Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 3. töönädal 24. – 30. septembrini

Esmaspäev, 24. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad siseminister Andres Anvelt hääleõiguslike arvust Riigikogu valimisringkondades ja Eesti riigiasutuste töö kohta väljaspool kodumaad elavate hääleõiguslike isikutega (nr 438) ning sotsiaalkaitseminister Kaia Iva puudega lastele eluks ja arenguks vajalike abivahendite kättesaadavuse kohta (nr 436).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 27. – 28. septembril toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastutusalas olevates punktides), seisukoha andmised: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu elektroonilise kaubaveoteabe kohta (COM(2018) 279), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond (COM(2018) 278), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamist (COM(2018) 274), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis kollektiivne pöördumine „Metsarahu manifest“, kutsutud: kollektiivse pöördumise algatajad ning Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Keskkonnaühenduste Koja, Eesti Metsa Abiks, Erametsaliidu, Eesti Metsatöötajate Ametiühingu, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Jahimeeste Seltsi, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmised ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa solidaarsuskorpuse määrus – COM(2018) 440, Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse liidu hariduse-, koolituse-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ – COM(2018) 367, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Archimedese ning Eesti Noorteühenduste Liidu esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, eelnõu kohta – COM(2018) 438;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE), kutsutud algataja ja Justiitsministeeriumi esindaja; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (637 SE), kutsutud algataja ja Rahandusministeeriumi esindaja; Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu (Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvu suurendamine), kutsutud riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE); arvamuse andmised ELAKile: Nõukogu direktiiv, millega sätestatakse aktsiisiga maksustamise üldised põhimõtted, eelnõu COM(2018) 346 (1-2/18-397/3), alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri ühtlustamise direktiivi 92/83/EMÜ muutmise eelnõu – COM(2018) 334 (1-2/18-394/4); riigieelarve kontrollikomisjoni kirjast seoses ettepanekutega Riigikontrolli 2019. aasta tööplaani;

riigikaitsekomisjonis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tegevusest ja tegevuskavast, kutsutud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor kolonel Rauno Sirk; isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; ettepanekute tegemine Riigikontrolli 2019. aasta tööplaani;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad; perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L332);

väliskomisjonis Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (690 OE); Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (691 OE); väliskomisjoni tellitud uuringu „Eesti välisteenistuse tugevdamine“ esitlus, kutsutud Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu; ülevaade Riigikogu 2018. aasta välislähetuste eelarve täitmisest ja 2019. aasta eelarve kavandamisest, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad; ülevaade 16. – 20. septembril toimunud Riigikogu väliskomisjoni töövisiidist Ukrainasse;

õiguskomisjonis – kell 11.15: rahapesu tõkestamise tõhustamisest, kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste ja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: huvide deklaratsioonide kontrolli tulemustest; valitsuse liikmete poolt 2018. aasta huvide deklaratsioonis kajastatud laenude analüüsimine;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: talendipoliitikast, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: komisjoni sügisistungjärgu töökavast;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu, kutsutud riigihalduse minister Janek Mäggi, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Regina Vällik, Riigi Tugiteenuste Keskuse finantsarvestuse osakonna juhataja, riigi pearaamatupidaja Juta Maar ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Iraani parlamendi Iraani-Eesti parlamendirühma saadikutega (ruum L240).

Kell 14 – väliskomisjon kohtub Iraani parlamendi Iraani-Eesti parlamendirühma saadikutega.

Kell 15.15 – väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtub Ameerika Ühendriigi diplomaatilise korpuse (Council of American Ambassadors) delegatsiooniga.

Kell 19 – Riigikogu Eesti-Iraani parlamendirühm kohtub Iraani parlamendi Iraani-Eesti parlamendirühma saadikutega.

Teisipäev, 25. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 5 eelnõu: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (634 SE); soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE); keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (676 SE); piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (677 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta – COM(2018) 340, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotisaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile“ kohta – COM(2018) 330, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis piirkondlikust töökoha loomise toetusest Kagu-Eestisse ja Ida-Virumaale, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ettepanekud Riigikontrolli 2019. aasta tööplaani koostamiseks/täiendamiseks;

majanduskomisjonis kohtumine AS Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Piret Mürk-Dubout’ga;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks“ muutmine“ eelnõu (688 OE), kutsutud esitaja esindaja; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitset puudutava eelnõu suhtes, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – ülevaade 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõust; ülevaade Riigikogu otsuse „Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõust;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe küberväejuhatuse tegevusest, kutsutud Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade 5. oktoobril Innsbruckis toimuvast Euroopa Liidu kaubandusministrite mitteametlikust kohtumisest, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; ülevaade Balti õhuturbest ja strateegilisest kommunikatsioonist, kutsutud Kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja Riigikantselei esindajad.

Sündmused

Kell 8.30 – Eesti-Soome parlamendirühm kohtub Soome suursaadiku Timo Kantolaga (Soome saatkond).

Kell 10.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab osa Tema Pühaduse paavst Franciscuse ametlikust tervitustseremooniast (Vabariigi Presidendi Kantselei, A. Weizenbergi 39).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb kohtumisel Tema Pühaduse paavst Franciscusega (Presidendi roosiaed).

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut ja komisjoni liikmed kohtuvad Prantsuse Riikliku Avaliku Halduse Kõrgkooli (ENA) delegatsiooniga.

Kell 12.45 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Soome suursaadiku Timo Kantolaga.

Kell 16.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Riigikogu liikmed osalevad Tema Pühaduse paavst Franciscuse pühitsetud missal (Vabaduse väljak).

Kolmapäev, 26. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 9 eelnõu: politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE); Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (672 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE); muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE); autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) eelnõu (686 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamine ning rikkumismenetlusest nr 2017/2072 selgunud puuduste kõrvaldamine) eelnõu (651 SE); raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE); avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE).

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ning liikmed Margus Tsahkna ja Johannes Kert osalevad iga-aastasel Balti kaitsekonverentsil (Radisson Blu Hotel Olümpia).

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Gruusia diplomaatidega (ruum L241).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu päästeteenistujate töötasu tõstmise kollektiivse pöördumise.

Neljapäev, 27. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (692 OE); Riigikogu otsuse „Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (693 OE).

Komisjoni istung

õiguskomisjonis – kell 11: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitanud isikute kaitset, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; jälitustoimingud ja tänane õigusruum, kutsutud Riigiprokuratuuri, Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti ning Keskkriminaalpolitsei esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab XIV rahvusvahelise merekonverentsi (Tallink Spa konverentsikeskus).

Kell 10 Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa teeb ettekande Rahuleiva konverentsil (Sangaste).

Reede, 28. september

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 1. oktoobril toimuval eurorühma kohtumisel ja 2. oktoobril toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste; Eesti seisukohad 5. oktoobril toimuval mitteametlikul ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu hariduse-, koolituse-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (COM(2018) 367), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa solidaarsuskorpuse määrus (COM(2018) 440), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: kalanduskontrolli käsitlev Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu (COM(2018) 368), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta (COM(2018) 340), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu (COM(2018) 438), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 12.20 – Riigikogu esimees Eiki Nestor teeb Eesti riigi loomise ja arenguetappide teemalise ettekande Eesti III omavalitsuspäeval (Narva Kultuurimaja Rugodiv, Aleksandr Puškini tn 8).

Pühapäev, 30. september

Sündmus

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Rahvarinde 30. aastapäevale pühendatud ajalookonverentsil (Eesti Rahvusraamatukogu).

Välislähetused

24. – 25. september
Riigikogu aseesimees Kalle Laanet ja Riigikogu liige Raivo Aeg osalevad Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kohtumisel Brüsselis Belgias.

25. – 27. september
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Georgian Foundation For Strategic and International Studies’i korraldatud seminaril Thbilisis Georgias.

26. – 29. september
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni aseesimees Johannes Kert osaleb GUAM Parlamentaarse Assamblee parlamentaarsel istungjärgul ja BA presiidiumi töös Chișinăus Moldovas.

28. – 29. september
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb Riia konverentsil Lätis.

28. – 29. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Jaak Madison osaleb ENPA Euroopa auhinna üleandmise tseremoonial Ivano-Frankivskis Ukrainas.

29. september – 3. oktoober
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) delegatsiooni liige Anne Sulling osaleb  69. Rahvusvahelise Astronautika Kongressi 9. rahvusvahelisel parlamendiliikmete kohtumisel.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside