Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 18. töönädal 11. – 17. juunini

Esmaspäev, 11. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad riigihalduse minister Janek Mäggi haldusreformi eesmärkide täitmise esmase analüüsi võimaluste kohta (nr 434) ja rahandusminister Toomas Tõniste bürokraatiat vähendava ettevõtluskonto käivitamise kohta (nr 435).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: ELi kapitaliturgude liidu paketi algatused, sealhulgas Euroopa ühisrahastamise eelnõud ning finantstehnoloogia ja jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise tegevuskavad (COM(2018) 97, 99, 109, 113, 114), kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: viivislaenude vähendamise eelnõud (COM(2018) 134, 135), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa pandikirjade turu arendamise eelnõud (COM(2018) 93, 94), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (COM(2018) 252), kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ning Maaelu- ja Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L332);

keskkonnakomisjonis – kell 12.10: kollektiivne pöördumine „Päästkem Narva-Jõesuu metsad“, kutsutud pöördumise algataja, RMK, Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kokkuvõte kultuurikomisjoni kevadistungjärgu tööst;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu määruse, mis käsitleb ELi kodanike ja nende pereliikmete isikutunnistuste ja elamislubade turvalisuse parandamist, eelnõu kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE), kutsutud algataja esindaja; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 2017. aasta tegevuse ülevaade, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: perioodi 2014 ‒ 2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine) (628 SE); riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni kirja Riigikogu ja saadikute rolli suurendamisest arutelu kokkuvõte; kokkuvõte rahanduskomisjoni kevadistungjärgu tööst;

riigikaitsekomisjonis kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE); relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE); liiklusseaduse § 102 täiendamise seaduse eelnõu (635 SE); ettepanek asendusteenistuse võimaluste osas (2-7/18-80);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE); ravikindlustuseta töötavatest inimestest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti ning Eesti Haigekassa esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja sõjalise mobiilsuse tegevuskava ühisteatise kohta JOIN(2018) 5, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; ülevaade 7. – 8. juunil toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – Riigikogu otsus „Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine“ (515 OE), kutsutud algataja esindaja ja vandeadvokaat Indrek Leppik; karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (642 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja Kaitsepolitseiameti esindaja; tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE); arvamuse andmine ELAKile: tarbijate kollektiivsete huvide kaitse direktiivi eelnõu, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; tarbijakaitse eeskirjade ajakohastamise ja nende täitmise tõhustamise direktiivi eelnõu, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade komisjoni tegevusest 2017 – 2018; kohtumine peaminister Jüri Ratasega;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade erikomisjoni tegevusest 6. juuni 2017 – 11. juuni 2018;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastiku arengu teemalistest artiklitest Riigikogu Toimetiste sügisnumbris; probleemkomisjoni töö raportist;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.30: kohtumine riigihalduse ministri Janek Mäggiga; riigireformi ja hea halduse põhialuste otsuse eelnõust; komisjoni vastuskiri; kokkuvõte probleemkomisjoni kevadistungjärgu tööst;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni väljasõiduistung – kell 13: Riigikontrolli arvamuse „NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse 2016. ja 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta“ arutelu (NATO Küberkaitsekoostöö Keskus).

Sündmused

Kell 9 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson juhatab NATO PA kaitsekomitee (DSCTC) istungit (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11.45 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Hannes Hanso esineb NATO Parlamentaarse Assamblee ümarlaual kaitseteemade paneelis (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 13.30 – Eesti-USA parlamendirühm kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku James D. Melville Jr.-iga (L240).

Teisipäev, 12. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (646 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (638 OE); Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Lea Kivi kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (630 OE); veeseaduse eelnõu (643 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE), bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (644 SE), kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler;

maaelukomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid, eelnõu kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi, Eesti Kaupmeeste Liidu, Eesti Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad;

riigikaitsekomisjonis – Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) uuringust „Balti riikide õhukaitse tugevdamise võimaluste kohta“, kutsutud RKK direktor Sven Sakkov ja Kaitseväe esindajad; ülevaade Brüsselis 7. – 8. juunil toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; ülevaade Kaitseväe ja Kaitseliidu rahvusvahelisest suurõppusest Siil 2018, kutsutud Kaitseväe esindaja; Võru linna Taara linnaosa elanike ja kinnistuomanike pöördumine detailplaneeringu teemal (2-7/18-99);

sotsiaalkomisjonis – sõltuvushäirete ravi ja kohtu poolt määratud psühhiaatrilise sundravi korraldus Viljandi Haiglas ja MTÜ Eesti AA Teenindus tegevusest sõltuvusest vabaneda soovijate toetamisel, kutsutud Viljandi Haigla, MTÜ Eesti AA Teeninduse, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi esindajad; projekt „Paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise eelanalüüs ja kavandamine (PAIK)“ Viljandi Haiglas, kutsutud Viljandi Haigla ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine Valga Haigla AS sünnitusosakonna sulgemise kohta; kokkuvõte sotsiaalkomisjoni kevadistungjärgu tööst;

väliskomisjonis – kell 13.30: väliskomisjoni tellitud uuringu „Eesti välisteenistuse tugevdamine“ teine vahearuanne, kutsutud Kaitseuuringute Keskuse teadurid Kalev Stoicescu ja Eerik Marmei; väliskomisjoni 15. – 22. juunil toimuvast visiidist Ameerika Ühendriikidesse, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO PA kaitsekomitee (DSCTC) istungi raames väljasõidul Ämari lennubaasi.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab osa Hollandi kuninga Willem-Alexanderi ametlikul tervitustseremoonial (Kadriorg).

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Rumeenia suursaadiku Daniela Mihaela Cămărăşaniga.

Kell 16.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Eesti-Hollandi parlamendirühma esimees Martin Repinski kohtuvad Hollandi kuninga Willem-Alexanderiga.

Kolmapäev, 13. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 15 eelnõu: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE); perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (ühtse rakendusteenuse loomine) eelnõu (628 SE); Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE); ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE); autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE); relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE); liiklusseaduse § 102 täiendamise seaduse eelnõu (635 SE); Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE); õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE); välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE); kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE); jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE).

Ülevaade avaliku teenistuse 2017. aasta aruandest. Ettekande teeb riigihalduse minister Janek Mäggi.

Teine lugemine – 1 eelnõu: kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE).

Komisjonide istungid

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 11: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad; erikomisjoni tegevuse aruande (juuli 2017 – juuni 2018) kinnitamine.

Sündmused

Kell 9.50 – majanduskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi ütleb avasõnad Arenguseire Keskuse konverentsil „Teistmoodi tulevik“.

Kell 12 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Ameerika Ühendriikide suursaadiku James D. Melville Jr.-iga.

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Dunja Mijatovićiga.

Kell 16 – Riigikogu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon ja Riigikogu liikmed kohtuvad Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Dunja Mijatovićiga.

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Suurbritannia kuninganna Elizabeth II sünnipäeva tähistamisel (Briti saatkond).

Neljapäev, 14. juuni

Kell 10 – kevadistungjärgu viimane korraline täiskogu istung

Kavandatud kolmas lugemine – 1 eelnõu: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE).

Sündmused

5 minutit pärast täiskogu istungi lõppu – Tammsaare ja Vilde Sõprade Seltsi esindajad kingivad Riigikogu liikmetele A. H. Tammsaare „Tõe ja õiguse“ I osa uute illustratsioonidega uustrüki eksemplari (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Enn Eesmaa teevad pressikonverentsil kokkuvõtte Riigikogu kevadistungjärgu tööst (ruum L240, valge saali kõrval).

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne ja asetab Riigikogu nimel pärja juuniküüditamise mälestustseremoonial (Lindamägi).

Reede, 15. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 21. – 22. juunil toimuval mitteametlikul ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu kohtumisel, kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut; Eesti seisukohad 18. – 19. juunil toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ja keskkonnaminister Siim Kiisler; Eesti seisukohad 21. juunil toimuval eurorühma kohtumisel ja 22. juunil toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega (COM(2018) 163), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid (COM(2018) 173), kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Rumeenia peaministri Vasilica Viorica Dăncilăga.

Välislähetused

10. – 15. juuni
Riigikogu aseesimees Kalle Laanet ja kultuurikomisjoni aseesimees Laine Randjärv osalevad kultuuridiplomaatia projektis „Kõik armastavad Georgiat“ Thbilisis.

10. – 13. juuni
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert teeb ettekande teemal „Parlamentaarne järelevalve julgeolekuvaldkonna üle“ George Marshalli Keskuse korraldaval seminaril „Ukraina parlamendi võimearendus“ Garmisch-Partenkirchenis Saksamaal.

10. – 22. juuni
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames Eesti delegatsiooni juhina kohtumistel Bahamal, El Salvadoris, Haitil ja Jamaical.

12. – 13. juuni
Riigikogu liige Barbi Pilvre osaleb NATO strateegilise kommunikatsiooni konverentsil Riias Lätis.

14. – 17. juuni
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert osalevad Beneluxi parlamendi suveistungi töös ning BA presiidiumi istungil Hollandis.

15. – 22. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Maire Aunaste, Henn Põlluaas ja Barbi Pilvre on visiidil Los Angeles ja Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

17. – 19. juuni
Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimees Toomas Vitsut, aseesimees Jaak Madison ning liikmed Tarmo Kruusimäe, Tiit Terik ja Urve Tiidus osalevad rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi (COSAC) täiskogu istungil Sofias Bulgaarias.

17. – 19. juuni
Riigikogu liige Oudekki Loone osaleb konverentsil “Interactive Dialogue on understanding the politics around SRHR and the SDGs” Genfis Šveitsis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside