Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 9. töönädal 23. – 26. novembrini

Esmaspäev, 23. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kaks eelnõu: maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE); maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE).

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele Eesti Energia AS tütarettevõtte Enefit Green tegevuse kohta (nr 44) vastab rahandusminister Martin Helme.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 27. novembril toimuval ELi  teadusministrite mitteametlikul videokohtumisel ning 30. novembril toimuval ELi haridus- ja noorteministrite mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühine videoistung – kell 13.45: Euroopa Kontrollikoja 2019. aasta aastaaruanne, kutsutud Eesti Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Eesti kui maheriik, kutsutud Organic Estonia, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse kasutamisest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, HARNO, Eesti Noorteühenduste Liidu ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (226 SE), kollektiivsest pöördumisest „„Ei“ lemmikloomadega kerjamisele“, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatiste „Kliimaneutraalse majanduse saavutamine – lõimitud energiasüsteem kliimaneutraalse Euroopa nimel“ ja „Kliimaneutraalse Euroopa vesinikustrateegia“ kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele vesinikustrateegia väljatöötamine“ eelnõu (279 OE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; kohtute haldamise nõukoja liikme nimetamine;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (247 OE); 2020.  aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE); krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (248 SE) (A. Rei nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjonis – kohalike omavalitsuste rollist lähtuvalt riigikaitse laiast käsitlusest, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; olulise tähtsusega riiklikku küsimuse algatamisest teemal „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse maksmisest perehüvitiste seaduse alusel, kutsutud Siseministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad; COVID-19 immuniseerimiskavast, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE); kutsutud Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Päästeameti esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.15: laiast riigikaitsest, kutsutud Riigikantselei esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Maaelu Edendamise Sihtasutuse kriisimeetmete elluviimisest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller (ruum L332);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eesti keele õppe kvaliteedist, kutsutud Tallinna Haridusameti esindajad;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eesti rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukavast, kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Brasiilia suursaadiku Roberto Coliniga.

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed osalevad videosilla vahendusel NATO PA plenaaristungil.

Teisipäev, 24. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – kaks eelnõu: ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (246 SE); notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (200 SE).

Esimene lugemine – kuus eelnõu: toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (227 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE); töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse (riigieelarve läbipaistvuse suurendamine) eelnõu (251 SE); kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (287 SE).

Maaeluminister Arvo Aller tutvustab põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – koostööplatvormist Rohetiiger, kutsutud Rohetiigri esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatiste „Kliimaneutraalse majanduse saavutamine – lõimitud energiasüsteem kliimaneutraalse Euroopa nimel“ ja „Kliimaneutraalse Euroopa vesinikustrateegia“ kohta – COM(2020) 299, COM(2020) 301, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) (233 SE); Euroopa Nõukogu filmialase kaastootmise konventsiooni (uuendatud) ratifitseerimise seaduse eelnõu (258 SE) (ruum L333);

maaelukomisjoni videoistungil – individuaalkvootide jaotamise põhimõtetest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (235 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Arenguseire Keskuse uuringust „COVID-19 kriisi mõju majandusele. Viiruskriisist väljumise stsenaariumid“, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad;

põhiseaduskomisjonis kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE), kutsutud algataja ning Siseministeeriumi esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja algataja esindajad;

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE), kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (287 SE); 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE); maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE); maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE); kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE) (A. Rei nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuste eelnõud Kaitseväe missioonide kohta (263 OE, 264 OE, 265 OE, 266 OE, 267 OE, 268 OE, 269 OE, 270 OE, 271 OE, 273 OE, 274 OE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – vähitõrjeplaanist, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Regionaalhaigla, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituudi, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi esindajad; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE);

väliskomisjoni videoistungil – arengutest Gruusias ja Armeenias, kutsutud Eesti suursaadik Gruusias Riina Kaljurand ning Välisministeeriumi esindaja; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson;

õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) eelnõu (231 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; võlaõigusseaduse muutmise seadus (üürisuhted) eelnõu (232 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Eesti Omanike Keskliidu, Eesti Kinnisvarafirmade Liidu, Eesti Advokatuuri ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), videosilla vahendusel kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Kolmapäev, 25. november

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kuus eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE); kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE); turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE); mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE); söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE); 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE).

Teine lugemine – kaks eelnõu: Eesti Vabariigi ja Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) vahelise CERN-iga ühinemise eelses staadiumis assotsieerunud liikme staatuse andmist käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (247 OE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „„Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035““ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE); meetrikonventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (278 SE); meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE).

Komisjoni istung

sotsiaalkomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 9: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (257 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Haigekassa, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse esindajad.

Sündmus

Kell 11.30 Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab Elna Kaasiku isikunäituse „Vaade Eestile“ (Toompea lossi kunstisaal).

Neljapäev, 26. november

Kell 10 – täiskogu istung

„Estonia hukk – kas tõde tõuseb viimaks pinnale?“ arutelu EKRE fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Ettekande teevad reisiparvlaeva Estonia hukust pääsenu Ain-Alar Juhanson, aastatel 2005 kuni 2009 valitsuse uurimiskomisjoni esimees Margus Kurm ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige Kalle Grünthal.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rahastamise praktikast, kutsutud Eesti Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks (A. Rei nõupidamisruum);

põhiseaduskomisjoni erakorraline videoistung – kell 16.05: Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ eelnõu (288 OE), kutsutud algataja esindaja;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistung – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikontrolli ülevaatest, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

sotsiaalkomisjonis – COVID-19 viiruse leviku prognoosidest, videosilla vahendusel kutsutud Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi asedirektor, vanemteadur Mario Kadastik, Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse ja Terviseameti esindaja; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

väliskomisjoni videoistungil – kell 8: aktuaalsetest välispoliitilistest küsimustest, kutsutud peaminister Jüri Ratas; kell 13: Eesti seisukohad 1.–2. detsembril toimuval NATO välisministrite videokohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad 3.–4. detsembril toimuval OSCE välisministrite videokohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb NB8 spiikrite videokohtumisel.

Kell 12 – korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik ütleb tervitussõnad ja komisjoni liikmed osalevad veebiseminaril „Lobitöö läbipaistvuse tagamise praktikad Euroopas“. Seminarist on ülekanne, osalemiseks on vaja eelnevalt registreeruda.

Kell 14.30 – väliskomisjon ja Eesti-Armeenia parlamendirühm kohtuvad Armeenia suursaadiku Tigran Mkrtchyaniga.

Reede, 27. november

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised; Eesti seisukohad 30. novembril – 1. detsembril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu üldasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 30. novembril toimuval eurorühma kohtumisel ja 1. detsembril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Martin Helme; Eesti seisukohad 30. novembril ja 1. detsembril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (EYCS), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatised „Kliimaneutraalse majanduse saavutamine – lõimitud energiasüsteem kliimaneutraalse Euroopa nimel“ ja „Kliimaneutraalse Euroopa vesinikustrateegia“, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Sündmus

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Vilja Toomast osaleb ENPA võrdsuse ja diskrimineerimisvastase komisjoni videokohtumisel.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside