Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 5 eelnõu.
 
1. Maaelukomisjoni algatatud riigivaraseaduse § 66 täiendamise seaduse eelnõu (840 SE) eesmärk on anda isikutele, kes kasutavad maareformi mõistes jätkuvalt riigi omandis olevat põllumajandusmaad maa ajutise kasutamise lepingu alusel, õigus omandada seda maad enampakkumisel kujunenud hinnaga.
 
2. Õiguskomisjoni algatatud sihtasutuste seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (839 SE) loob sihtasutusele ja mittetulundusühingule samalaadsed regulatsioonid audiitorkontrolli kohustuse osas. Sihtasutused, mille tulud on väikesed, saavad eelnõu kohaselt suunata need rahalised vahendid (sh annetused sihtasutuse eesmärgipäraseks tegevuseks), millede eest siiani on tulnud tellida kohustuslik audiitorkontroll, oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, mis omakorda tugevdab kolmanda sektori vahendite sihipärast kasutamist. Kehtivad sihtasutuste seadus ja audiitortegevuse seadus sätestavad sihtasutustele absoluutse auditeerimiskohustuse, s.t et audit on igal juhul kohustuslik ka juhul, kui sihtasutusel eelmisel majandusaastal ei ole üldse majandustegevust olnud või on olnud seda väga väikeses mahus. Samas on mittetulundusühingutele audit kohustuslik vaid nendel juhtudel, mis tulenevad audiitortegevuse seaduse §-dest 91 ja 92. Õiguskomisjon leiab, et mittetulundusühingute ja sihtasutuste erinev kohtlemine audiitorkontrolli kohustuslikkuse osas ei ole põhjendatud
3. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Jaanus Marrandi ja Jaan Õunapuu algatatud kohalike maksude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (782 SE) sätestab, et kohalike maksude kehtetuks tunnistamine või kohalike maksude seaduse teises peatükis sätestatu muutmine ei tohiks jõustuda enne järgneva eelarveaasta algust. Kui kohalike maksude kehtetuks tunnistamine põhjustab kohaliku volikogu poolt kinnitatud valla või linna arengukava täitmiseks kavandatud tuludes puudujäägi, kaetakse seadusemuudatusest tulenev alalaekumine valla või linna eelarvesse kolme eelarveaasta jooksul alates vastava muudatuse jõustumisest riigieelarvest.
 
4. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (780 SE) eesmärk on kehtestada astmeline tulumaks. Eelnõuga asendatakse 21%-line  tulumaksmäär järgnevalt: 1) tulult kuni 70 000 krooni – 18%; 2) tulult 70 001 kuni 250 000 krooni – 26% ja 3) tulult alates 250 001 krooni ­– 33%.
 
5. Riigikogu liikmete Kalev Kotkase, Eiki Nestori, Aleksei Lotmani, Kalle Laaneti, Indrek Saare, Toomas Trapido, Valdur Lahtvee, Marek Strandbergi, Aivar Riisalu, Tarmo Kõutsi, Ain Seppiku, Hannes Rummi, Evelyn Sepa, Mark Soosaare, Sven Mikseri, Kalvi Kõva, Jüri Tamme ja Kadri Simsoni algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (781 SE) näeb ette reisijate tasuta üleveo mandri ja saarte ning saarte vahelistel laevaliinidel ning 50%-lise sõiduki üleveo soodustuse saarel registreeritud ettevõtjaile ja elanikele. Algataja hinnangul on selleks vaja riigieelarvest juurde leida orienteeruvalt 26 miljonit krooni.
 
Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 13.15) – koguneb töögrupp kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõude (724 SE), (798 SE) ja (828 SE) kolmanda sektori esindajatelt laekunud ettepanekute arutamiseks (ruum L 333).

Kultuurikomisjonis
(kell 13) – muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE).

Maaelukomisjonis
(kell 14) – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse nõukogu määrust, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse nõukogu määrust Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta.

Majanduskomisjonis
(kell 14) – kohtumine Harjumaa esindajatega (ruum L 262).

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.30) – isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (844 SE), kutsutud siseminister Marko Pomerants.

Põhiseaduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung
(kell 14) – arutusel on MTÜ Lastekaitse Liidu pöördumise lasteõiguste ombudsmani loomiseks, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur, õiguskantsler Indrek Teder, MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Alar Tamm ja Lapse Huvikaitse Koja (vabaühenduste huvikaitsevõrgustik) esindajad (ruum L 332).

Rahanduskomisjonis
(kell 14) – 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

Riigikaitsekomisjoni ja
väliskomisjoni ühine väljasõiduistung (kell 14, kaitseväe peastaabis) – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Õiguskomisjonis (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE).

Kohtumised, foorumid

Kell 8.30
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Vanalinna Hariduskolleegiumi 12 klassi õpilastega (Riigikogus).

Kell 14
Jüri Ratas kohtub Läänemere Gümnaasiumi õpilastega (Riigikogus).

Kell 15
Jüri Ratas kohtub Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilastega (Riigikogus.
* Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts (7.11-11.11) ja liikmed Kalev Kallo (8.11-11.11) ning Imre Sooäär (8.11 -11.11) osalevad Saksamaal Berliinis 9. Euroopa julgeoleku- ja kaitsekongressil teemaga Euroopa julgeoleku- ja kaitsearhitektuuri tulevik kui Euroopa Liidu ja NATO väljakutse.
* Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osaleb (8.11-10.11) Poolas Sopotis 5. Energiafoorumil, kus käsitletakse Euroopa energiapoliitikat, taastuvenergiaallikaid, tuumaenergiaga seotu küsimusi, energiajulgeolekuküsimusi, energiaalaseid investeeringuid jpm.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside