Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 3. töönädal

25. – 28. septembrini
 
Esmaspäev, 25. september
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Päevakorra projekti kohaselt on 3. töönädalal kavas käsitleda 22 päevakorrapunkti. Toimub vaba mikrofon, mis kestab kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.
 
Töönädala päevakorra leiad interneti aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form
 
Komisjonides:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonissubsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järelevalve: Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega.
 
Keskkonnakomisjonis – otsuse „Eesti looduskaitse arengukava aastani 2035 kinnitamine” eelnõu (962 OE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Säästva lähenemisviisi rakendamine Euroopa Liidu kalanduses maksimaalse jätkusuutliku saagikuse kaudu” kohta; Eesti seisukohad Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ, eelnõu kohta; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Pestitsiidide säästva kasutamise temaatiline strateegia” ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks, eelnõu kohta ning Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse „Taimekaitsevahendite turule lubamise kohta” eelnõu suhtes.
 
Kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (957 SE); ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (968 SE); otsuse „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015 heakskiitmine” eelnõu (948 OE).
 
MaaelukomisjonisEesti seisukohad komisjoni teatise “Pestitsiidide säästva kasutamise temaatiline strateegia” ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks eelnõu suhtes, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse “Taimekaitsevahendite turule lubamise kohta” eelnõu suhtes ning komisjoni teatise “Säästva lähenemisviisi rakendamine Euroopa Liidu kalanduses maksimaalse jätkusuutliku saagikuse kaudu” suhtes; loomatauditõrje seaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE).
 
Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja –teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, eelnõu arutelu.
 
PõhiseaduskomisjonisVabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud EV omandireformi aluste seaduse § 7 lg 3 kehtetuks tunnistamise seaduse arutelu; tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku, riigivastutuse seaduse, väärteomenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (545 SE); erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (875 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE).
 
Rahanduskomisjonis – Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (951 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis – kohtumine mittetulundusühingu EST-TATTOO juhatuse esimehe Tiit Rammo ja Eesti kaitseväeorkestri peadirigendi Peeter Saaniga.
 
Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (977 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (917 SE).
 
Väliskomisjonis – Schengeni viisaruumi laienemise edasilükkumise välispoliitilised mõjud, kutsutud välisminister Urmas Paet ja Välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna direktor Simmu Tiik; Eesti välispoliitkast Ukraina suunal, kutsutud Urmas Paet ja Simmu Tiik; riigi 2006. aasta lisaeelarve ja 2007. aasta riigieelarve Välisministeeriumi haldusala, kutsutud Urmas Paet; ülevaade NATO välisministrite kohtumisest 21. sept. 2006 New Yorgis, kutsutud Urmas Paet.
 
Õiguskomisjonisotsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõud (900 OE ja 914 OE); “Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjades muutmise kokkuleppe” ratifitseerimise seaduse eelnõu (970 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; “Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise väljaandmislepingu” ratifitseerimise seaduse eelnõu (971 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (966 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse, karistusseadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (923 SE).
 
Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – Riigikontrolli auditi „Ohtlike jäätmete käitlemine vaheladudes ja prügilates” arutelu; Riigikontrolli 2007. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine.
 
Teisipäev, 26. september
 
Kell 10 algaval istungil on esimesel lugemisel 5 seaduseelnõu.
 
Komisjonides:
 
Maaelukomisjonis põllumajandustootjatele loodusõnnetusest või ebasoodsatest ilmastikutingimustest tekitatud kahjude kindlustamise ja hüvitamise küsimused; erimärgistatud kütuse aktsiisi kompenseerimine põllumajandustootjatele; Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu määruse, milles sätestatakse määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ettenähtud otsetoetuste vabatahtliku ümbersuunamise eeskirjad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005, eelnõu suhtes.
 
Majanduskomisjonis – otsuse „Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehitamisest” (898 OE).
 
Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseressursside Ametisse.
 
Väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel Soomes 2. – 3. sept., kutsutud Kaitseministeeriumi NATO ja ESDP osak. ESDP büroo juhataja Marek Ühtegi; Euroopa naabruspoliitika arengud, kutsutud Välisministeeriumi poliitikadirektor Aivo Orav; Riigikogu täiskogus välispoliitika arutelu ettevalmistamisega seotud küsimused.
 
Õiguskomisjonisrelvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (967 SE), kutsutud siseminister Kalle Laanet; vangistusseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (964 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Kalle Laanet; kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (972 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang.
 
Kohtumised:
 
Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma kohtub Euroopa Komisjoni vanemametnike delegatsiooniga (ruum L262).
 
Kell 11 – Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtuvad Leedu välisministri Petras Vaitiekūnas’ega (EL asjade komisjoni ruum).
 
Kell 12 – Euroopa asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland kohtub Euroopa Komisjoni vanemametnike delegatsiooniga.
 
Muud üritused:
 
Kell 16 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma esineb ettekandega Eesti avaliku teenistuse tippjuhtidele (Ülemiste hotelli konverentsiruum).
 
Kolmapäev, 27. september
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad põllumajandusminister Ester Tuiksoo, rahandusminister Aivar Sõerd ja siseminister Kalle Laanet.
Kell 14 algaval istungil on kavas arutada 14 päevakorrapunkti. Muuhulgas on päevakorras Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse uuesti arutamine.
 
Neljapäev, 28. september
 
Kell 10 algaval istungil annab õiguskantsler Allar Jõks ülevaate seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega. Seejärel on kavas 2 eelnõu kolmas lugemine.
 
Komisjonides:
 
Maaelukomisjonis – Ida- ja Kesk-Euroopa Kalanduse Arendamise Rahvusvahelise organisatsiooni (EUROFISH) asutamislepingu ratifitseerimise seadus eelnõu (958 SE).
 
Põhiseaduskomisjonis – Õiguskantsleri Riigikogule esitatava ülevaate arutelu.
 
Sotsiaalkomisjonis – otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (911 OE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töölevõetava isiku vanuse alammäära konventsiooni (nr 138) ratifitseerimise seaduse eelnõu (953 SE).
 
Kohtumised:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Uus-Meremaa välisministri Winston Peters’iga (esimehe külalistetuba).
 
Kell 11.45 – Uus-Meremaa välisministriga kohtub Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson.
 
Kell 13 – Riigikogu sotsiaalkomisjon kohtub Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ekspertide rahvusvaheliste tööstandardite osakonna asedirektori Karen Curtis’e ja Niklas Bruun’iga (ruum 240)
 
Muud üritused:
 
28. – 29. septembrini
 
Riigikogu EL asjade komisjoni esimehe Kristiina Ojulandi eestvedamisel toimub Kuressaares Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Poola ja Saksamaa parlamentide EL asjade komisjonide esimeeste kohtumine. Kohtumisel arutatakse Soome EL Nõukogu eesistumise eesmärke (sealhulgas energeetika küsimusi), Schengeni ruumi laienemist, parlamentide koostööd kolleegidega EL naabruspoliitika riikides, subsidiaarsuse järelevalvet ja Euroopa Komisjoni 2007 aasta tegevuskava menetlemist parlamentides. Komisjonide esimehed kohtuvad Riigikogu aseesimehe Maret Maripuu, siseminister Kalle Laaneti ja Saare maavanema Toomas Kasemaaga.
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
24. – 27. septembrini
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Evelyn Sepp osaleb Šveitsis Genfis Parlamentidevahelise Liidu (IPU) korraldataval õigusemõistmise ja parlamentaarse kontrolli alasel seminaril, kus käsitletakse vabadusekaotuse, õiglase kohtuprotsessi tagamise, õigusemõistmise turvalisuse ning karistamatuse vastase võitlusega seotud küsimusi.
 
26. – 28. septembrini
 
Riigikogu kultuurikomisjoni liige Katrin Saks osaleb Prantsusmaal Strasbourgis soome-ugri teemalisel konverentsil, kus ta esineb ka ettekandega. Konverentsi korraldavad Euroopa Parlamendi soome-ugri foorum ning soome-ugri vähemuste interrühm.
 
27. – 29. septembrini
 
Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb Soomes Helsingis Euroopa Liidu parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Muu hulgas on arutusel Soome eesistumisaja programm, Euroopa Liidu laienemise, ühtse välis- ja julgeolekupoliitika, kriisijuhtimise ja konfliktijärgse taastamisega seotud küsimused.
 
28. – 29. septembrini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Belgias Brüsselis NATO PA erakorralisel alatise komitee istungil.
 
28. – 29. septembrini
 
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Vladimir Velman ja Helir-Valdor Seeder osalevad Lätis Riias Balti Assamblee eelarvekomisjoni istungil. Arutusel on BA 2007. aasta eelarve ning BA 2006. aasta eelarve kinnitamine.
 
29. septembrist – 2. oktoobrini
 
OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsioon liikmed Väino Linde ja Jaanus Tamkivi osalevad OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Bosnia ja Hertsegoviina parlamendivalimistel.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside