Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 16. töönädal 1. – 4. juunini.

Esmaspäev, 1. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu: Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (164 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE); Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13: Euroopa Komisjoni ettepanekust taaskäivitamise kava ja Euroopa Liidu pikaajalise eelarveraamistiku 2021-2027 perioodi kohta, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esindaja; Euroopa Liidu toetuse meetmetest koroonaviirusega kaasnevate tagajärgedega võitlemiseks, kutsutud rahandusminister Martin Helme ja Sotsiaalministeeriumi asekantsler Sten Andreas Ehrlich; Eesti seisukohtadest 4.–5. juunil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite kohtumisel, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja siseminister Mart Helme;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: Riigikontrolli auditist „Maaparandussüsteemide korrastamise jätkusuutlikkus”, kutsutud Riigikontrolli, Põllumajandusameti, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti esindajad; Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE);

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE); välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: kohtumine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemiga; autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (157 SE); ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE); riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE);

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolisest kohaldamisest, kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve; kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep; riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni pandeemia mõju leevendamist käsitleva panganduspaketi kohta – (COM(2020) 169; (COM(2020) 310; perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE); märgukirjast pankadele laenude tagasimaksest;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – osalemisest sõjalisel operatsioonil TF Takubal, kutsutud Kaitseministeeriumi asekantsler Kadi Silde;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (158 SE) kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja eelnõu algataja esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadist Norra Kuningriigis ja Islandi Vabariigis ning Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadist Gruusias ja Armeenia Vabariigis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaadid; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE);

õiguskomisjonis – pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine õiguskantsler Ülle Madisega;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esindajaga; komisjonile saabunud pöördumistest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: eriolukorrast väljumisest, majanduse ja riigirahanduse olukorrast ning kriisimeetmete rakendamisest, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, maaeluminister Arvo Aller, Rahandusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: ettepanekutest eesti keele õpetaja muukeelses koolis õpetajakoolituse korralduse kohta;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: perepoliitika kriisimeetmetest, kutsutud Siseministeeriumi esindaja; rahvaloenduse ettevalmistamisest.

Sündmus

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab näituse „Oma riik, oma seadus. Põhiseadus 100“.

Teisipäev, 2. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Panga 2019. aasta aruanne, ettekandja Eesti Panga president Madis Müller.

Teise lugemise jätkamine – üks eelnõu: keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – jäätmehooldusest ja ringmajandusest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja MTÜ Jäätmehalduskeskus esindajad;

kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE), kutsutud eelnõu algataja esindaja Heljo Pikhof ning Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts (A. Rei nõupidamisruum),

maaelukomisjoni videoistungil – võõrtööjõust, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ning Eesti Aiandusliidu esindajad;

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE), kutsutud huvigruppide esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjoni videoistungil – välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu; Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori Pille Lehise ettekanne avaliku teabe seaduse täitmisest ja isikuandmete kaitse tagamisest 2019. aastal;

rahanduskomisjoni videoistungil – eriolukorra meetmete rakendamisest ja kuludest, kutsutud rahandusminister Martin Helme; vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõust; keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõust; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – julgeolekuolukorra arengutest (Välisluureamet);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kollektiivsest pöördumisest „Nõuame valitsuselt seaduse 165 SE* tühistamist“, kutsutud pöördumise esitajate ning Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Seisame Elu eest: nõuame 5G ohutute piirnormide kehtestamist ja pikaajalisi uuringuid tehnoloogiaärist sõltumatutelt teadlastelt“; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik ja Ravimiameti esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Tartu Ülikooli Aasia keskuse ettepanekust Eesti Aasia strateegia 2022-2035 koostamiseks, kutsutud Tartu Ülikooli Aasia keskuse esindajad; Eesti eesistumisest ÜRO Julgeolekunõukogus 2020. aasta mais, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson ja Välisministeeriumi asekantsler Paul Teesalu;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 13: Riigikontrolli aruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Kolmapäev, 3. juuni

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kolm eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE); väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE).

Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, ettekandja Riigikohtu esimees Villu Kõve.

Teine lugemine – üks eelnõu: välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (143 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE); kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE).

Sündmus

Kell 16 – Arenguseire Keskuse veebiseminar „Digimajanduse järgmine laine – milleks valmistuda?”.

Neljapäev, 4. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Finantsinspektsiooni 2019. aasta aruanne, ettekandja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Teine lugemine – üks eelnõu: kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (175 SE).

Komisjonide istungid

majanduskomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 9.30: ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 14: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE), kutsutud algataja esindaja ja huvigruppide esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kell 13: Eesti seisukohtadest 8. juunil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite videokohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE); rahvaste enesemääramisõiguse põhimõttest rahvusvahelises õiguses, kutsutud Tartu Ülikooli esindaja.

Sündmus

Kell 7 – riigilipu piduliku heiskamise tseremoonia Eesti lipu päeva puhul Kuberneri aias. Tseremoonial peavad kõne Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei, õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Kuberneri aeda on üles rivistatud noorkotkaste, kodutütarde, skautide ja koolide liputoimkonnad. Mängib Kaitseväe orkester, kelle esituses kõlavad Juhan Aaviku „Hoia, Jumal, Eestit“ ning Enn Võrgu „Eesti Lipp“.

Reede, 5. juuni

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohtadest 5. juunil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu telekommunikatsiooniministrite kohtumisel, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem; Eesti seisukohtadest 4. juunil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu transpordiministrite kohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohtadest 2. juunil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu spordiministrite kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas; Eesti seisukohtadest 8. juunil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu põllumajandusministrite videokohtumisel, kutsutud maaeluminister Arvo Aller; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni pandeemia mõju leevendamist käsitleva panganduspaketi kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 14 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Urmas Espenberg ja Helmen Kütt osalevad assamblee heaolukomisjoni videokohtumisel.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside