariduses ja üldhariduskoolides, kutsutud Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, Õpetajate Ühenduste Koostöökoja ning Eesti Keel Teise Keelena Õpetajate Liidu esindajad.

Teisipäev, 27. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – seitse eelnõu: Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2022.–2023. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (671 OE), Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (676 OE), elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE), kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (633 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (666 SE), keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigikontrolli auditiaruanded „Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise korraldus (järelaudit)“ ja „Keskkonnaeesmärkidega vastuolus olevad majandusmeetmed“, kutsutud Riigikontrolli ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisel istungil ligipääsetavus kultuurile, kutsutud Eesti Etendusasutuste Liidu, Sotsiaalministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Eesti Puuetega Inimeste Koja ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; erivajadustega laste tugisüsteemi reformi hetkeseis, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjoni videoistungil olukorrast põllumajandussektoris, kutsutud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seaduse eelnõu (639 SE), elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE), Ülemaailmse Postiliidu Addis Abeba erakorralise kongressi ning Abidjani kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan; elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu algatamisest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – Õiguskantsleri ettepanek kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

rahanduskomisjonis energia varustuskindlusest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Gaasi, Eleringi ja Alexela esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (A. Rei nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjonis – fiskaalpoliitikast ja majanduse tulevikuväljavaatest, kutsutud Eesti Panga esindaja; energiajulgeolekust, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arengutest Venemaal, kutsutud Eesti suursaadik Venemaa Föderatsioonis Margus Laidre; julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 15: päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (678 SE), olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu algatamisest teemal „Päästeameti muutunud roll ühiskonnas – Päästeameti vastutus ühiskonnas tulenevalt julgeolekuolukorrast ja elanikkonnakaitse tõhustamise ja arendamise vajadusest“, kutsutud siseminister Lauri Läänemets.

Sündmus

Kell 16 – Eesti-Armeenia parlamendirühm kohtub Armeenia uue suursaadiku Hovhannes Igityaniga.

Kolmapäev, 28. september

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: atmosfääriõhu kaitse seaduse, riigilõivu seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE).

Esimene lugemine – kümme eelnõu: jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (665 SE), kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE), turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (629 SE), turvategevuse seaduse eelnõu (638 SE), välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (612 SE), välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE), välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (628 SE), välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE), välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE), välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Eesti Panga majandusprognoos, kutsutud Eesti Panga ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Jüri Ratas ütleb avasõnad XVIII Rahvusvahelisel Merenduskonverentsil (Tallink SPA & Conference Hotel).

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Palestiina esindaja Taissir Al Adjouriga.

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder avab Marko Mäetamme kunstinäituse „Kümme käsku“ (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Türgi suursaadiku Başak Türkoğluga.

Kell 13 – Eesti-Soome parlamendirühm kohtub Soome suursaadiku Vesa Vasaraga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Läti suursaadiku Kristīne Našeniecega.

Neljapäev, 29. september

Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus seoses 2023. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmisega.

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE).

Esimene lugemine – neli eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (672 OE), Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (673 OE), Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (674 OE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (649 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – riiklikult tähtsatest kultuuriehitistest;

riigikaitsekomisjonis – kell 14.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad.

Sündmused

Kell 9 – Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Andres Sutt kohtub videosilla vahendusel Bundestagi Balti sõprusrühma esimehe Alexander Graf Lambsdorffiga.

Kell 12 – Eesti-Iirimaa parlamendirühma liige Mati Raidma kohtub Iiri senaatori Gerard Craughwelliga.

Kell 14.15 – Eesti-Ukraina parlamendirühm kohtub Ukraina parlamendiliikmetega (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Saue Päevakeskuse inimestega.

Kell 15.30 – Riigikogu liige Andres Sutt kõneleb Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Kui kaugel on Eesti sihitud automaattoetuste kasutuselevõtust?“. Kava ja registreerumine siin.

Reede, 30. september

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja majanduskomisjoni ühisel videoistungil – kell 9.30: Eesti seisukohad 30. septembril toimuval Euroopa Liidu energeetikaministrite erakorralisel nõukogul, kutsutud majandus- ja taristuminister Riina Sikkut;

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10.15: Eesti seisukohad 3. oktoobril toimuval eurorühma kohtumisel ja 4. oktoobril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 11.15: Eesti seisukohad 7. oktoobril Prahas toimuval Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikul kohtumisel, kutsutud peaminister Kaja Kallas.

Sündmused

Kell 8.45 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Raivo Tamm, majanduskomisjoni liige Siim Kallas ja sotsiaalkomisjoni liige Õnne Pillak kohtuvad Euroopa Komisjoni voliniku Nicolas Schmitiga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb Riigikogu erakondade juhtide debatil Eesti VII Omavalitsuspäeval Viljandis.

Kell 14 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Viljandi Pensionäride Liidu liikmetega Viljandis.

Soome-Ugri toetusrühma esimees Raivo Tamm esineb ERSA Rahvuslikul Kongressil Otepääl.

Välislähetused

25.–28. september
Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb endise Jaapani peaministri Shinzo Abe riiklikul matusel Tokyos Jaapanis.

26.–28. september
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Raivo Tamm, aseesimees Anti Poolamets ning liikmed Siret Kotka ja Andres Sutt, keskkonnakomisjoni aseesimees Merry Aart ning liikmed Yoko Alender ja Toomas Jürgenstein, kultuurikomisjoni liikmed Jaak Juske ja Marko Šorin, maaelukomisjoni aseesimees Tarmo Tamm ja liige Martin Repinski, majanduskomisjoni liige Kalvi Kõva, rahanduskomisjoni liikmed Annely Akkermann ja Urmas Reitelmann ning sotsiaalkomisjoni liikmed Kalle Grünthal ja Kert Kingo osalevad Riigikogu liikmetele suunatud Euroopa Liidu institutsioonide külastusel Brüsselis Belgias.

28.–29. september
Riigikogu liige Heidy Purga kohtub Euroopa Parlamendi liikmetega Brüsselis Belgias.

28.–30. september
Riigikogu liige Toomas Kivimägi tutvub Euroopa Parlamendi tööga ja kohtub Euroopa Parlamendi liikmetega Brüsselis Belgias.

28. september – 2. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Anti Poolamets on visiidil Kiievis Ukrainas.

29. september – 1. oktoober
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Kolme Mere Põlvkonna Vabaduse konverentsil Varssavis Poolas.

29. september – 3. oktoober
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Sester osaleb Bosnia ja Hertsegoviina üldvalimiste vaatlemisel Sarajevos Bosnias ja Hertsegoviinas.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside