Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 8. töönädal 13. – 19. novembrini

Esmaspäev, 13. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele Haigekassa juhtimise muutmise kohta (nr 375).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: ülevaade 15. novembril toimuvast üldasjade nõukogu (ühtekuuluvuspoliitika) istungist, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; ülevaade 17. novembril toimuvast majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (eelarve-ECOFIN) istungist, kutsutud rahandusministri eriesindaja EL eelarve küsimustes Märt Kivine; ülevaade 20. – 21. novembril toimuvast haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungist, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

keskkonnakomisjonis – maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE); erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ühistranspordiseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus eelnõu (509 SE); liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE); sotsiaalkomisjonile arvamuse andmine tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE) sätete, millega kavandatakse kehtestada tubakatoodete nähtava väljapaneku keeld jaekaubanduses, põhiseaduspärasuse kohta; kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (513 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (537 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe rahvusvaheliste missioonide eelnõud 538 OE, 539 OE, 540 OE, 541 OE, 542 OE, 543 OE, 544 OE, 545 OE, 546 OE, 547 OE, 548 OE, kutsutud Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Kristjan Prikk;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Andmekaitse Inspektsiooni esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE), Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Riigiprokuratuuri esindajad; kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, ASi Lindorff Eesti, Krediidihaldusettevõtete Liidu, Julianus Inkasso, Eesti Pangaliidu ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.15: väljasõiduistung NATO Küberkaitse Kompetentsikeskusesse;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade Euroopa Liidu toetuste ja välisabi auditeerimisest ning koostööst Euroopa Pettustevastase Ametiga, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: vigastuste ennetamine ja vähendamine, kohaliku tasandi roll rahvastiku tervise edendamisel, kutsutud Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Liis Reiter; rahvastikupoliitika töörühma moodustamine.

Sündmused

Kell 11.10 – maaelukomisjon kohtub Hiina Rahvakongressi põllumajandus- ja maaelukomisjoni delegatsiooniga (ruum L240).

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Ühendkuningriigi suursaadiku Theresa Bubbeariga.

Teisipäev, 14. november

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõike 3 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Teine lugemine – 1 eelnõu: haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (529 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks“ muutmine“ eelnõu (531 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (530 OE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (504 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (495 SE), kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, OÜ Ekogaisma, MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus, MTÜ Eesti Rehviliit ja MTÜ Rehviringlus esindajad;

majanduskomisjonis – kell 14.30: alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE), kutsutud asjaomaste ettevõtete ja organisatsioonide esindajad; istung on avalik (Riigikogu konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (500 OE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE); 2017. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (510 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); kohtumine Finantsinspektsiooni esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe eelhoiatusest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad; Õiguskantsleri selgitustaotlus töövõimetoetuse saajate ja töövõimetuspensionäride erineva kohtlemise kohta tulumaksuga maksustamisel, arvamuse andmine rahanduskomisjonile, kutsutud Õiguskantsleri, Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; Õiguskantsleri selgitustaotlus töötuskindlustushüvitise suuruse arvutamise kohta pärast Euroopas töötamist, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri esindajad; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse  muutmise seaduse eelnõu (479 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE), kutsutud Riigiprokuratuuri, Kaitseministeeriumi, Kaitsepolitseiameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitseväe peastaabi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ja Eruohvitseride Kogu esindajad.

Sündmused

Maaelukomisjon on Hiina delegatsiooniga väljasõidul Jõgevamaal, kus külastatakse E-Piima ja Pajusi Mahetootmist.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Jaapani suursaadiku Yoko Yanagisawaga (Roosikrantsi 10).

Kolmapäev, 15. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE); makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE).

Neljapäev, 16. november

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – 10 minutit pärast Riigikogu istungi lõppu: alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE); turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: arengutest Ukraina riigikaitse valdkonnas, kutsutud Ukraina kaitseatašee Eestis kolonel Oleksandr Koberskyi;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade 20. – 21. oktoobril toimunud Tšehhi parlamendi valimistest, kutsutud Eesti suursaadik Tšehhis Sten Schwede (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindaja; ülevaade Euroopa Liidu sanktsioonipoliitikast ja Euroopa Liidu sanktsiooniveebist, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 13: asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, ASi Elering, Omanike Keskliidu, Eesti Erametsaliidu, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu ning Eesti Gaasiliidu esindaja.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb fraktsioonidevahelise töögrupi Vabariigi Presidendi valimise süsteemi, sh Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmiseks, avaistungil (ruum L332).

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab kodanikuühiskonna tervise ja kodanikuruumi foorumi külalisi (Erinevate Tubade Klubi, Telliskivi 60a).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb president Arnold Rüütli elutööraamatu „Viimane Rüütel“ esitlusel (Rahvusraamatukogu peafuajee, Tõnismägi 2).

Kell 14 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Rumeenia välisministeeriumi poliitika direktori Stefan Tinkaga.

Kell 14.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso peab Saku Gümnaasiumi gümnasistidele riigikaitsealase loengu (ruum L262).

Kell 16 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso asetab Kaitseväe 99. aastapäevale pühendatud tseremoonial langenute mälestuseks Riigikogu pärja (Kaitseväe kalmistu).

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti kaitseväe 99. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel (Estonia kontserdisaal, Estonia pst 4).

Reede, 17. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: ülevaade 20. novembril toimuvast üldasjade nõukogu istungist ning artikkel 50 arutelu, kutsutud Eesti eriesindaja ELi juures Matti Maasikas; teemalehe arutelu: Euroopa kodanikualgatus, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu tänukirja Eesti Loomakaitse Seltsilt seoses sellega, et kõige loomasõbralikuma teo tiitli pälvis tänavu Riigikogu.

Kell 15.30 – väliskomisjon kohtub Korea Rahvusassamblee väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb 21. Pimedate Ööde filmifestivali avamisel (Nordea Kontserdimaja, Estonia pst 9).

Välislähetused

24. oktoober – 14. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Botswanas, Sambias, Lesothos ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.

5. – 18. november
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Laoses, Bangladeshis, Myanmaris ja Bhutanis.

9. – 14. november
Riigikogu liige Oudekki Loone osaleb vaatlejana Somaalimaa presidendivalimistel Hargeisas.

12. – 14. november
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb ettekandega konverentsil „NATO Talk around the Brandenburger Tor“ Berliinis Saksamaal.

12. – 14. november
Väliskomisjoni liige Anne Sulling on visiidil Helsingis, et tutvuda Soomes innovatsiooni tugistruktuuridega.

14. – 17. november
Riigikogu liige Taavi Rõivas osaleb loovate ettevõtjate võistluse „Creative Business Cup Global Finals 2017“ žürii töös Kopenhaagenis Taanis.

15. november
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko ja liige Eerik-Niiles Kross osalevad ENPA monitooringukomitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

16. – 17. november
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi Alalise Komitee töös Mariehamnis Soomes.

16. – 17. november
Riigikogu liige Marko Pomerants osaleb Euroopa Nõukogu puhta õhu teemalisel konverentsil „Clean Air Forum“ Pariisis Prantsusmaal.

17. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross esineb Leedu Kaitseliidu (Lietuvos Sauliu Sajunga) konverentsil Vilniuses Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside