Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 9. töönädal 24. – 27. märtsini

Esmaspäev, 24. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Peaministrikandidaadile Taavi Rõivasele valitsuse moodustamiseks volituste andmine.
Ettekandja peaministrikandidaat Taavi Rõivas

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatistele, mis puudutavad EL-USA vahelist andmevahetust, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – Eesti seisukohad Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 66. istungjärgul merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa kohta, mis käsitleb lämmastikuheite III taseme normide kohaldamist, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (612 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE);

kultuurikomisjonis – välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE); noortevaldkonna arengukava 2014 – 2020 – parlamentaarsete kuulamiste kokkuvõttev arutelu;

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad EL-i määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava osas, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE); Ülemaailmse Postiliidu 25. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (610 SE); Eesti seisukohtade arutelu Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 66. istungjärgul merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa kohta, mis käsitleb lämmastikuheite III taseme normide kohaldamist, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmetelt Lauri Laasilt ning Priit Toobalilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja nende kohta süüdistusakti koostamiseks ning Riigikogu liikmelt Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema osas kohtumenetluse jätkamiseks, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduse eelnõu projekti arutelu, kutsutud justiitsministeeriumi ja riigikohtu esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu;

rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE); Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (624 SE); krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (579 SE);

sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE); maksukorralduse seaduse muutmisega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE); meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE); ravimiseaduse, riigilõivuseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE);

väliskomisjonis – väliskomisjoni ettepanek Aasia-teemalise uuringu tellimiseks; väliskomisjoni kavandatava visiidi ettevalmistamisest Hiina Rahvavabariiki;

õiguskomisjonis – väärteomenetluse seadustiku eelnõu (500 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, riigikohtu ja Tallinna ringkonnakohtu esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kokkuvõte erikomisjoni VII istungjärgu I kvartali tööst;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus põlevkivi kasutamise suunamisel“ arutelu, kutsutud asjaomaste ministeeriumide ja asutuste esindajad; istung on avalik, veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Priisle lasteaia inimestega.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Põhjamaade Nõukogu delegatsiooni, eesotsas president Karin Åströmi ja asepresident Hans Wallmarkiga.

Teisipäev, 25. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: “Sisekokkuleppe nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa” ratifitseerimise seaduse eelnõu (585 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Tallinna ülikooli: PISA 2012 ja PIAAC 2011-2012 uuringute Eesti tulemuste järeldused, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi ning Tallinna ülikooli esindajad (Tallinna ülikooli Terra maja);

maaelukomisjonis – veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE);

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks“ muutmine““ eelnõu (606 OE); korruptsioonivastase erikomisjoni ettepaneku arutelu täiendada asjassepuutuvaid seadusi riigikontrolli pädevuse laiendamiseks, hindamaks kohaliku omavalitsuse auditeerimisel maksumaksja raha kasutamise sihipärasust ning kohaliku omavalitsuse juhtidele laienevate üldiste käitumiskohustuste kehtestamises; riigikohtule arvamuse andmine enne 1. jaanuari 2009 kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 175 lg 3, mille kohaselt valitsus kehtestab lepingulise esindaja ja nõustaja kulude teistelt menetlusosalistelt sissenõudmise piirmäärad, ning selle alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrus nr 306, põhiseaduspärasuse kohta;

rahandu
skomisjonis –
kohtumine finantsinspektsiooni esindajatega (ruum L241);

riigikaitsekomisjonis – olukorrast Ukrainas;

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Vabadussõja võidusamba juures küüditamise aastapäeva mälestusüritusel.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Virmalise lasteaia inimestega.

Kolmapäev, 26. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 9 eelnõu: liikluskindlustuse seaduse eelnõu (423 SE); õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (519 SE); maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE); reklaamiseaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (584 SE); maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE); maksukorralduse seaduse muutmisega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE); meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE); maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (589 SE).

Sündmused

Kell 10 – 14 – keskkonnakomisjoni ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu seminar „Puiduga jõuame kiiremini kaugemaleˮ Riigikogu konverentsisaalis. Seminari avab keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus, lõpusõnad ütleb keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool; seminarist on veebiülekanne. Seminari raames avatakse installatsioon “10 aastat puitarhitektuuri Eestis” III korruse näitusesaalis.

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Liivalaia lasteaia inimestega.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab näituse “10 aastat puitarhitektuuri Eestis” Toompea lossi III korruse näitusesaalis.

Kell 13.55 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esineb ettekandega Linnade ja valdade päevadel (Sokos Hotell Viru konverentsikeskus).

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Eesti Armeenia kogukonnaga ning Armeenia ajakirjanike delegatsiooniga.

Neljapäev, 27. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmetelt Priit Toobalilt ja Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja nende kohta süüdistusakti koostamiseks ning Riigikogu liikmelt Urmo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema osas kohtumenetluse jätkamiseks. Ettekandja õiguskantsler Indrek Teder

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE)

Teine lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks” muutmine” eelnõu (606 OE).

Kell 14 – komisjonides istungid

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus põlevkivi kasutamise suunamisel“ otsuse projekti arutelu; arutelu lisauurimist vajavate küsimuste esitamisest Riigikontrollile ning nende menetlemisest Riigikogus (ruum L263).

Sündmused

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on töövisiidil Harjumaal.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Terakese lasteaia inimestega, Tallinna Laagna lasteaed-põhikooli inimestega (kell 16) ja Tallinna Mardi lasteaia inimestega (kell 19).

Reede, 28. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 1.-2. aprillil toimuval mitteametlikul majandus- ja rahandusküsimuste nõukogul kohtumisel (keskpangad), kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 4.-5. aprillil toimuval mitteametlikul välisministrite kohtumisel (Gymnich), kutsutud välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine EL-i otsuse eelnõu kohta, mis võetakse EL-i nimel Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 66. istungjärgul MARPOLi konventsiooni VI lisa muudatusettepanekute vastuvõtmise kohta, mis käsitlevad lämmastikuheite III taseme normide kohaldamise edasilükkamist, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; seisukoha andmine EL-i määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava osas, kutsutud põllumajandusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Mürakaru lasteaia inimestega.

Laupäev, 29. märts

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises (Kalevi spordihall).

Välislähetused

22. – 25. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb monitooringukomitee raportöörina ENPA juhtkonna delegatsiooni info kogumise missioonil Kiievis, Ukrainas.

26. – 28. märts
Riigikogu liige Andre Sepp osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi innovaatika töörühma istungil Tromsös, Norras.

30. märts – 2. aprill
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel Thbilisis, Gruusias.

Riigikogu pressiteenistus
 

 

Tagasiside