Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 11. töönädal 10. – 13. aprillini

Esmaspäev, 10. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Eesti seisukohtade täiendamine ELi direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus ja haldusnormide koordineerimise kohta, kutsutud kultuuriministeeriumi esindajad;

Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung – kell 14: Euroopa Kontrollikoja 2015. aasta aruanne ja ülevaade Euroopa Kontrollikoja tööst, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

keskkonnakomisjonis – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (397 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaameti esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade kultuuriministeeriumi ettepanekutest riigieelarve strateegiasse, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar, muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie; Eesti seisukohtade täiendamine ELi direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õiguste ja haldusnormide koordineerimise direktiivi, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud kultuuriministeeriumi esindajad; noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE);

maaelukomisjonis – Hoiu-laenuühistute tegevus Eestis, Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu kiri, kutsutud Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu, rahandusministeeriumi ja Eesti Panga esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: riigihangete seaduse eelnõu (204 SE); planeerimisseaduse muutmise ning sellega seonduvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE); Eesti seisukohtade täiendamine ELi direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus ja haldusnormide koordineerimise kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti seisukohad Euroopa puhta energia paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti seisukoht ELi otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb läbirääkimisi ELi ja Türgi tolliliidu laiendamise ja ajakohastamise üle, arvamuse andmine väliskomisjonile;

põhiseaduskomisjonis – ülevaade haldusreformi hetkeseisust, kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb; haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE), kutsutud algataja esindaja ja rahandusministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: maksukorralduse seaduse § 4¹ muutmise seaduse eelnõu (391 SE); ülevaade Arenguseire Keskuse tegevusprogrammist;

riigikaitsekomisjonis – 31. märtsil Brüsselis toimunud NATO välisministrite kohtumise järelteavitus, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Kaitseväeteenistusse kutsumise tõhustamisest, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: psühhoterapeudi kutse vajalikkusest ja hetkeolukorrast, kutsutud Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni, kutsekoja ja sotsiaalministeeriumi esindajad; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva;

väliskomisjonis – kandidaadid Eesti suursaadiku ametikohtadele Ameerika Ühendriikides, Bulgaarias, Horvaatias ja Sloveenias, kutsutud välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaadid; Eesti suursaadik, alaline esindaja Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juures, kutsutud suursaadik Alar Streimann; Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ülevaade küberjulgeoleku, hübriidohtude ja strateegilise kommunikatsiooniga seotud uurimissuundadest, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadusjuht Tomas Jermalavicius;

õiguskomisjonis kell 11.15: asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seaduse eelnõu (408 SE), kutsutud välisministeeriumi esindajad; tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (ELi määruse, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus) eelnõu (404 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade järelevalvest jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud siseminister Andres Anvelt;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine keskkonnaministeeriumi kantsleri Andres Talijärvega (ruum L332);

rahvastikukriisi probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastikukriisist Eestis ja selle ületamiseks vajalikest sammudest, kutsutud Toompea Haridusseminari Eesti rahvastiku toetusrühma konsultant Jaak Uibu;

riigireformi probleemkomisjonis – kell 13.30: riigireformi arutelu, kutsutud ekspert Jüri Raidla (ruum R406);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: korralduslikud küsimused (ruum L263).

Sündmused

Kell 9.45 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa avab Mudel-Euroopa Parlamendi täiskogu, kus osalevad vene keelt kõnelevad noored (konverentsisaal).

Kell 9.55 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Kõrgõzstani välisministri Erlan Abdyldaevi ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 10.30 – Eesti- Kõrgõzstani parlamendirühm kohtub Kõrgõzstani välisministri Erlan Abdyldaevi ja teda saatva delegatsiooniga (ruum L240).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Lions Klubi presidendi Bob Corlewiga.

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Töötukassa 15. aastapäeva üritusel (SpaceX, Ülemiste).

Kell 16 – Riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme ja liige Johannes Kert kohtuvad Saksamaa Liidumaa Rheinland–Pfalzi parlamendi Landtag ehk Maapäeva delegatsiooniga. Delegatsiooni koosseisu kuulub 6 Maapäeva saadikut ja delegatsioonijuht on dr Denis Alt. Kohtumise fookuses on Eesti julgeolekusituatsioon ja -poliitika.

Teisipäev, 11. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE); julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: kohaliku demokraatia toetamise seaduse eelnõu (388 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kutsekoolide hariduslike erivajadustega õpilaste olukord ning nende tööturule siirdumise toetamine, kutsutud Poliitikauuringute Keskuse Praxis, Eesti Töötukassa, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu, Eesti Tööandjate Keskliidu, Rimi Eesti Food AS, sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – maapiirkonna taristu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ arutelu huvigruppidega, istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal); raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE); Eesti seisukohad kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimist käsitlevate Euroopa Komisjoni teatise ning ELi määruse eelnõu kohta, arvamuse andmine väliskomisjonile;

põhiseaduskomisjonis kell 13.15: ELi määruse eelnõu, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul (e-privaatsuse määrus), arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; ELi määruse eelnõu, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning andmete vaba liikumist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivsete pöördumiste „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule“ ja „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ arutelu, kutsutud kollektiivsete pöördumiste esitanute esindajad, Kanada kannabinoidravi ekspert dr Michael Verbora, Tartu Ülikooli, Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi, Tallinna lastehaigla, Eesti Onkoloogide Seltsi, Eesti Nooremarstide Ühenduse, Eesti Valu Seltsi, ravimiameti, haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

väliskomisjonis – kell 13.30: väljasõiduistung Tallinna Lennujaama;

õiguskomisjonis – kell 12: karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (385 SE), kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling ja justiitsministeeriumi esindajad; alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegude karistusmäärad ja mõjutusvahendid süüdimõistetule pärast karistuse kandmist, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling ning justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni kohtumine Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja relvateenistuse komisjoni delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Rumeenia välisministri Teodor Meleșcanu ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas tutvustab Läänemaa Noortekogu noortele Riigikogu tööd.

Kolmapäev, 12. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE); vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE); noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: riigihangete seaduse eelnõu (204 SE); äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE); planeerimisseaduse muutmise ning sellega seonduvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE).

Komisjonides

väliskomisjonis – kell 9: Venemaa teemaline arutelu (ruum L241);

majanduskomisjoni ja arenguseire nõukoja ühisistung – kell 16: arenguseire tegevuskava 2017-2018 kooskõlastamine (Komandandi maja, Toompea 1);

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab keskkonnakomisjoni korraldatud karusloomakasvanduse teemalise arutelu õpilasliidritega (konverentsisaal).

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksamaa Rheinland–Pfalzi Liidumaa parlamendi delegatsiooniga (ruum L251).

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Kaitsepolitseiameti 97. aastapäeva tähistamisel (Radisson Blu Hotel Olümpia).

Neljapäev, 13. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE).

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kus on metsas tasakaal?“ arutelu
Ettekandjad ökoloog ja metsateadlane Toomas Frey, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi juhtivteadur, metsanõukogu liige Asko Lõhmus ning Eesti Vabaerakonna fraktsiooni liige Artur Talvik.

Kell 14 – komisjonides istungid

väliskomisjonis – kell 13: välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE), kutsutud rahandusminister Sven Sester; Eesti seisukohad ELi otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb läbirääkimisi ELi ja Türgi tolliliidu laiendamise ja ajakohastamise üle, kutsutud välisministeeriumi esindaja.

Sündmused

Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on ringkäigul Järvamaal.

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Kehra Gümnaasiumi õpilastega.

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Moldova suursaadiku Inga Ionesiiga (ruum L253).

Välislähetused

13. – 17. aprill
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ja delegatsiooni liige Jaak Madison osalevad ENPA vaatlejatena Türgi põhiseadusreferendumi vaatlusmissioonil Ankaras ja Antalyas, Türgis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside