Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 10. töönädal 1.–4. aprillini

Esmaspäev, 1. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele riigi alustalade lõhkumise (nr 523), Rail Balticu Lõuna-Pärnumaa maakonnaplaneeringu uuendamise (nr 530), peretoetuste vähendamise tagajärgede (nr 561) ja palga mittejõudmise kohta õpetajatele (nr 601) vastab peaminister Kaja Kallas. Arupärimistele, mis käsitlevad valitsuse sisserände suurendamise plaane (nr 614), massiimmigratsiooni (nr 617), Ukrainast pärit mobilisatsiooniealisi mehi Eestis (nr 619) ning Politsei- ja Piirivalveameti võimu kuritarvitamist seoses sõna- ja meelsusvabaduse õigusvastase mahasurumisega (nr 620) vastab siseminister Lauri Läänemets.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Kultuurikomisjonis – kell 11.10: kultuuriministri ülevaade strateegia „Eesti 2035“ täitmisest, kutsutud kultuuriminister Heidy Purga; koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE) (ruum L332);

maaelukomisjonis – kell 11.10: loomade heaolu vedamise ajal, kutsutud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu esindaja;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (357 SE); Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada Liiklusseaduse muutmine eesmärgiga lubada liikluses pikemad ja suurema täismassiga veosed, tõstmaks seeläbi maanteetranspordi efektiivsust“ eelnõu (278 OE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Liidu talendireserv (COM(2023) 716), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu taganemise kohta energiaharta lepingust ning ajakohastatud lepingu teksti heakskiitmine (COM(2023) 446, COM(2023) 447, COM(2024) 104, COM(2024) 105), kutsutud Välisministeeriumi ja Kliimaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad plastigraanulite kao vältimise Euroopa Liidu määruse kohta mikroplastireostuse vähendamiseks (COM(2023) 645), kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: majanduskomisjonile arvamuse andmine konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikohtu, Eesti Advokatuuri, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu ja Eesti Taristuehituse Liidu esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (379 SE); õiguskomisjonile arvamuse andmine krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu (376 SE) kohta; Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu algatamisest;

riigikaitsekomisjonis – kell 11: Kaitseliidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 11.30: Kaitsepolitseiameti ülevaade sisejulgeoleku olukorrast;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu esitatud kemikaalide „Üks aine, üks hindamine“ algatuste paketi kohta (COM(2023) 779, 781, 783), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse EL-i talendireserv (COM(2023) 716), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: Euroopa Kontrollikoja eriaruanne välismaiste otseinvesteeringute sõelumisest Euroopa Liidus „Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringud – esimesed sammud on tehtud, kuid julgeoleku ja avaliku korraga seotud riskide tulemuslikul käsitlemisel on endiselt märkimisväärseid piiranguid“, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus; Eesti seisukohad 3.–4. aprillil toimuval NATO välisministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Margus Tsahkna;

õiguskomisjonis – kell 11.15: krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu (376 SE), kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseväe esindaja; tutvumine saabunud dokumentidega;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kokkuvõte komisjonide seisukohtadest Riigikogu liikmete, fraktsioonide ja komisjonide lobikohtumiste registreerimise kohta (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: magustatud joogi maksustamisest, kutsutud terviseminister Riina Sikkut, Maksu- ja Tolliameti, Eesti Toiduainetööstuse Liidu ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Teisipäev, 2. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda automaksu kehtestamisest ja võtta Riigikogu menetlusest tagasi Mootorsõidukimaksu eelnõu“ eelnõu (374 OE), toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE), kutsutud Eesti Planeerijate Ühingu, Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu, Eesti Kinnisvarafirmade Liidu, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning Kliimaministeeriumi esindajad; jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja (ruum L332);

kultuurikomisjonis Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele likvideerida ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste kodulehtede venekeelsed versioonid“ eelnõu (365 OE), kutsutud Tartu Ülikooli, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Keeleameti ning Riigikantselei esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada õigusaktide eelnõud, millega tagatakse koolivõrgu kujundamise arusaadavus ja etteplaneeritus“ eelnõu (285 OE);

kultuurikomisjoni erakorralisel istungil – kaks minutit pärast komisjoni korralist istungit: Riigikogu otsuse eelnõu „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele leida lahendus rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamiseks“ algatamisest;

maaelukomisjonis – kollektiivne pöördumine „Loom ei ole asi! Tema koht ei ole poeletil“, kutsutud Eesti Maaülikooli väikeloomakliiniku eksperdid;

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) eelnõu (351 SE); väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE); rakendusuuringute programm, kutsutud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse esindajad;

põhiseaduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11¹ muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Ukraina sõja ajal Eestist lähtuva Venemaaga seotud äritegevuse asjaolude uurimiseks“ eelnõu (371 OE), kutsutud esitaja esindaja;

rahanduskomisjonis – mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajad (Riigikogu konverentsisaal);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Kaitseressursside Ameti ja Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (töövõimetuse ennetamine) (377 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esindajad;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.30: julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet);

õiguskomisjonis arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad inimsmugeldamise eest kohaldatavaid karistusi käsitleva direktiivi eelnõu kohta (COM(2023) 755), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek inimsmugeldamise vastase politseikoostöö tugevdamise kohta (COM(2023) 754), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine majanduskomisjonile: konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Kolmapäev, 3. aprill

Kell 12 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, siseminister Lauri Läänemets ja regionaalminister Madis Kallas.

Peaminister vastab Riigikogu liikmete küsimustele, mis puudutavad uusi makse, riigi julgeolekut, olukorda Eestis, sõda ja rahu, pensionide maksustamist, Eesti osalemist Ukraina sõjas ning valitsuse otsuseid. Siseminister vastab küsimustele valimisõiguse äravõtmise ja tugeva ühiskonna kohta ning regionaalminister küsimusele elu kohta maal.

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – viis eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamiriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (368 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE), elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE), maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (379 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (337 SE).

Esimene lugemine – kuus eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele prokuratuuri üle teenistusliku järelevalve teostamise tõhustamiseks“ eelnõu (280 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele valmistada ette ja taastada sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina“ eelnõu (274 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks“ eelnõu (279 OE), 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE), politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE), julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE).

Sündmus

Kell 10.55 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Ukraina peaministri Denõss Šmõhaliga. Kohtumisel osalevad väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta, Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross ning parlamendirühma aseesimehed Urmas Reinsalu ja Tanel Kiik.

Neljapäev, 4. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu juhatuse valimine.

Komisjoni istung

Rahanduskomisjoni väljasõiduistungil – kell 13.30: riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE); euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu; krüptovaraturu seaduse eelnõu; Rahandusministeeriumi 2024. aasta kevadprognoosist (Rahandusministeerium).

Sündmus

Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Vabariigi Presidendiga (Kadriorg).

Reede, 5. aprill

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 9: seisukoha andmine: Euroopa Liidu nõukogu otsuste eelnõud, millega kiidetakse heaks ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse taganemine energiaharta lepingust, ning nõukogu otsused, millega võimaldatakse ELi liikmesriikidel heaks kiita kaasajastatud energiaharta leping (COM(2023) 446 , COM(2023) 447), kutsutud Kliimaministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles sätestatakse ebaseaduslikule liitu sisenemisele, liidust läbisõidule ja liidus viibimisele kaasaaitamise ennetamise ja tõkestamise miinimumnormid ning millega asendatakse nõukogu direktiiv 2002/90/EÜ ja nõukogu raamotsus 2002/946/JSK  (COM(2023) 755), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb politseikoostöö tõhustamist rändajate smugeldamise ja inimkaubanduse ennetamiseks, avastamiseks ja uurimiseks ning Europoli toetuse suurendamist selliste kuritegude ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks, ning millega muudetakse määrust (EL) 2016/794 (COM(2023) 754), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi talendireserv (COM(2023) 716), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 13.30 – Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Andres Sutt kohtub Hamburgi majandus- ja innovatsiooniministri Melanie Leonhardi ja teda saatva äridelegatsiooniga.

Kell 18.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Kanada suursaatkonna avamisel.

Välislähetused

16. märts – 7. aprill
Riigikogu liige Lauri Laats osaleb projektis „USA ja Euroopa energiaprobleemid: kliimamuutuste leevendamise edendamine, säilitades samal ajal energiajulgeoleku“ Ameerika Ühendriikides.

2.–5. aprill
Rahanduskomisjoni aseesimees Andrei Korobeinik ja komisjoni liige Aivar Sõerd osalevad Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) parlamentaarse võrgustiku aastakohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

5.–6. aprill
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ning liikmed Timo Suslov, Hendrik Johannes Terras, Tõnis Mölder, Anti Haugas ja Maido Ruusmann osalevad Balti Assamblee korvpalliturniiril Birštonas Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6592, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside