Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest kolm tuleb teisele ja kolm esimesele lugemisele.

1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE). Jätkub neljapäeval katkenud arutelu. Eelnõu eesmärk on piirata solvavate ja vaenu õhutavate internetikommentaaride levikut. Eelnõu annab laiemad volitused üksikpäringute tegemiseks nii kaitsepolitseile kui ka tsiviilkohtule. Eelnõu kaotab võimaluse menetleda vaenu õhutavaid tegusid väärteo korras, muutes selle kriminaalkuriteoks.

2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (645 SE), mille ratifitseerimisel kiidetakse heaks Euroopa põhiseaduse leping. Põhiseaduse leping konsolideerib Euroopa Liidu varasemad aluslepingud üheks dokumendiks ja tunnistab kehtetuks kõik liidu ja ühenduse toimimist käsitlevad aluslepingud. Seejuures jäävad kehtima Eesti Euroopa Liiduga ühinemise tingimused. Valitsus esitas eelnõu Riigikogu menetlusse 5. mail 2005.

3. Teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE), mille peamine eesmärk on täpsustada elektroonilist hääletamist puudutavaid sätteid, et rakendada elektroonilist hääletamist ka järgmistel valimistel. Lisaks sisaldab eelnõu muudatusettepanekuid, mis puudutavad valimiste korraldust ning valimiskomisjonide tööd. Samuti kehtestatakse eelnõuga jaoskonnakomisjonide poliitilise tasakaalustatuse põhimõte.

4. Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE), mille eesmärk on suurendada sündivust nende lasteta paaride arvelt, kellel puudub võimalus loomulikul teel lapsi saada, kuid kellel kunstliku viljastamise protseduuri kasutamine on piiratud materiaalsete võimaluste tõttu. Eelnõu sisaldab volitusnormi kehavälise viljastamise protseduuride ravimikulude osaliseks hüvitamiseks haigekassa kaudu kogusummas 10 miljonit krooni.

5. Esimesel lugemisel on Res Publica fraktsiooni algatatud lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (850 SE), mille eesmärk on tagada üksikvanema poolt kasvatatava lapse toimetulek juhul, kui elatise maksmiseks kohustatud vanemalt ei õnnestu elatist saada. Eelnõu kohaselt hüvitab riik eelnõus ettenähtud tingimustel ja summas vanema poolt maksmata jäetud elatise. Nõue elatise maksmiseks kohustatud vanema vastu läheb hüvitatud summa ulatuses üle riigile.

6. Esimesel lugemisel on Res Publica esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (880 OE), millega vahetatakse komisjoni liige Taavi Veskimägi välja Aivar Õuna vastu.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – arutelu koos Bioloogiaõpetajate Ühingu esindajatega riikliku õppekava ainekavade ja loodusõpetuse ainekavade üle.

Maaelukomisjonis – arutusel valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu kohta, arvamuse andmine ELAKile; probleemid seoses ühtse pindalatoetuse maksmisega rannakarjamaadel.

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (868 SE); poliitilise välireklaami õigusliku reguleerimise arutelu; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE); Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE); Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (880 OE);  Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE); Euroopa Liidu kodaniku seaduse eelnõu (864 SE).

Riigikaitsekomisjon – Riigikogu otsus "Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus" (887 OE).

Sotsiaalkomisjonis – riigikontrolli auditi "Riigieelarvest omavalitsustele toimetulekutoetuseks antud raha kasutamine" arutelu; õiguskantsleri ettepanek nr 4 ravikindlustuse seaduse § 14 lõike 1 kooskõlla viimiseks põhiseadusega.

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Venemaa suhetest. Riigikogu väliskomisjoni ja Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni kohtumise ettevalmistamine. Kutsutud välisministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad, samuti Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor Vladimir Juškin.

Õiguskomisjonis – halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (857 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõud (867 SE ja 872 SE).

Üritused

Kell 17 – Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb Euroopa päeva tähistamisel Tallinna Raekojas.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland ja aseesimees Liina Tõnisson ning komisjoni liikmed Küllo Arjakas ja Mati Kepp  osalevad (kuni 09.05) Brüsselis Euroopa tulevikule pühendatud parlamentaarsel kohtumisel

* Parlamentidevahelise Liidu Eesti rühma president Raivo Järvi, asepresidendid Ela Tomson ja Tõnis Lukas, samuti rühma liige, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (kuni 13.05) Keenias Nairobis Parlamentidevahelise Liidu 114. Assambleel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside