Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 15. töönädal 19. – 22. maini

Esmaspäev, 19. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad justiitsminister Andres Anvelt kodanike väljaandmise kohta teistele riikidele; minister Anne Sulling Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse probleemide kohta; minister Urmas Kruuse makseraskustes oleva ettevõtte töötaja töötuskindlustushüvitise ja väikelaste tervisekontrolli kohta; sotsiaalminister Helmen Kütt väikelaste tervisekontrolli ja sotsiaalministeeriumi poolse rahalise toetuse kohta juhendmaterjalile “Lapse heaolu hindamise abivahend lastekaitsetöötajale”.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 20.-21. mail toimuval ELi haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu (EYCS) istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ja kultuuriminister Urve Tiidus; Eesti seisukohad 26.-27. mail toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu (COMPET) istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; ülevaade partnerlusleppest Euroopa Komisjoni ja Eesti vahel, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine konverentsisaalis – rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 2020, kutsutud haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu, kaubandus-tööstuskoja, Baltic Computer Systems AS ja üliõpilaskondade liidu esindajad; toimub veebiülekanne; järgneb istung -Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE); välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE);

maaelukomisjonis – omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu (647 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE); teeseaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (591 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: sotsiaalkomisjonile arvamuse andmine ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule (615 SE) kavandatud muudatusettepaneku kohta; süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduse eelnõu (635 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Riigikohtu, siseministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad; kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, õiguskantsleri ja kohtunikuabide ühingu esindajad; Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (597 SE);

rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2015 – 2018 ja stabiilsusprogrammist 2014; maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE); kohtumine haigekassa esindajatega (ruum L241);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe suurõppuse “Kevadtorm 2014” külastamine (Helme).

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE); riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE); individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE); ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu (672 OE); Eesti seisukohad ELi määruse eelnõule, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud välisministeeriumi esindaja; analüüs Venemaa välispoliitilise tegevuse motiividest, kutsutud Balti Venemaa Uuringute Keskuse direktor Vladimir Juškin; Eesti erakorraline ja täievoliline suursaadik Ameerika Ühendriikides, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadik Eerik Marmei; väliskomisjoni töövisiidist Poola 9.-11. juunil;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade SA Eesti Koostöö Kogu raportist „Avaliku sektori ressursikasutuse analüüs riigi saldoandmike põhjal aastatel 2006-2012“, kutsutud SA Eesti Koostöö Kogu, rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Linnamäe lasteaia inimestega.

Kell 12 – õiguskantsler Indrek Teder annab Riigikogu esimees Eiki Nestorile üle 2013. aasta tegevuse ülevaate.

Kell 12.45 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Metropoliit Korneliusega (Pikk 64).

Teisipäev, 20. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine” eelnõu (670 OE); Riigikogu otsuse “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu (671 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (662 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (665 OE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (586 SE); ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE).

Riigi jäätmekava 2014 – 2020 tegevuskava arutelu.
Ettekandjad keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ja keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – AS Tallinna Vesi 12.02.2014 kirja arutelu, komisjon arutab monopolide hinnapiirangute kehtestamise seadusest tulenevat AS Tallinna Vee ja Konkurentsiameti vahelise kohtuvaidluse käekäiku ja AS Tallinna Vee ettepanekut muuta seoses sellega ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni seadust, kutsutud AS Tallinna Vesi, konkurentsiameti ja keskkonnaministeeriumi esindajad; arutelu Ülemiste järvega seotud riskide maandamisest, kutsutud AS Tallinna Vesi, terviseameti ja keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (641 SE) arutelu huvigruppidega, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, Tallinna ülikooli, alushariduse juhtide ühenduse, lasteaednike liidu, lapsehoidjate kutseliidu, maaomavalitsuste liidu ja linnade liidu esindajad (ruum L333);

maaelukomisjonis – väljasõiduistung Keilasse: väiketootjate probleemidest;

majanduskomisjonis – Eesti seisukohtade arutelu ELi määruse eelnõule, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; KredExi 2013. aasta tegevuste ja tulemuste ülevaade ning edasiste plaanide tutvustus, kutsutud KredExi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis „Avatud ja turvalise Euroopa muutmine tõelisuseks“, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindaja; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperi 2013. aasta tegevuse ülevaade, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper;

rahanduskomisjonis – ülevaade finantsinspektsiooni aastaaruandest; perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse eelnõu (622 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE); käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (630 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 14: ravimiseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (400 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE); ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE);

riigikaitsekomisjonis – olukorrast Ukrainas; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (651 SE);

õiguskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Avatud ja turvalise Euroopa muutmine tõelisuseks“ kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; meretöö seaduse eelnõu (552 SE).

Sündmused

Kell 9.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Aasia-teemalisel ümarlaua arutelul (välisministeerium).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Prantsuse suursaadik Michel Raineriga.

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Iraani Islamivabariigi suursaadik Dr.Seyed Rasoul Mousaviga.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv esitleb oma raamatut “Euroopa. Väärtused. Euroopast eurooplasele” (Solarise keskuse Apollo raamatupood).

Kell 18.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Meelespea lasteaia inimestega.

Kolmapäev, 21. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 5 eelnõu: veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE); Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (597 SE); välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE); individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE)

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE).

Teine lugemine – 6 eelnõu: Ülemaailmse Postiliidu 25. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (610 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise ja korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE); Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE); karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE); kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE); perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse eelnõu (622 SE).

Esimene lugemine – 9 eelnõu: kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE); ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE); kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu (623 SE); riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE); audiitortegevuse seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE); hasartmängumaksu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (653 SE); jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (661 SE); ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (652 SE); keskkonnasea
dustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse eelnõu (668 SE).

Sündmused

Kell 9.15 Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson avab kahepäevase Ida-Lääne teemalise konverentsi RUBYCON 2014, kus arutatakse Venemaa, Valgevene, Ukraina ja Euroopa Liidu suhete üle (konverentsisaal).

Kell 10
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Mardi lasteaia inimestega.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees ja Soome-ugri toetusrühma esimees Laine Randjärv osaleb hõimuklubi sündmusel “Ungari – head ja vead” (Eesti Keele Instituudi suur saal).

Neljapäev, 22. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Noortevaldkonna arengukava 2014-2020” arutelu.
Ettekandja kultuurikomisjoni esimees Lauri Luik, haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ja Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Reet Sillavee

Komisjonide istungid

õiguskomisjonis – kell 13: kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning riigiõigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja advokatuuri esindajad;

Sündmused

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb riigikaitse laia käsitluse seminaril (rahvusvaheline kaitseuuringute keskus).

Laupäev, 24. mai

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas korraldab neljandat korda Paul Kerese tänava maleturniiri (Kerese tänava ja Lootuse puiestee nurgal asuvas pargis Nõmmel).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti lennupäevadel (Eesti lennundusmuuseum).

Välislähetused

18. – 20. mai
Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher osaleb tervise- ja inimõiguste teemalisel foorumil „Regional Forum on the Health and Human Rights of People Who Use Drugs “ Chisinaus, Moldovas.

18. – 23. mai
Riigikogu liige Deniss Boroditš osaleb transiidi- ja logistikafoorumil, kohtumistel parlamendis ning transpordi- ja sideministeeriumis Astanas, Kasahstanis.

22. – 24. mai
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb ENPA alalise komitee töös Bakuus, Aserbaidžaanis.

22. – 26. mai
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ja delegatsiooni liige Jaanus Tamkivi osalevad Ukraina presidendi valimiste vaatlemisel OSCE PA missiooni koosseisus.

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside