Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 8. töönädal 12.–15. juunini

Esmaspäev, 12. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – kaks eelnõu: perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE) (usaldusküsimusega seotud eelnõu), tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (229 OE).

Riigikogu liikmete arupärimistele perehüvitiste vajaduspõhisuse (nr 1), lasterikastele peredele suunatud toetuste sõnamurdliku vähendamise ja tühistamise (nr 7) ja riigieelarve puudujäägi kohta (nr 10) vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 15. juunil toimuval eurorühma kohtumisel ja 16. juunil toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek, millega kehtestatakse liidu raamistik süsiniku eemaldamise sertifitseerimiseks – COM(2022) 672, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek, mis käsitleb meetmeid, millega vähendada elektroonilise side gigabitivõrkude kasutuselevõtu kulusid, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2014/61/EL (gigabititaristu määrus) – COM(2023) 94, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Õiguskantsleri kirjast veekaitsevööndi ulatuse ning ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamise teemal, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu kriitiliste toorainete määruse eelnõu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kollektiivne pöördumine „Palume tagada tugevate maakoolide ja maaelu säilimine!“, kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ja kollektiivse pöördumise esindajad; Eesti Rahvusringhäälingu kultuuri- ja haridussaadete osakaal ja roll programmis, kutsutud ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann, juhatuse esimees Erik Roose ja juhatuse liige Tiina Kaalep (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: Arenguseire Keskuse raporti „Rohepöörde trendid ja stsenaariumid Eestis“ tutvustus maaelu ja põllumajanduse aspektist, kutsutud Arenguseire Keskuse ning Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Tallinna Lennujaama juhtidega, kutsutud AS Tallinna Lennujaam esindajad; riikliku energia- ja kliimakava (REKK 2030) ajakohastamise versiooni kavandist, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Vahur-Peeter Liini Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (213 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Riigikohtu liikme kandidaat Vahur-Peeter Liin; Riigikohtu esimehe Villu Kõve ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta; Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (216 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile“ eelnõu;

riigikaitsekomisjonis – relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: kollektiivne pöördumine „Vabariigi valitsusele puudega ja vähenenud töövõimega inimeste toetuseks“, kutsutud kollektiivse pöördumise algataja, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Töötukassa esindajad; puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE), kutsutud algatajate ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: kohtumine Eesti suursaadikuga Ukrainas, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja suursaadik Annely Kolk (videosild); kohtumine Eesti suursaadikuga Leedus, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja suursaadik Kaimo Kuusk (videosild); seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise vabakaubanduslepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise otsuse kohta COM(2023) 82, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu avalduse „Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eest vastutusele võtmisest“ eelnõu (228 AE);

õiguskomisjonis – kell 11.15: kollektiivne pöördumine „Alandada süüvõime alampiiri alates 12 aastastest, et ei korduks Pärnumaa peksujuhtumid“, kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja kollektiivse pöördumise koostajate esindajad; kollektiivne pöördumine „Perekonna privileegi kaitsel – abielu on ühe mehe ja ühe naise vaheline liit“, kutsutud Justiitsministeeriumi ja kollektiivse pöördumise koostajate esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeoleku- ja jälitusasutuste tegevusest ja järelevalvest, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: huvide deklaratsioonide kontrollimisest 2023. aastal; Ukraina prokuratuurilt saadud vastusest (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Euroopa Liidu toetuste kasutamisest, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, terviseminister Riina Sikkut, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, riigikontrolör Janar Holm ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 15.10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta kohtub Austria suursaadiku Peter Mikliga.

Teisipäev, 13. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikohtu liikme Margit Vuti ametivanne.

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ülevaade kohtukorraldusest.

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ eelnõu (24 OE), Riigikogu avalduse „Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eest vastutusele võtmisest“ eelnõu (228 AE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – riikliku energia- ja kliimakava 2030 ajakohastamise versiooni kavandist, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad välisõhu kvaliteedinõuete direktiivi ülevaatamise kohta – COM(2022) 542, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad uute raskeveokite CO2-heite normide määruse kohta – COM(2023) 88;

kultuurikomisjonis kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), keeleseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (20 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis kohtumine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindajatega (ruum L332);

majanduskomisjonis – kohtumine Transpordiameti peadirektori Priit Saukiga; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile kriitilise tähtsusega toorainete paketi eelnõude kohta (Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega sätestatakse kriitiliste toorainete kindlate ja kestlike tarnete tagamise raamistik ja muudetakse EL määrusi, eelnõu kohta COM(2023) 160; Eesti seisukohad komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kriitilise tähtsusega toorainete varustuskindlus ja jätkusuutlikkus, mis toetab rohe- ja digipööret“ kohta COM(2023) 165), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; kokkuvõte komisjoni kevadistungjärgu tööst;

põhiseaduskomisjonis – Riigi peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmisest eelmisel kalendriaastal, kutsutud riigi peaprokurör Andres Parmas; andmeühiskonna arenguseirest, sh andmepõhistest otsustest riigi toetuste menetlemisel, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad; Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (21 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja algataja esindaja; kollektiivne pöördumine „Petitsioon Riigikogule e-hääletamise kaotamiseks“, kutsutud pöördujate esindaja; kollektiivne pöördumine „Kordusvalimised 2023“, kutsutud pöördujate esindaja;

rahanduskomisjonis Euroopa Komisjoni esinduse Eestis ülevaade riigiraportist ja riigipõhistest soovitustest; rahanduskomisjoni 2023. aasta I istungjärgu tegevusest;

riigikaitsekomisjonis – kollektiivne pöördumine „Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele!“;

sotsiaalkomisjonis – hooldusreformi ettevalmistamisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 15: kohtumised suursaadikukandidaatidega, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja suursaadikukandidaadid; väliskomisjoni töökava istungjärkudevahelisel ajal;

õiguskomisjonis perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (207 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajate, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 11.50 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta kohtub Ukraina kõrgemate riigiametnikega.

Kell 13 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Riigikohtu esimehe Villu Kõvega.

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub lahkuva Ukraina suursaadiku Mariana Betsaga.

Kolmapäev, 14. juuni

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE).

Teine lugemine – viis eelnõu: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE) (usaldusküsimusega seotud eelnõu), hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) (usaldusküsimusega seotud eelnõu), käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (147 SE) (usaldusküsimusega seotud eelnõu), tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE) (usaldusküsimusega seotud eelnõu), Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (216 SE).

Esimene lugemine – neli eelnõu: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (4 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (11 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (18 SE).

Riigikogu liikmete arupärimistele maksupaketi terviklike mõjude kohta (nr 235 ja nr 433) vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Arupärimistele pronkssõduri eemaldamise (nr 45), piiritaristu (nr 195) ja elektrooniliste sigarettide kasutamise kohta (nr 377) vastab siseminister Lauri Läänemets.

Arupärimistele haiguspäevade hüvitamise (nr 39), Tallinna Haigla rajamise (nr 53 ja nr 117), olukorra kohta tervishoius (nr 104 ja nr 494), tervishoiu rahastamise (nr 519), alkoholisurmade (nr 485), ravijärjekordade (nr 486) ja narkootikumidega seotud surmade kohta (nr 496) vastab terviseminister Riina Sikkut.

Arupärimistele Ida-Virumaa olukorra (nr 12 ja nr 56), Eesti postiteenuse jätkusuutlikkuse (nr 22), kormoranide (nr 276), linnastumise pidurdamise ja maaelu väljasuretamise (nr 376) ning regionaalse ebavõrdsuse kohta (nr 495) vastab regionaalminister Madis Kallas.

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.15: Riigikontrolli kontrolliaruande „Eesti keele õpe vene õppekeelega põhikoolis“, kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie, Narva linnapea Katri Raik, Tallinna abilinnapea Andrei Kante ning Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Lauri Hussar avab Arenguseire Keskuse rohekonverentsi „Mis ootab Eestit rohepöörde käigus?“. Konverentsi vestlusringides osalevad ka Riigikogu liikmed Annely Akkermann ja Züleyxa Izmailova (Riigikogu konverentsisaal). Otseülekanne ja registreerumine Arenguseire Keskuse veebilehel.

Kell 11 – Riigikogu Toimetiste uue numbri esitlus. Värske ajakirja fookuses on energeetika. Esitlusest on veebiülekanne (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 12 – Eesti-Norra parlamendirühma esimees Toomas Kivimägi ning liikmed Urve Tiidus ja Mati Raidma kohtuvad Norra suursaadiku Marius Dirdaliga.

Kell 12.30 – Eesti-Ukraina parlamendirühm ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad Ukraina parlamendi delegatsiooniga.

Kell 16 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kõneleb juuniküüditamise aastapäeva mälestustseremoonial ja asetab pärja Eesti rahvalt (Maarjamäe memoriaal).

Kell 16.15 – Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi kohtub Ukraina parlamendi delegatsiooniga.

Neljapäev, 15. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – neli eelnõu: keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE), töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE).

Kell 14 – komisjoni istung

õiguskomisjonis kollektiivne pöördumine „Ei HHC kriminaliseerimisele“, kutsutud kollektiivse pöördumise koostajate, Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusest (alusetu ja pahatahtlik pöördumisõiguse kasutamine), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (207 SE).

Sündmused

Kell 9.15 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Valgevene demokraatliku opositsiooni juhi Svjatlana Tsihhanovskajaga.

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub IMD ärikooli tippärijuhtide delegatsiooniga.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Ukraina parlamendi delegatsiooniga.

Kell 14 – riigikaitsekomisjon kohtub Ukraina parlamendi delegatsiooniga.

Reede, 16. juuni

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 19. juunil toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogul; Eesti seisukohad 20. juunil toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud kliimaminister Kristen Michal; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõude ettepanekud, mis käsitlevad reisijate eelteabe õigusraamistikku COM(2022) 729, 731, kutsutud Siseministeeriumi esindaja; seisukoha andmine kriitiliste toorainete määruse ja teatise kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Euroopa Liidu asjade komisjoni töökava istungjärkudevahelisel ajal.

Sündmused

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Eesti suursaadikuga Euroopa Liidu juures Aivo Oravaga.

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta kohtub Eesti suursaadikuga Euroopa Liidu juures Aivo Oravaga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Ukraina parlamendi delegatsiooniga.

Välislähetused

10.–13. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti, Poola, Leedu, Taani, Ukraina ja Suurbritannia väliskomisjonide esimeeste visiidil ja Ameerika Ühendriikide Kongressi välisasjade komitee Euroopa alamkomitee kohtumisel Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

10. juuni – 2. juuli
Riigikogu liige Karmen Joller osaleb kõrgetasemelisel väärinfo-teemalisel koolitusel Seattle’is Ameerika Ühendriikides ning Iraani naisõiguslaste konverentsil Free Iran World Summit Pariisis Prantsusmaal.

11.–13. juuni
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi alalise komitee istungil Stralsundis Saksamaal.

14.–15. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO idatiiva riikide seminaril Pariisis Prantsusmaal.

15.–17. juuni
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Timo Suslov osaleb BA presiidiumi ja Beneluxi Parlamentidevahelise Assamblee kohtumisel Brüsselis Belgias ning Beneluxi PA plenaaristungil Maastrichtis Hollandis.

15.–17. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Maria Jufereva-Skuratovski ja Anti Poolamets osalevad Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide kohtumisel Siguldas Lätis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside